Uuerehe detailplaneeringu osas kõik veel lahtine

Põltsamaa valda ja väiksemas osas Põltsamaa linna kavandatava Uuerehe detailplaneeringu asjus on kõik veel lahtine, põhimõttelisi otsuseid seni langetatud pole.

Planeeritavale alale kavandatakse mitmeid teenuseid pakkuvaid ehitisi ja rajatisi, teiste hulgas ka tanklat. Hiljuti toimunud detailplaneeringu avalikul arutelul tutvustati planeeritava ala naabruses elavatelt inimestelt saabunud kirja, kus 26 allakirjutanut oli otsustavalt vastu nende eluhoonete vahetusse lähedusse plaanitavale tanklale.

Viimasel vallavolikogu istungil andis Põltsamaa valla ehitusnõunik Margi Ein volikogu liikmetele aset leidnud avalikust arutelust ja seal üles kerkinud probleemidest ülevaate. Avalikul arutelul jõuti järeldusele, et planeeritaval alal tuleks läbi viia keskkonnamõjude hindamine, tuleks kinni pidada kemikaalide kasutamisel kehtivatest nõuetest ning leida planeeringust huvitatud osapoolte vahel kompromiss. Margi Ein lausus, et on uurinud vahepeal vajalikke materjale ning saanud teada, bensiiniga tegelemiseks soovitatakse läbi viia keskkonnamõjude hinnang alles siis, kui käideldav kogus ületab 10 tuhande tonni piiri. Tanklates sellises mahus bensiini kunagi ei hoiustata ja seetõttu pole keskkonnamõjusid hinnata  tarvis. Seadusest tulenevalt peab tankimisseadeldis asuma vähemalt 50 meetri kaugusel eluhoonetest. See nõue on antud detailplaneeringu puhul täidetud.

Põltsamaa valla maanõuniku Ain Valu sõnul tuleb edaspidi sissesõit Tallinna-Tartu maanteelt Põltsamaa linna väga suure tõenäosusega praeguse Pajusi ristmiku piirkonnas ja seetõttu on sissesõidutee äärsete kinnistute arendajad ilmselt huvitatud sellest, et selle tee ääres muid teenuseid pakkuvate ehitiste ja rajatiste hulgas ka tankla asuks. Juhul, kui tankla planeeritavale alale kunagi tõepoolest rajatakse, näeb maanõunik ühe võimalusena, et tankla ja elumajade vahele rajatakse müratõke. 

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus