Unistada tuleb suurelt ja seada kõrgeid eesmärke

Haridus- ja teadusministeeriumi riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” raames  andis Tartu Ülikooli eetikakeskus 12. detsembril  6. väärtuskasvatuse konverentsil “Hea kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal?” üle tiitli “Väärtuskasvatuse kool 2013”, mille pälvisid Tabivere gümnaasium, Salme põhikool ja Peetri lasteaed-põhikool. Tiitli “Väärtuskasvatuse lasteaed 2013″ pälvisid Tallinna Linnupesa lasteaed, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed ning lastekeskus Midrimaailm.

Konkursitöös tuli kooli analüüsida

Sel aastal toimusid esimest korda ka konkursid “Hea kooli rajaleidja” ja “Hea lasteaia rajaleidja”, millega tunnustatakse koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes aspektides, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Konkursitööks oli koolide eneseanalüüs, keskendudes kooli neljale valdkonnale: õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja hindamine; õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond; juhtimine ja eestvedamine ning koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel.

Žürii tunnustas “Hea kooli rajaleidja” tiitliga järgmisi õppeasutusi. Tallinna Saksa gümnaasium, Tabivere gümnaasium, Orava põhikool, Salme põhikool, Krootuse põhikool, Pärnu Kuninga tänava põhikool, Valga põhikool, Peetri lasteaed-põhikool, Lüllemäe põhikool, Tartu Kivilinna gümnaasium, Valga Jaanikese kool.

“Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga tunnustati: Leppneeme lasteaeda, Tallinna Linnupesa lasteaeda, Tabasalu lasteaeda Tibutare, Luunja lasteaeda Midrimaa, Pirita lasteaeda, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaeda, Tallinna Kivimurru lasteaeda, lastekeskust Midrimaailm, Pärnu lasteaeda Pillerpall, Tallinna Jaan Poska lasteaeda, lasteaeda Väike Päike, Tallinna sõimede ühendust, Pärnu Kadri tänava lasteaeda, Vastse-Kuuste lasteaeda Kaari.

“Hea kooli rajaleidja” ja “Hea lasteaia rajaleidja” konkursil tunnustatud saavad õiguse kasutada tunnustust kinnitavat logo oma kooli kodulehel ja mujalgi.

Kolm võlusõna  väärtuspõhise juhtimise edukaks rakendamiseks on:

          järjekindlus

          tippjuhtkonna initsiatiiv

          pidev tagasiside 

Leppisime kokku ja sõnastasime kooli põhiväärtused

2011./2012. õppeaastal alustasime Tabivere gümnaasiumis teadlikku eesmärgistatud väärtuskasvatust. Toimusid vastavasisulised koolitused ja õpitoad personalile, lapsevanematele ja õpilastele.

Leppisime kokku kooli põhiväärtustes ja sõnastasime need.  Seejärel koostasime väärtuskasvatuse kava kaheks õppeaastaks, mille lõppeesmärk oli osaleda  2013. aastal konkursil “Väärtuskasvatuse kool 2013”. Samal õppeaastal viidi läbi klasside väärtustepuude konkurss, uuendati õpilaste ja töötajate tunnustussüsteemi. Õpikeskkonna parandamiseks soetasime arvutiklassi uued arvutid, vanad arvutid läksid õpetajate käsutusse klassidesse, esitasime Tiigrihüppe SA-le projekti  dataprojektorite soetamiseks klassidesse. Kogusime vanapaberit ja viisime ruumidest välja liigsed asjad.

2012./2013. õppeaastal oli iga veerand keskendunud ühele kooli põhiväärtusele. Korraldasime temaatilised  loovtöökonkursid, õppeaasta lõpul viisime õpetajatele läbi väärtuste hindamise küsimustiku. Kooli aastapäevaks koostasime almanahhi, meie kooli väärtuste raamatu.

Käesoleva õppeaasta peamine eesmärk on õpilast väärtustav kool, kooli väärtustav õpilane.

Selle lausega mõtleme seda, et meie kooli õpilane on:

         õppeprotsessis aktiivne osaleja

         keskkonnateadlik ja loodussõbralik kodanik

         teadlik kultuuripärandi kandja

         loov ning algatus- ja vastutusvõimeline

         hoolib oma tervisest, tunneb rõõmu liikumisest 

Artikkel toetub TÜ Eetikakeskuse materjalidele:  Tartu Ülikooli eetikaveeb http://www.eetika.ee/et/286171

i

PIRET SIIVELT, Tabivere gümnaasiumi direktor

blog comments powered by Disqus