Uuringuluba jäi välja andmata

Põltsamaa vallavolikogu ei toetanud aktsiaseltsile Vestman Varahaldus geoloogilise uuringuloa väljastamist Tolga kinnistule.

</span>

Vestman Varahaldus on esitanud Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni geoloogilise uuringuloa taotluse, mis puudutab Põltsamaa vallas Pudivere külas asuvat dolokivimaardla teist uuringuruumi. Maa-alal, millele uuringuluba taotletakse, soovitakse alustada ehituskillustiku tootmist 30 aasta jooksul. Keskmiseks aastatoodangu mahuks oleks 75 000 kuupmeetrit aastas.

Maapõueseadusest lähtuvalt pöördus Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Põltsamaa vallavolikogu poole arvamuse saamiseks. Kavandatav uuringuala asub Tolga kinnistul ja kuulub aktsiaseltsile Põlluvara. Praegu kehtiva üldplaneeringu järgi asuvad sellel maa-alal põld ja looduslik maa, sihtotstarbe poolest on tegemist maatulundusmaaga. Kui Põlluvara Tolga kinnistu omandas, oli firma teadlik sellest, et maa kasutamise sihtotstarve on põllu- ja metsamajanduslikku laadi. Nüüd on kellelgi tekkinud soov asuda sellel maa-alal maavara kaevandama. Niisuguse sooviga nõustumine tähendaks, et senine maa sihtotstarve tuleks ümber muuta mäetööstusmaaks.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et nõustudes uuringloa taotlemisega, looks vald uuringuloa taotlejale õigustatud ootuse tulevaseks maavara kaevandamiseks Tolga kinnistul. Sellise loa väljastamine tähendaks vallavanema sõnul uuringuloa taotlejale asjatuid kulutusi juhul, kui hiljem seal siiski kaevandada ei lubataks. Uuringuloa taotlemine keskkonnamõjude hindamise vajadust ette ei näe. Küll on teostatud keskkonnamõjude hindamine Tolga kinnistu naabriks oleval Lambasaare kinnistul, millele on koostatud Põltsamaa vallavalitsuse poolt heaks kiidetud detailplaneering. Heakskiidu saanud ja avalikule väljapanekule esitatavas detailplaneeringus pole arvestatud võimalusega, et Lambasaare naaberkinnistul võidaks kunagi dolokivi kaevandama hakata. Paratamatult mõjutaks tulevane kaevanduse loomine ka Lambasaare kinnistut.

Plaanitavat kaevandamisala võib mõjutada ka kavandatav Tallinna-Tartu maantee ümberehitus, kus tulevase maantee trassikoridor Põltsamaa valla territooriumil pole veel määratletud.

Ettevaatusprintsiipi arvestades pole teada, kas kavandatav tegevus on piisavalt keskkonnaohutu ja kooskõlas kohalike huvidega. Vallavanem lausus, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole mõistlik nõustuda geoloogilise uuringuloa väljastamisega, mille eesmärgiks on asuda tulevikus Tolga kinnistul dolokivi kaevandama. Samas on käimas ka looduslike ehitusmaterjalide riikliku arengukava koostamine aastateks 2010-2020, mis pole tänaseni vastu võetud ja mis omakorda võib ühel või teisel moel mõjutada olemasolevate maapõueressursside kasutusele võtmist.

Vallavolikogu nõustus vallavanema ettepanekuga. 

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus