Uudo Pragi elust ja tööst

(Algus 6. mai Vooremaas)

Juba 1959. aasta 1. aprillil esitas Uudo Pragi oma esimese kursusetööks kutsutud üliõpilaspõlve kirjutise “Maakera rahvastiku etniline koosseis”. Vanemõpetaja Agu Kongo (1928-2015) juhendatud 52leheküljelises kirjandusele toetunud referaadis on vaadeldud suguharusid, rahvaid ja rahvusi Lääne-Euroopas, NSV Liidus, “piiritaguses” Aasias, Aafrikas, Ameerikas, Austraalias ja Okeaanias ning valgustatud rahvusküsimusi NSV Liidus ja kapitalistlikes maades. Referaadile on lisatud lihtsad kartogrammid maailmajagude rahvastikust ja suurimaist rahvusist. Kasutatud kirjanduse loetelus on märgitud kuus nimetust, sealhulgas neli vene, üks eesti ja üks saksa keeles.

Tudengipõlve kirjatööd

Alates teisest õppeaastast koostas üliõpilane Pragi juba uurimuslikke kursusetöid. Esimesed kaks olid tehtud dotsent Salme Nõmmiku (1910-1988) juhendamisel. Kevadel 1960 valmis joonistega varustatud 42 käsikirjalise leheküljega “Tartu rajooni liiklusteede võrgu ja transpordi üldine iseloomustus”. Tollane Tartu rajoon hõlmas 1959. aastal ühendatud Tartu ja Kallaste rajooni maa-ala. Pragi vaatles uue haldusüksuse asendit ja liiklusteid, loodusolude mõju transpordile, liiklusteede võrgu kujunemise ajalugu ja kaasaegset teedevõrku, teede asendit teenindavate objektide suhtes, tähtsamate veoste liikumissuundi, reisiliiklust ja transpordi arenguperspektiive. Lõpuks pani ta kirja kuus järeldust: transport mõjutab suurel määral kogu majanduse arengut; Tartu rajooni asend on soodus liiklusteede arendamiseks ning selle loodusolud ei tee transpordi arengule takistusi; kaugvedusid teenindab raudtee-, lähivedusid auto-, metsa ja kogukate kaupade vedu vee- ning reisiliiklust õhutransport; teedevõrk ja transport rahuldab täielikult rajooni vajadusi; transpordi edasine areng on seotud tööviljakuse tõstmise, omahinna alandamise ja tehnilise progressiga.

Kolmandal õppeaastal koostas tudeng Pragi seminaritöö “Tehase “Ehitusdetail” majandusgeograafiline iseloomustus”. Selles 17 teksti-, kolme tabeli- ning nelja jooniseleheküljega kirjutises on käsitletud tehase struktuuri, tooraine ja kütusega varustatust, toodangut, tööjõudu ja tootlikkust ning majandussidemeid. Järeldusis on ta märkinud tehase tähtsuse tõusu, vajadust alandada toodete omahinda ja tõsta ettevõtte rentaablust, kuid seoses uue raudbetoontoodete tehase valmimisega Tartus tõstatanud ka küsimuse “Ehitusdetaili” vajalikkusest. Tööd retsenseerinud kaasüliõpilane Madis Aruja (1936-2005) on küsinud, kust tuleb tehase tooraine ja kuhu läheb toodang, millist efekti andis Ehitushoovi reorganiseerimine tehaseks “Ehitusdetail” 1953. aastal, milline vahe on auto- ja raudteetranspordi veohindadel, miks puuduvad võrdlevad andmed omahinna languses ning miks pole puudutatud tehase arenguperspektiive. Retsensendi arvates on antud tehasest rahuldav ülevaade. Seminaritöö täiendatud variant läks arvesse kursusetööna, mis hinnati siis heaks. Ülikooli juhtiva majandusgeograafi Salme Nõmmiku juhendamisel koostas Uudo Pragi võistlustöö nime all ülevaate Lenini noorpõlve teosest “Kapitalismi arenemine Venemaal” ning sai selle eest preemiaks 300 rubla. Dotsent Nõmmik saatis üliõpilaste teadusühingu ehk ÜTÜ raames tema arvates lootustandvad üliõpilased Ülo Pihlaku (1940-2013) ja Uudo Pragi esinema Moskva ülikooli, kus neid esialgu peeti moonutatud nimede (Philai ja Prash) tõttu indialasteks. (Et Uudo Pragil oli inimeste nägude eristamise ning ümbruses orienteerumisega raskusi, eksis ta Vene metropolis mõnel korral ära ning nii jäi tal Suures Teatris nägemata preemiana mõeldud etendus “Boriss Godunov”.)

Dotsent Nõmmik koostas ja laskis kinnitada Uudo Pragile individuaalse õppekava, kus kohustusliku koolipraktika asemel olid ette nähtud matemaatilised ained. Viiendal õppeaastal tegutses üliõpilane Pragi täiesti omaette, sooritades mitu matemaatikaalast eksamit.

Neljandal ja viiendal õppeaastal oli Uudo Pragi kirjalike tööde juhendaja dotsent Leo Tiik (1910-1996). 31. märtsil 1962 esitatud 37 lehekülje, ühe diagrammi ja nelja joonisega töö “Põlva rajooni teedevõrk ja transport” käsitleb raudteid ja raudteetransporti ning maanteid ja autotransporti. Ülevaatekaardil on jäänud märkimata kolhooside ja sovhooside keskused. Raudteejaamade veose- ja reisijateveo kaardi, aastail 1954-1960 jaamadest lahkunud reisijate lahkumise diagrammi, autodega kaubavedu kujutava ja bussiliinide kulgemist iseloomustanud kaardi kohta töö juhendajal aga märkusi polnud. Et töös puudus kasutatud materjalide loetelu ning juhendaja arvates ka “elu arvestamine, hoog ja võitlusvaim”, hinnati see 10. aprillil juhendaja ettepanekul heaks. Leo Tiigi ja füüsika-matemaatikakandidaadi Ivar Kulli (1928-1989) juhendamisel valmis Uudo Pragil kevadel 1963 diplomitöö “Minimaalsete veokuludega transpordiskeemi leidmisest Eesti NSV-s” (91 lk masinakirjas). 

OTT KURS

blog comments powered by Disqus