Uus raiemäärus varasemast leebem

Neljapäeval Puurmani mõisahoones toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil kiideti heaks uue raiemääruse eelnõu.

Põltsamaa vallavalitsuse haljastus- ja heakorraspetsialisti Riivo Lehiste sõnul toimub Põltsamaa valla territooriumil kasvavate üksikpuude raiumine kohaliku omavalitsuse poolt välja antava loa alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab kohalik omavalitsus. Lehiste sõnul on uues omavalitsusüksuses mõistlik ja otstarbekas kehtestada uus ühtne raiemäärus. Määruse eelnõu ettevalmistamine on tingitud peamiselt valla tiheasustusalade haljastuse säästva arengu põhimõtete elluviimisest ja vajadusest ennetada kahju haljastusele valede hooldusvõtete tõttu. Määrus reguleerib puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist valla tiheasustusaladel.

Määrus ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet. Puu raie ja hoolduslõikus Põltsamaa valla tiheasustusaladel toimub loa alusel, mille väljastab vallavalitsuse poolt määratud isik ehk haljastus- ja heakorraspetsialist. Kui varem oli rinnasdiameetriks 8 sentimeetrit, millest alates tuli üksikpuude raieks luba taotleda, siis nüüdsest on see arv 15 sentimeetrit. Väiksema läbimõõduga puude mahavõtmiseks raieluba taotlema ei pea. Põltsamaa vallavolikogu liikmed kiitsid neile esitatud raiemääruse eelnõu heaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus