Tulu deklareerida on aega poolteist nädalat

“Massiline e-deklareerimine algas 2004. aastal. See on võit nii kliendile kui teenindajatele,? ütles Kaste Vooremaale.

Asjaajamist hõlbustab seegi, et e-teeninduses pääseb ligi juba eeltäidetud deklaratsioonile, mille andmeid tuleb kliendil vaid kontrollida, vajadusel täiendada ja parandada ning kinnitada.

“Enam ei pea ise kõike kirjutama. Ka büroosse tulles saab klient meie käest eeltäidetud dokumendi, mis lihtsustab olukorda tunduvalt.?

Põltsamaa kliendid Jõgevale

“Paberkandjal tuludeklaratsiooni võis esitada juba aasta alguses, e-teenuse vahendusel aga on see võimalik olnud alates 15. veebruarist. Samast päevast on maksumaksjale kättesaadavad ka eeltäidetud tuludeklaratsioonid ja inimesel endal jääb vaid üle neis esitatud andmeid kontrollida,? märkis Kaste.

E-deklaratsiooni esitamiseks on Jõgeva maksu- ja tollibüroos võimalik kasutada ka kliendiarvutit, samas aga saavad kliendid selles büroos vajadusel ka sisulist ja asjatundlikku abi. Inimesi teenindatakse Jõgeval igal tööpäeval alates kella 8.30-st, kuid büroo lahtioleku ajad on erinevatel nädalapäevadel erinevad.

Põltsamaa Vallavalitsuses käesoleval aastal tuludeklaratsioone vastu ei võeta. Klienditeenindajad ootavad ka selle piirkonna rahvast, kellel puudub interneti kasutamise võimalus, Jõgevale tulusid deklareerima.

Alates 2006. aastast võib üks vanematest, eestkostja või muu last ülal pidav isik perekonnaseaduse §-de 60, 65, 67 või 97 tähenduses, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, iga kuni 17-aastase (kaasa arvatud) lapse kohta alates teisest lapsest
maksustamisele minevast tulust täiendava summa maha arvata. Näiteks kui maksumaksjal on kolm kuni 17-aastast last, võib ta maksuvabaks lugeda täiendavalt 2x 24 000 ehk 48 000 krooni.

Tulu vara müügist

Residendist füüsiline isik, kes deklareeris kasu vara, sh väärtpaberite võõrandamisest, on kohustatud tasuma maksuhalduri poolt temale esitatud maksuteates näidatud maksusumma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt sama aasta 1. oktoobriks.

Kaste kinnitas, et hiljemalt samaks tähtajaks tagastatakse ka füüsilise isiku poolt enammakstud summa.
Kinnisvara võõrandamise tehingust saadud kasu maksustatakse sellel maksustamisperioodil, millal müügitehingust raha laekub või vahetustehingu käigus vastuantav kinnisvara omanikku vahetab ning tehakse kanne kinnistusraamatusse. Vara müüjale üle kantavalt müügisummalt ei peeta aga kinni tulumaksu, sest selle väljamakse tegija ei tea maksustatava tulu suurust.
“Kui raha laekub kinnisvara müüjale mitme erineva maksustamisperioodi jooksul, siis konkreetse maksustamisperioodi kasu arvestamisel võidakse võtta soetamismaksumust ja müügiga otseselt seotud kulusid arvesse sellel maksustamisperioodil laekunud raha osatähtsuse järgi,? selgitas Kaste.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

Füüsilistest isikutest ettevõtjatel on Kaste sõnul deklareerimiskohustus ka siis, kui tulu puudub. “Kui FIE ei tegutse, soovitame tal ennast registrist välja arvata,? kinnitas Jõgeva büroo juhataja.

Ettevõtluse lõpetamisest teatamine oleneb aga sellest, kas FIE on registreeritud Maksu- ja Tolliametis või kantud äriregistrisse.

MKS § 23 lg 1 kohaselt on FIE kohustatud oma tegevuse lõpetamisest teatama Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele viie tööpäeva jooksul tegevuse lõpetamisest kirjaliku avaldusega. Lõpetamise registrikanne tehakse isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga. Kui avalduses märgitud kuupäev on saabunud varem kui viis tööpäeva tagasi, tehakse registrikanne teatamise kuupäeva seisuga.

Äriregistrist kustutatakse FIE tema avalduse alusel. Käibemaksukohuslasest FIE peab enne äriregistrist kustutamise avalduse esitamist taotlema oma andmete kustutamist käibemaksukohuslaste registrist.

FIE on kohustatud tasuma maksuhalduri poolt temale esitatud maksuteates näidatud maksusumma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt sama aasta 1. oktoobriks ning hiljemalt samaks tähtajaks tagastatakse ka tema poolt enammakstud maksusumma.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus