Ühinemisläbirääkimiste töörühm koostab lepingu projekti

Põltsamaa linna ja valla ühine töörühm kogunes eelmisel neljapäeval Põltsamaa vallamajas arutama koostamisel oleva ühinemislepingu projekti ja kavandama läbirääkimiste konkreetsemat korraldust. Lepiti kokku, et ühise omavalitsuse volikogu on 19liikmeline ning ühinetakse liitudes.


Ühinemise eesmärkide sõnastamisel peeti kõige olulisemaks rõhutada, et esikohal peab olema moodustuva valla elanike kõrgem elukvaliteet ja piirkonna konkurentsivõime paranemine, aga ka avalike teenuste kõrge kvaliteet ja optimaalne kättesaadavus, suurem võimekus regionaalarengu teemade lahendamisel osalemiseks, ettevõtluskeskkonna parendamiseks jne.

Ühinemine liitumise teel

Põltsamaa linna ja valla ühinemine peaks toimuma liitudes, see tähendab, et Põltsamaa linn liitub vallaga, linn lõpetab iseseisva juriidilise isikuna tegevuse ja jätkab pärast ühinemist vallasisese linnana.

Koosolekul kiideti heaks mõte kuulutada varakult välja konkurss moodustuva valla sümboolika (vapp ja lipp) tarvis. Konkurssi on võimalik läbi viia kohe pärast seda, kui mõlemad volikogud on ühinemise otsustanud ja ühinemislepingu kinnitanud. Sümboolika kinnitab uue valla volikogu pärast ühinemist.

Arutati ka moodustuva valla volikogu optimaalset suurust ja jõuti kokkuleppele, et volikogu võiks olla 19liikmeline. Volikogu valimised viiakse läbi ühes valimisringkonnas, st mõlema praeguse omavalitsuse territooriumil kokku ühe kandidaatide koondnimekirjaga. Valimisjaoskondade arvu ja asukohti ei peetud vajalikuks ühinemislepingusse sisse kirjutada, neid küsimusi kirjeldatakse lepingu seletuskirjas. Moodustuva volikogu komisjonide arvu ja nimetusi ühinemislepingusse sisse ei kirjutata, see peab jääma uue volikogu otsustada.

Kolm teemakomisjoni

Nii Põltsamaa linna- kui vallavolikogu nimetas septembrikuu istungil esindajad kolme ühinemisläbirääkimisteks moodustatud teemakomisjoni. Töörühm pidas vajalikuks määrata iga teemakomisjoni juurde üks töörühma esindaja, kes oleks komisjonis arutelude juures ja kannaks edasi töörühma mõtteid ja seisukohti. Teemakomisjonid peavad oma aruteludes jõudma sellise tulemuseni, et nende valdkonna otsustused oleks võimalik fikseerida ühinemislepingus. Töörühmast määrati haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni juurde Indrek Eensalu, sotsiaalkomisjoni Guido Pook ning majandus-, taristu- ja ühistranspordikomisjoni Karro Külanurm.

Ühine töörühm ootab teemakomisjonide ettepanekuid ja otsustusi hiljemalt 16. novembriks.

Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald on juba pikemat aega linna ja valla ühinemist kavandanud.

Põltsamaa linna ja valla ühinemisprotsessi kohta saab edaspidi infot Põltsamaa linna kodulehel olevalt lingilt, mille kohta tuleb viide ka Põltsamaa valla kodulehele. Seda linki hakkab haldama Põltsamaa linnasekretär Tiia Vahter.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus