Uudo Pragi elust ja tööst

Algus 6. mai Vooremaas

7. juunil 1980 andis vanemõpetaja Uudo Pragi avalduse majandusgeograafia kateedri dotsendi kohale kandideerimiseks. Tal oli selleks ajaks valminud juba 47 teaduslikku uurimust, millest 32 oli ilmunud trükis, viis trükki suunatud ning 10 jäänud käsikirjadena lepinguliste tööde aruandeisse. Lisaks kuulus Pragi augustis 1974 moodustatud NSV Liidu sihtprogrammi “Matemaatilised meetodid geograafias” organiseerimiskomiteesse. Ta oli juhendanud ülikoolis võistlus- ja konverentstöid, retsenseerinud väitekirju, esinenud loengutega väljaspool ülikooli ning avaldanud artikleid ajakirjaduses.

Dotsent ja lektorPragi

Koormus oli tal olnud kogu aeg suur, viimasel õppeaastal kogu õppetöö ettevalmistamisele ja läbiviimisele kulunud aega arvestades Pragi enda arvepidamise järgi 1400 tundi. Lisaks oli tal veel ülesandeid Tartu linnas ja ülikooli raamatukogus. Peatselt kavates ta alustada ka stažeerimist. 1. septembril 1980 valitigi Pragi bioloogia-geograafiateaduskonna majandusgeograafia kateedri dotsendi kohale. Sama aasta oktoobris ja novembris oli ta veel ka lepingulise uurimistöö vanemteaduri kohal. Järgnenud stažeerimise ajal Eesti NSV TA majanduse instituudis (15. detsembrist 1980 kuni 15. veebruarini 1981) pidas Pragi kontakti riikliku plaanikomiteega ja RPUI-ga Eesti Maaehitusprojekt, kus arutas läbi oma kompleksse territoriaalplaneerimise õppekursuse programmi. Samal ajal valmis tal artikli käsikiri NSV Liidu linnade suurklassifikatsiooni täpsustamiseks [48]. Stažeerimise jooksul hakkas ta ajakohastama oma matemaatiliste meetodite loengukursuse programmi. Pärast seda (1. novembrist 1981 kuni 31. maini 1983) töötas ta veel vanemteadurina dotsent Ann Marksoo (1930) juhitud lepingulises uurimistöös (Pragi 1963-2009).

1982. aasta 24. septembril määrati Uudo Pragi õppe-, teadus- ja ühiskondlikku tegevust hindama selleks moodustatud komisjon. 1982. aasta 6. detsembril Tartu ülikooli nõukogu koosolekul toimunud hääletamisel anti Uudo Pragile majandusgeograafia dotsendi kutse omistamise poolt 45 ja vastu kaks häält. Tartu ülikooli otsus leidis 6. aprillil 1983 Moskvas kinnitamist ning Uudo Richardi poeg Pragi sai majandusgeograafia kateedri dotsendi tunnistuse.

Vahepeal oli paranenud ka olmeline külg. Perekonna sissetulek oli võimaldanud saada neljatoalise kooperatiivkorteri Ropka tänavale, kuhu siis koliti Tiigi tänava hoovimaja kitsavõitu ametikorterist. Varsti tabas aga perekonda ränk löök: 1984. aastal lahkus raske haiguse tõttu vaid napilt 12aastane poeg Toomas. Samal aastal hakkas majandusgeograafia kateedrit juhatama Ann Marksoo, kellega koostöö laabus Pragil hästi, sest Marksoo ei halvustanud tema tegevust ega mõneti omapärast olekut.

1985. aasta 30. aprillil andis Pragi avalduse järjekordseks ümbervalimiseks kateedri dotsendi kohale. Tema viimase viie aasta jooksul valminud 15 uurimusest oli 10 ilmunud trükis. Lisaks oli ta esinenud konverentsidel, juhendanud üliõpilaste konverentsi- ja võistlustöid, retsenseerinud väitekirju ja nende referaate ning artikleid. Väljaspool ülikooli oli ta pidanud populaarteaduslikke loenguid. Peale selle oli ta aastail 1978-1983 tegutsenud kursusejuhendajana ning lõpetanud 1983. aastal teist korda marksismi-leninismi õhtuülikooli.

Veel oli ta Tartu tööjõuressursside uurimise ühiskondliku komisjoni sekretär ja teeninduskomisjoni liige (1980-82), ülikooli toimetiste 681. köite toimetaja (1984). 31. mail 1985 valiti Uudo Pragi bioloogiageograafiateaduskonna nõukogu koosolekul üheksa poolt ja nelja vastuhäälega uuesti majandusgeograafia kateedri dotsendiks.

Juba 1987. aasta 8. jaanuarist kuni 7. märtsini stažeeris dotsent Pragi Novosibirski ülikooli matemaatiliste meetodite majanduses ja planeerimises rakendamise kateedris ning NSV Liidu TA Siberi osakonna majanduse ja tööstusliku tootmise organiseerimise instituudi territoriaalsete tootmiskomplekside kujundamise sektori territoriaalsüsteemide osakonnas, kus tema juhendaja oli osakonna juhataja, majandusteaduste doktor Mark Bandman, kes oli ka Novosibirski ülikooli matemaatiliste meetodite kasutamise kateedri professor. Bandmani saadetud kirjas on märgitud, et Pragi osales sektori seminarides, kus arutati kriitiliselt läbi ka tema koostatud regionaalanalüüsi ja planeerimise õppekursuse programm. Novosibirskis stažeerimise järel tundis dotsent Pragi ennast hästi kindlana. Ka tema eakas kolleeg Nõmmik oli vahepeal meelt muutnud ja ei sekkunud enam Pragi tegevusse. Nõukogude impeerium oli vähem agressiivne ning ajas Mihhail Gorbatšovi juhtimisel uutmise ja avalikustamise poliitikat.

(Järgneb)

OTT KURS

blog comments powered by Disqus