Uudo Pragi elust ja tööst

Algus 6. mai Vooremaas

Septembris 1987 ilmus ajalehes Edasi isemajandava Eesti ehk IME esialgne programm. Uudo Pragi kasutas oma Novosibirskis värskendatud ja edasi arendatud teadmisi ning liitus 1988. aastal IME probleemnõukogu töösse. Ta ei otsinud IME programmis Nõukogude Liidust eraldumise püüet, sest noorpõlves kogetud hirm Nõukogude võimu ees oli ikka veel sees. Pragi nägi IME-s midagi kunagise Eesti NSV rahvamajandusnõukogu (1957-1965) taolist moodustist. Oma mõtteid avaldas ta ajakirjaduses, polemiseerides seal ka vahepeal radikaalseks muutunud Tiit Madega. Pragi katse viia Eesti nõukogde entsüklopeediasse sisse märksõna “territoriaalne tootmiskompleks” käsitlus ei leidnud heakskiitu, sest seda peeti sovetlikuks mõisteks, küll aga avaldati piirkondlikud iseloomustused Kansk-Atšinski, Karatau-Džambuli [64] ja Kurski territoriaalse tootmiskompleksi kohta.

Mais 1989 atesteeriti Uudo Pragi uuesti dotsendiks. Hinnang tema teadustööle oli hea, õppe- ja metoodilisele tööle aga väga hea (Pragi 1963-2009). 17. veebruaril 1990 andis dotsent Pragi uue avalduse majandusgeograafia kateedri dotsendi kohale. Seoses õppetöö ümberkorraldamise algusega Tartu ülikoolis oli tema koormus varasemast tunduvalt väiksem. Ta õpetas geograafia osakonnas kompleksset territoriaalplaneerimist, regionaalanalüüsi ja matemaatilisi meetodeid, majandusteaduskonnas aga majandusgeograafiat ning tootlike jõudude paigutust ja rajoonide ökonoomikat. Aruandeperioodil oli ta avaldanud uurimuslikke artikleid ja kaks kõrgkooliõpikut, läbinud arvutustehnika täienduskursused Tartus (20. jaanuarist 7. veebruarini 1986), stažeerinud juhtivas teaduskeskuses Novosibirskis, saanud kolmanda preemia ülikooli teaduskonkursil, osalenud lepingulisis uurimistöis ning pälvinud hea hinnagu majandusteaduskonna kaubandusökonoomika üliõpilasilt. 23. mail 1990 valitigi Pragi üksmeelselt uuesti dotsendi kohale (Pragi 1963-2009).

Lapsepõlves oli Uudo Pragi kokku puutunud usklike inimestega, teadis meie isa palvet, kuid jäi siiski ateistiks, küll mitte võitlevaks. Kui 1989. aastal hakati rohkem ja avalikult pidama jumalateenistusi, käis neid kuulamas ka Pragi, sest tollasel üleminekuajal oli tal vaja hingelist tuge. Järgmisel aastal pöördus ta Tartu Pauluse koguduse poole. Käinud kiirleeris, sai temast aktiivne koguduse liige ning hiljem hinnatud vöörmünder. Lisaks võeti ta Kanadas elanud Endel Toigeri (1908-1996) soovitusel vastu ka korp! Rotaliasse, kust ta hiljem hakkas tasapisi eemalduma ning pärast vanema põlvkonna jäädavat lahkumist lõpuks ka ametlikult välja astus.

1995. aasta 10. mail andis Uudo Pragi taas avalduse vakantseks kuulutatud geograafia instituudi dotsendi kohale. Olles vahepeal kaasatud keskkooli geograafiaõpikute koostamisse, oli ta selleks saanud väikest toetust haridusminsisteeriumilt ja Avatud Eesti Fondilt. Teaduslikke ettekandeid oli ta teinud geograafiapäevadel Tartus (1992, 1993) ja Helsingis (18.-19.11.1994) ning Salme Nõmmiku mälestuskonverentsil Tartus (3. märtsil 1995), õpetanud oli viimaseil aastail maailmamajanduse geograafia peajooni, Põhjamaade geograafia ning põhjalikult ümber töötatud majanduse ruumilise korralduse ja sissejuhatus inimgeograafiasse kursusi, kuid magistrante ja doktorante polnud ta juhendanud. Enesetäiendamise osas sai ta märkida vaid lühikesi õppereise Turu (oktoobris 1992) ja Helsingi ülikooli (novembris1994).

Dotsent Uudo Pragile oli tekkinud tugev konkurent linnageograafiale spetsialiseerunud Turu ülikooli kasvandiku Jussi Jauhiaise (1963) näol. Jauhiaise võrdlev linnageograafiline uurimus oli ilmunud (Jauhiainen 1995) ja tuli peatselt doktoritööna kaitsmisele Turu ülikoolis.

Erilist muljet avaldasid ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna ja geograafiaosakonna tollasele juhtkonnale Jauhiaise rahvusvaheline taust ja publikatsioonid.

1995. aasta 15. juunil dekaan Toivo Maimetsa (1957) juhtimisel toimunud bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu koosolekul tutvustas professor Ülo Mander (1954) geograafia instituudi dotsendi kohale kandideerinud Uudo Pragi ja Jussi Sakari Jauhiaise elulugu ja habilitatsioonikomisjoni otsust (Pragi 1963-2009).

(Järgneb)

OTT KURS

blog comments powered by Disqus