Uudo Pragi elust ja tööst

Algus 6. mai Vooremaas

Seejärel võttis ta muudetud pealkirjaga väitekirja “Linnade arenguastmete määramine Eesti NSV linnaliste asulate süsteemis tarbeks mittesalajaste andmete saamiseks ülikoolilt kirjad ENSV autotranspordi ja maanteede ministeeriumile, energeetika ja elektrifitseerimise peavalitsusele, ehitusministeeriumile, liha- ja piimatööstuse ministeeriumile, teenindusministeeriumile ja materiaaltehnilise varustuse peavalitsusele ning Balti raudtee Eesti raudteekonnale ja ETKVL-ile.

Kui järgmise (1969.) aasta suvel kutsuti Nõukogude armee ohvitser Uudo Pragi 30 päevaks kordusõppusile, pöördus tema kohalik nõuandja Salme Nõmmik oma kunagise ülemuse Arnold Veimeri (1903–1977), tollase Eesti NSV TA presidendi poole. Veimer võttis ühendust sõjakomissariaadiga ning see tühistas kutsumise. Nii oli Pragil võimalik jätkata tööd väitekirjaga. Juuli teisel poolel käis ta andmeid kogumas Paide ja Pärnu rajoonis ning Märjamaal, järgmise kuu alguses aga Hiiumaal.

Aspirantuuri kolmanda ja neljanda aasta aruanded on kirjutatud tervenisti vene keeles. Detsembris 1969 esitatud 3. aasta aruandest selgus, et suure töökoormuse tõttu oli tal sooritamata plaanis olnud filosoofia eksam. Aspirant oli töötanud läbi teistelt saadud Paide ja Viljandi rajooni materjale, kuid tal puudusid andmed Saaremaa kohta, täpsustamist vajas ka Tallinna, Kallaste, Mustvee, Antsla ja Puurmani andmestik. Väitekirjast oli mustandis valminud umbes 200 allikale tuginev metoodiline osa. Aasta jooksul oli ilmunud üks artikkel.

oodata oli veel kahte. Juhendaja arvates pidi väitekiri valmima tähtajaliselt. Pärast täpsustamist jäi väitekirja pealkirjaks “.Eesti NSV linnaliste asulate süsteemi arenguastmed ja funktsionaaltüübid”. Raskusist märgitakse aruandes õppetöö suurt koormust, mis aga alates jaanuarist 1970 pidi vähenema. Märtsis 1970 sooritatud filosoofia eksamil sai ta hinde hea.

Vahepeal tulnud kutsele ilmuda kaheks aastaks sõjaväeteenistusse, saadeti 1970. aasta 3. aprillil ülikooli teadusprorektori Johannes Tammeoru allkirjaga kiri, milles paluti pikendust, sest Uudo Pragil lõpeb 1970. aasta 16. detsembril  aspirantuuri tähtaeg. Saanud pikendust, töötas aspirant väitekirja koostamise ajal ja järel (1.-31. juulini.1970 ja 1. detsembrist 1970 kuni 1. märtsini 1971) veel poole kohaga nooremteadurina kateedri lepinguliste tööde alal, kogudes andmeid Tartu ja Tapa vaksalis ning maanteede kaubaveo valitsuses.

Aspirant Pragi istus kateedri külmades ruumides, sageli läkiläki peas ja kindad käes ning töötas usinasti, olles eeskujuks ka siinkirjutajale, kes asus väitekirja koostama temast aasta hiljem. Kui Pragil sai mingi osa väitekirjast valmis, saatis ta selle juhendajale, kes siis kas selgitustega või lihtsalt väitega see ei meeldi mulle laskis talle saadetut mitu korda ümber teha. Kiiresti teksti tootval Pragil ei meeldinud tavaliselt oma kirjapandut korrigeerida, kuid antud olukorras tuli juhendajale alluda, sest väitekiri pidi valmima tähtajaliselt.

Märkigem, et seni polnud ühelgi geograafiaaspirandil õnnestunud esitada väitekirja õigeaegselt, kaitsmisest rääkimata. Viimast korda arutati ülikooli majandusgeograafia kateedris aspirant Uudo Pragi väitekirja 1970. aasta 27. oktoobril, mil ta tegi ettekande teemal “Eesti NSV linlike asulate süsteemi funktsionaalne struktuur ja hierarhia” ning esitas selle kohta kirjaliku kokkuvõtte.

Sõna võtnud õppejõud Nõmmik, Marksoo, Tiik ja Murel kiitsid kõik väitekirja heaks, kusjuures Nõmmik rõhutas, et Pragi väitekiri kujutab endast terviklikku teaduslik-loogilist süsteemi, olles ka mahult (190 lk + 20 lk kirjanduse loetelu) nõuetekohane. Veel märkis ta väga ulatuslikku kirjanduse kasutamist (kokku 8 keeles). Aspirant oli avaldanud viis publikatsiooni ning trükkimiseks oli vastu võetud kolm artiklit. Samaaegselt väitekirja lühikokkuvõtte ehk autoreferaadi trükki suunamisega läks 29. jaanuaril 1971 Kaasani ülikooli rektorile ja geograafiateaduskonna teadusnõukogule rektor Arnold Koobi allkirjaga kiri, milles paluti võtta kaitsmisele TRÜ vanemõpetaja U. R. Pragi väitekiri. Lisatud oli tõend aspirant Pragi sooritatud kolme kandidaadimiinimumi eksami tulemuste ja eksamikomisjoni koosseisu kohta. 1971. aasta 4. veebruaril saadeti Kaasani ülikooli kaitsmiskomisjonile Tartu ülikoolist ka kraaditaotleja Uudo Pragi iseloomustus. Väitekirja edukas kaitsmine toimus Kaasani ülikoolis 1971. aasta 6.mail. Kaasani ülikoolis käis ta esinemas veel sama aasta detsembris, mil seal toimus teine ülenõukogudeliiduline konverents matemaatilisist meetodeist geograafias. Tartu ülikoolist oli kuulajate hulgas loodusgeograaf Heino Mardiste (1936).

OTT KURS

(Järgneb)

blog comments powered by Disqus