Uus töölepinguseaduse eelnõu võimaldab töölepingu kiiremini lõpetada

Uue eelmise nädala algul avalikustatud sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, ametiühingute ja tööandjate esindajate vahel kokku lepitud töölepinguseaduse eelnõu järgi on koondamisel alla aastase töösuhte puhul võimalik piirduda etteteatamistähtajaga 15 kalendripäeva.

Seni kehtiva töölepinguseaduse järgi tuleb kuni viieaastase töösuhte puhul koondamisest ette teatada vähemalt kaks kuud.

Uue töölepinguseaduse järgi tuleb ühe- kuni viieaastase töösuhte puhul koondamisest töötajale ette teatada 30 kalendripäeva, viie- kuni kümneaastase töösuhte puhul 60 kalendripäeva ja üle 10-aastase töösuhte puhul 90 kalendripäeva.

Hüvitis töötaja koondamisel kuni viieaastase töösuhte puhul on ühe kuu töötasu, senini tuli maksta kahe kuu töötasu. Uue töölepinguseaduse eelnõu järgi saab koondamisel kahe kuu töötasu viie- kuni kümneaastase töösuhte puhul. Sellest ühe kuu raha maksab töötukassa. Üle 10-aastase töösuhte puhul tuleb koondatavale maksta kolme kuu töötasu, millest kaks kuud katab töötukassa.

Töötuskindlustushüvitise saajate ring laieneb. Uue töölepinguseaduse eelnõu järgi saavad hüvitist ka need, kelle töösuhe lõppes omal algatusel või poolte kokkuleppel. Hüvitise suuruseks on 40 protsenti töötaja keskmisest palgast kogu töötuskindlustushüvitise saamise perioodi jooksul. Õigus hüvitisele tekib siis, kui viimase viie aasta jooksul on töötaja eest tehtud vähemalt nelja aasta jagu sissemakseid töötuskindlustusfondi. 

Õhtust tööaega enam ei eristata

Kui seni kehtivas töölepinguseaduses arvestati õhtust tööaega alates kella 18 kuni 22 ning öist tööaega kella 22-st kuni kella 6-ni, siis uues töölepingu seaduseelnõus õhtust aega enam ei eristata.

Öisel ajal (22.00-06.00) tehtud töö eest makstakse töötajale 1,25 kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Ületunnitöö eest makstakse 1,5-kordset töötasu, riigipühal tehtud töö eest kahekordset töötasu. 

Raseda vallandamist ei pea tööinspektsiooniga kooskõlastama

Seni kehtiva töölepinguseaduse järgi tuleb raseda naise töölt vabastamine kooskõlastada tööinspektsiooniga. Uues töölepinguseaduse eelnõus seda nõuet enam pole.

Juhul kui rasedaga on töösuhe ebaseaduslikult lõpetatud, makstakse talle töötaja valikul kas ennistamise ja kohtuvaidluse ajal saamata jäänud palk, millest lahutatakse samal perioodil teisel töökohal teenitud töötasu, või kuue kuu keskmine palk.

Uus töölepinguseaduse eelnõu on praegu kooskõlastusringil ning pole veel jõudnud valitsusse ega Riigikokku.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus