Tunnustuse pälvisid ka väikekoolide õpetajad

Tänavusel Jõgevamaa üldhariduskoolide metoodikapäeval tunnustati aasta klassijuhataja tiitliga Grete-Stina Haaristot Pala koolist, aasta klassijuhatajaks sai Valli Kulu Põltsamaa ühisgümnaasiumist, aasta gümnaasiumiõpetaja aunimetuse pälvis samuti Põltsamaa õpetaja Agne Kosk, aasta põhikooliõpetajaks sai Egle Lellep Maarja põhikoolist ja aasta suunaja on Merle Karuks Adavere põhikoolist.


Grete-Stina Haaristo on aktiivne klassijuhataja, kes ergutab õpilasi tegutsema, ise kogema ja avastama ning motiveerib oma lapsekeskse lähenemisega ka tagasihoidlikumaid lapsi osalema ühistegevustes. Ta on õpilastega pidevas kontaktis ja arvestab laste endi soovidega. Kõik lapsed on alati saanud avaldada arvamust, kõikide arvamust võetakse kuulda ja kaalutakse poolt- ja vastuargumente. Koostöös lastega plaanitakse pidude etteasteid, väljasõite, tundidevahelist aega ja erinevates projektides osalemist. Klassis pole kiusamist, arusaamatused lahendatakse kohe. Lisaks annab Grete-Stina kõikidel lastel võimaluse osaleda koolivälises tegevuses arvestades lapse enda võimeid ja oskusi. Ta suudab pidevalt leida uusi ideid ja lähenemisviise, et lapsed tunneksid ise huvi koos tegutsemise vastu.

Lisaks annab ta võimaluse ka lastele, kes esialgu ei paista mitte millegi vastu huvi tundvat. Väike ülesanne, millega laps kindlasti hakkama saab, tagab eduelamise ja enesehinnangu tõusu, et mõne aja pärast juba aktiivsem olla.

Lubab mittetraditsioonilisi lähenemisi

Valli Kulu on pikaajalise kogemusega õpetaja, kes oma professionaalsuse, usaldusväärsuse, väärikuse ja vastutulelikkusega on igati väärt parima klassiõpetaja tiitlit.

Õpetaja inspireerib oma õpilasi kasutama loovust erinevate õpiülesannete täitmisel, lähtudes iga õpilase erihuvidest ning lubades õpilastel rakendada ka mittetraditsioonilisi lähenemisi ‒ näiteks emakeeles võivad lapsed kirjutada õudusjutte, loodusõpetuse uut teemat käsitletakse läbi õpilaste endi tehtud näidendite. Palju käiakse erinevatel õppekäikudel ja õpitakse väljaspool traditsioonilist õppetundi.

Õpetaja Valli suudab jääda ka kõige stressirikkamas olukorras väärikaks. Ta korrigeerib õpilasi individuaalselt ja kiidab avalikult. Ta peab oluliseks häid suhteid ja kiusamisvaba kooliteed, reageerides kannatlikult ja mõistvalt kõikidele kiusamisjuhtumitele ning lahendades neid kõiki osapooli kaasates ja üheskoos olukorda analüüsides.

Klassiruumid õpilastesõbralikumaks

Agne Kosk toetab süsteemipärase tagasisidestamise, huvitavate ja mitmekülgsete õppemeetodite ja -tegevuste ning ergonoomilise õpikeskkonna loomise kaudu õpilaste individuaalset arengut. Ta on oma täpsuse ja töökuse ning empaatiavõimega õpilastele eeskujuks ja noorte väärtushinnangute kujundajaks.

Õpilasi, eriti aga gümnasiste, innustab kõige rohkem see, kui nad näevad, et õpetaja näeb ka vaeva ja ei tee ülesandeid niisama tegemise pärast. Just niisugune õpetaja, kes arvestab iga ülesande puhul selle vajalikkuse ja põhjendatusega, on inglise keele õpetaja Agne Kosk. Õpilased hindavad tema õpiülesannete funktsionaalsust – sõnade õppimisele ei järgne pelgalt üksikute sõnade või fraaside kirjutamine, vaid kõiki sõnu tuleb lisaks kasutada ka lühijutus. Õpilastele meeldib õpetaja Agne õpetamisstiil: ta on klassi seintele pannud õppima motiveerivaid lauseid, millele tunnis vajadusel sõbralikult viitab.

Õpilased tunnustavad õpetaja Agnet ka selle eest, et ta on klassiruumi muutnud õpilasesõbralikuks – nad ei pea istuma üksteise taga, vaid saavad ringikujuliselt asetatud laudade taga vahetult omavahel suhelda. Lisaks on õpetaja kabinetti kogunud hulgaliselt inglisekeelseid raamatuid, mida tohib lugemiseks ka koju kaasa võtta. Sügisel ja kevadel, kui ilmad soojad, minnakse raamatut lugema õue – võib lugeda istudes, aga võib ka lamades või ronida puu otsa lugema. Oluline on lugemine. Õpilaste sõnul on õpetaja mõjutanud ja motiveerinud lugema inglisekeelset kirjandust.

Õpilased hindavad väga kõrgelt õpetaja antavat tagasisidet – see toetab õppimist ja arendab. Eriti kiidetakse õpetajat selle eest, et ta läheneb ebaõnnestumise korral õpilasele individuaalselt ja on alati valmis ka ühele õpilasele uuesti üle rääkima või seletama. Ja kui juba ühele on seletatud, räägib nii igaks juhuks veel kõigile.

Õpetaja Agne toetab väga palju ka andekate ja erihuvidega õpilaste arengut. Näiteks organiseeris ta huvilistele õpilastele osavõtu õpilaskonverentsist Model United Nations, kus noored said matkida ÜRO tööd.

Õpperada teadetetahvli ja töölehtedega

Egle Lellep leiab ühise keele nii algklassiõpilasega kui põhikooli lõpetajaga. On oma tegemistes väga pühendunud. Loodusainete õpetajana leiab ta põnevaid viise, kuidas teooria kinnistada läbi praktiliste tegevuste, olgu selleks siis õppekäigud või huvitavad katsed ning seostab ainekava igapäevaeluga. Loovtöö juhendajana aitas õpilastel teha ümber kooli õpperaja koos teadetetahvli ja töölehtedega. On panustanud koolikeskkonna lapsesõbralikumaks muutmisse – keksurajad koridori ja istetoolide heegeldamine.

Osaleb koos õpilastega erinevatel konkurssidel ja olümpiaadidel. Lähtub iga õpilase individuaalsetest oskustest ja teadmistest, kohandab vastavalt sellele tööülesanded. On õpilasele toeks ja nõus panustama lisaaega, et õpilane saaks õpitava teema võimalikult hästi selgeks. Koordineerib juba 7 aastat rahvusvahelist Erasmus+ projekti ja hoolitseb projektis vajalike praktiliste tegevuste eest. Läbi Erasmus+ projekti kaasab õpilaste tegevustesse nii lapsevanemad kui kolleegid. On kooli talgutel alati heade ideedega osaleja. On hooliv klassijuhataja oma õpilastele ja panustab kooliürituste läbiviimisse ja korraldamisse.

Õppekäigud piirkonna ettevõtetesse

Merle Karuksi tituleerisid õpilased õpilasesõbralikumaks ja kooli parimaks õpetajaks. Ta tegutseb juba aastaid selle nimel, et iga põhikooli lõpetaja jõuaks kindlale arusaamisele oma võimetest ja võimalustest ning panustaks oma edasises tegevuses valitule. Karjäärikoordinaatorina on Merle valitud Innove karjääriõppekava testijaks. On õpilasi, kellel liiga madala või kõrge enesehinnangu tõttu nende soovid ja tegelikud võimalused vajavad sekkumist. Järjepidevad koolitused 8. ja 9. klassi õpilastele Rajaleidjalt, mis aitavad õpilasi tundma saada oma võimeid ja õpetavad õppima, on koolis tänu Merlele.

Merle koostööst JAEK-i, töötukassa, tagasi kooli loengusarjade ja spetsialistide kooli toomisega on 8. ja 9. klassi noored saanud oma võimeid testida, koos spetsialistidega analüüsida ja hiljem ka teadlikke valikuid teha. Merle on organiseerinud õppekäike piirkonna ettevõtetesse. Merle kuulub ka Jõgeva maakonna karjäärikoordinaatorite ühendusse, olles selle ühenduse aktiivne liige. Merle Karuks on Adavere põhikoolis töötanud üle 20 aasta.

Tunnustuse pälvisid

*Aasta klassijuhataja ‒ Grete-Stina Haaristo Anna Haava Pala kool

*Aasta klassijuhataja ‒ Valli Kulu Põltsamaa ühisgümnaasium

*Aasta gümnaasiumiõpetaja – Agne Kosk Põltsamaa ühisgümnaasium

*Aasta põhikooliõpetaja – Egle Lellep J.V. Veski nim Maarja põhikool

*Aasta suunaja – Merle Karuks Adavere põhikool

*Aasta tegu hariduses – väärtuskasvatuse kava elluviimine Tabivere põhikoolis.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus