Uued Leaderi strateegiad pakuvad peagi tuge kogukondadele

Eile allkirjastas regionaalminister Madis Kallas Leaderi toetuse tingimused aastateks 2023–2027, millest juhindudes saavad kohalikud tegevusrühmad hakata taotlema toetust piirkondlike Leaderi strateegiate elluviimiseks.
Uute strateegiate eesmärk on arendada maapiirkondades
atraktiivset elu- ja ettevõtluskeskkonda ning aktiivseid ja ühtehoidvaid kohalikke kogukondi.
Leaderi programmi on Eestis rakendatud alates 2006. aastast.
Võrreldes varasemate perioodidega ootab ees mitu muudatust.
Uue perioodi eelarve jaotamisel on võetud arvesse omavalitsuse pindala, asustustihedust, elanike arvu. See annab võimaluse aidata senisest enam neid piirkondi, kus mahajäämus on suurem.
Aktiivsed, ühtehoidvad ja tugevad kohalikud kogukonnad loovad eeldused inimeste, sealhulgas noorte maale tulemiseks ja sinna jäämiseks.
Muutumas on ka strateegiate rahastamine. Esimest korda rahastatakse Eestis uusi Leaderi strateegiaid mitmest Euroopa struktuurifondist. Lisaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eelarvele on võimalik kaasata piirkonna arendamiseks ka Euroopa Sotsiaalfond+ raha. Selleks peab strateegias
sisalduma eraldi meede, mille fookuses on pikaajalise hooldusteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine, inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.
Eraldi eesmärgiks strateegiate elluviimise toetamisel on võetud lihtsustamine. See tähendab, et toetuse saajatel
väheneb oluliselt halduskoormus ning maksetaotluste esitamisel ei kontrollita enam kuludokumente, vaid kui eesmärgid on saavutatud, siis makstakse toetus välja kokkulepitud summas.
Leaderi strateegia elluviimise toetust saavad taotleda kohalikud tegevusrühmad, kelle liikmeteks on omavalitsusüksused, kodanikuühendused ja ettevõtjad. Üle Eesti tegutseb 26 piirkondlikku tegevusrühma, kes koostavad strateegiaid lähtuvalt altpoolt tulevast algatusest, arvestades piirkondlikke eripärasid ja vajadusi.
Tegevusrühmade strateegia elluviimise toetuse taotlusi plaanitakse hakata vastu võtma juunis ning taotlusi saab esitada läbi e-PRIA.
Iga strateegia elluviimise toetuse taotluse vaatavad läbi maaeluministeerium ja PRIA ning pärast strateegia ja taotluse heakskiitmist eraldatakse tegevusrühmale toetussumma piirkondlike eesmärkide saavutamiseks. Projektitoetuste jagamist koordineerivad tegevusrühmad koostöös PRIAga.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus