Tuleval aastal on metsaraie eelduseks kehtestatud metsamajanduskava

Metsaseaduse parandusega reguleeriti ka metsakorraldustööde tegemise korda. Alates 1. maist on metsakorraldustööde tegemiseks vaja tegevusluba. Metsakorraldustööde tegijal peavad olema selleks vajalikud tehnilised vahendid ja metsanduse eriharidusega metsakorraldajad.

Metsakorraldusettevõtja juures töötavatel metsakorraldajatel tuleb sooritada katsetöö ja eksam. Seega saavad käesoleval ajal metsakorraldustöid teha ja metsamajandamiskavasid koostada ainult kehtivate tegevuslubadega ettevõtjad.

Kehtiva tegevusloaga ettevõtjate koostatud metsamajandamiskavad vaatab enne metsaomanikule kätteandmist üle metsamajandamiskavade kehtestaja, kelleks on määratud Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Kui tehtud metsakorraldustööd vastavad nõuetele, siis kava kehtestatakse ja edastatakse metsaomanikule. Puuduste avastamisel tuleb need määratud tähtajaks kõrvaldada.

Kui metsakorraldusettevõtja on korduvalt esitanud kehtestajale tegelikkusele mittevastavaid andmeid korraldatud metsa kohta, võidakse tema tegevusluba kehtetuks tunnistada.

Kõlbulikud kni kümme aastat vanad andmed

Kuna poole aastaga ei ole mõistlik kõigile metsaomanikele uusi metsamajandamiskavasid koostada, on tagantjärele võimalik kehtestada enne 1. maid 2004 metsakorraldustööde tegevusluba mitteomavate metsakorraldusettevõtjate koostatud kavasid. Eelduseks on, et metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud metsa takseerandmed ei ole vanemad kui kümme aastat.

Seega saab tänavu kehtestamiseks esitada 1995. aastal ja hiljem koostatud metsamajandamiskavasid. 1995. aastal koostatud metsamajandamise kava saab kehtestada veel üheks aastaks, kuni takseerandmed saavad kümne aasta vanuseks. Samas on 2003. a koostatud metsamajandamiskava võimalik kehtestada kuni 2013. aastani.

Metsamajandamiskava kehtestamisega kirjutatakse metsaomanikule ette maksimaalne pindalaline raieulatus uuendus-, harvendus,- ja valikraiete tegemisel kava kehtimise ajaks. Valgustus- ja sanitaarraiete tegemise ulatust kava kehtestamisega ei reguleerita. Metsamajandamiskava või selle kehtestamine ei ole kohustuslik kinnistutele, mille metsa pindala on kuni kaks hektarit.

Metsaomanikud, kes kavandavad 2005. aastaks oma metsas ulatuslikumat raiet 1995. aastast kuni 1. maini 2004 koostatud metsamajandamiskavade alusel, peaksid esitama keskkonnateenistuse piirkondliku metsaspetsialisti kaudu taotluse kava kehtestamiseks.

Tegevusi tasuks kavandada aastaks

Taotlusele peavad olema lisatud olemasolev metsamajandamiskava ja pärast selle koostamist metsas tehtud tööde nimekiri. Taotluse ja metsatööde nimekirja blanketid ning juhiseid nende täitmiseks saavad metsaomanikud piirkondlike metsaspetsialistide käest.

Peab hoiatama, et puudulikult koostatud metsamajandamistööde nimekiri võib saada takistuseks kava kehtestamisel.

Metsaseadus lubab füüsilisest isikust metsaomanikul ilma keskkonnateenistuse loata raiuda metsamaa iga hektari kohta aastas kolm tihumeetrit puitu, kuid raiutava puidu üldkogus kinnistu kohta ei tohi ületada 15 tihumeetrit aastas.

Kui 15 tihumeetrist järgmiseks aastaks ei piisa, tuleks käesoleva aasta lõpus keskkonnateenistusele metsateatis esitada. Metsateatises lubatud raieid tohib metsaomanik teha ühe aasta jooksul metsateatise tagasisaamisest.

Kuna metsaseadust on kavas veel muuta, on metsas tegemisi praegu mõttekas kavandada üheks aastaks korraga.

EINAR TEPPO,
Põlvamaa keskkonnateenistuse metsanduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus