Torma prügila tahab olla valmis suuremate koguste vastuvõtuks

 

Torma prügila haldaja OÜ Amestop kavandab suurendada  käideldavate jäätmete koguseid, milleks peab rekonstrueerima nõuetekohase nõrgvee puhastussüsteemi, prügilagaasi kogumis- ja käitlussüsteemi ning parandama prügila seirevõrgustikku.

Kokku vajab Torma prügila selleks 12 miljonit krooni. Ettevõte on küll Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) mitmeid projekte esitanud, kuid nendeks töödeks pole toetust tulnud.

OÜ Amestop juhataja Toomas Orumaa sõnul pole prügilat haldavatel omavalitsustel võimalik 12 miljonit krooni prügilasse investeerida, oodatakse riigi tuge.

Jõgevamaa keskkonnateenistuse jäätmete ja õhu peaspetsialisti Moonika Aunpuu sõnul vabaneb prügilatesse ladestatud biolagunevatest ainetest looduslike lagunemis- ja kääritamisprotsesside tulemusel pidevalt nn prügilagaasi, mis koosneb peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.

“Nõuetele vastavas prügilas tuleb tekkiv gaas spetsiaalsete torustike abil koguda ja põletada, kui tegemist on väikese kogusega, või kasutada elektri või soojuse saamiseks. Ka prügilast läbi valguv suure reostuspotentsiaaliga nõrgvesi  tuleb puhastada nõuetele vastavalt,” rääkis Aunpuu.

Valmis võtma Lõuna-Eesti jäätmeid

Torma prügila peab suurendama käideldavate taaskasutatavate pakendijäätmete koguseid, samuti soovitakse alustada asbesti sisaldavate jäätmete ladestamist. Veel tuleks asfalteerida prügilasse viiv tee ning ehitada korralik valgustus, aga ka uus olmehoone.

Seoses Aardlapalu prügila sulgemisega on Torma valmis vastu võtma osa Lõuna-Eesti jäätmetest. Kui palju ladestatava prügi kogused lähiajal üldse suurenevad, ei ole teada. Aktiivset ladestamisperioodi on tõenäoliselt vaid lühikeseks ajaks, sest jäätmete taaskasutus kasvab jõudsalt, samuti on arenemas põletustehaste projektid.

Et Kagu-Eestisse pole nõuetekohast prügilat rajatud, veetakse sealne prügi järgmise aasta keskpaigast mujale (Väätsa prügila Järvamaal, Torma prügila Jõgevamaal, Uikala prügila Ida-Virumaal jt).

Toomas Orumaa hinnangul on Lõuna-Eesti jäätmeprobleemi kõige odavamaks ja ökonoomsemaks lahenduseks olemasolevate prügilate laiendamine. “Meie tahaksime need aastad, mil prügi veel ladestama peab, Lõuna-Eestile arvestatavad partnerid olla,” märkis ta.

Olemasolevat prügilate kasutamine otstarbekam

Jõgevamaa keskkonnateenistuse jäätmete ja õhu peaspetsialisti Moonika Aunpuu sõnul pole
uute prügilate ehitamine nii otstarbekas kui olemasolevate laiendamine.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek märkis, et sega-olmejäätmete voogude suunamine on jäätmeseaduse kohaselt kohalike omavalitsuste pädevuses. Tema sõnul on keskkonnaminister saatnud juba aprillis kirja Kagu-Eesti omavalitsuste liitudele, milles palus otseselt vastuseid küsimustele, millistesse prügilatesse soovitakse jäätmed saata ja kas nende prügilatega on alustatud läbirääkimisi. Teada taheti sedagi, milliseid meetmeid kavatsetakse veel liigitikogumise tõhustamiseks rakendada, et segajäätmete kogust vähendada.

“Segajäätmete koostise järgi on ilmne, et intensiivselt liigitikogumisele panustades (sh biojäätmeid eraldi kompostides) oleks võimalik segajäätmete kogust märgatavalt vähendada — vähemalt 30-50 protsenti. See omakorda vähendaks veokulusid,” tõdes Eek.

Ministeerium pole vastuseid saanud

Eegi kinnitusel pole sisulisi vastuseid saadud. Sama küsimus esitati uuesti juulis  ja praeguseks on saadud teada Valga kohalike omavalitsuste ühine seisukoht, et nad suunavad ladestatavad jäätmed Paikuse prügilasse. Samuti on tema sõnul olemas ka vastus Tartu linnalt, kes soovib vähemalt tuleval aastal ladestada segajäätmed Torma prügilasse.

“Seega pole Põlva, Võru ja Viljandi maakond ja Tartu maakond, välja arvatud Tartu linn, siiani sisulist vastust andnud,” tõdes keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja.

2009. aasta 16. juuliks peavad kõik prügilad vastama Euroopa Liidu prügiladirektiivi nõuetele. Eestis sätestati vastavad nõuded keskkonnaministri määrusega 2004. aastal. Nõuetele mittevastavad prügilad suletakse sellest kuupäevast.

Torma Prügila asub Jõgeva maakonna idaosas Torma vallas Võtikvere külas Mustvee linna lähedal.

*Alustas tööd tavajäätmete prügilana aastal 2001

*Pindala praegu 6,2 ha, välja ehitatud ladestusala 2 ha

*Ladestusreservi hetkel ca 70 000 tonni

*Senine jäätmevoog  keskmiselt 7 000 tonni aastas

*Välja ehitatud sortimisjaam ja erinevad väljakud

*Võimalus rajada lisaks III ladestusala

*Kehtiv opereerimisleping aastani 2013

*Kaugused suurtest jäätmetekkekohtadest:  

Tartu     60 km

Rakvere 70 km

Jõhvi     80 km

Jõgeva  35 km

Võru     120 km

Põlva    100 km

Allikas: Torma prügila

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus