Torma lasteaed pöörab laste ohutusele erilist tähelepanu just õuesoleku ajal

Torma lasteaias “Linnutaja” töötab üks sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele ja neli lasteaiarühma kolme- kuni seitsmeaastastele lastele. Igas rühmas töötab kaks lühendatud täistööajaga õpetajat ja üks täistööajaga õpetaja abi.

Kõikidel töötajatel on töölepingud ja ametijuhendid. Õppe- ja kasvatustööd koordineerib ja õpetajate töögraafiku koostab õppealajuhataja Silvi Teppan, kes viib igal aastal läbi ka pedagoogide korduva instrueerimise laste turvalisuse tagamiseks. Rõhutatakse vajadust pöörata erilist tähelepanu laste ohutuse tagamisele õuesoleku ajal.

Kasvatajad on esitanud kirjalikud selgitused

Vanematega koostöö korraldamisel lähtub personal lasteasutuse õppekavas määratletud põhimõtetest ja korraldusest ning lasteasutuse kehtestatud reeglitest, mida on vanematele tutvustatud.

Käesoleva kirjavastuse koostamise tarvis vaatasin uuesti läbi lasteaia personali koosolekute protokollid ja koolituste materjalid viimastel õppeaastatel. Mõned väljavõtted laste turvalisuse tagamise teemadega seoses:

07.08.2012 erakorraline pedagoogide koosolek seoses ühe lapse omavolilise  äraminekuga lasteaia territooriumilt. Õpetaja Eda Vasenko ja õpetaja Heli Keivi suulised ja kirjalikud selgitused juhtunu kohta.

27.01.2012 erakorraline pedagoogiline nõukogu koosolek.

4. rühma lapse omavoliline lahkumine lasteaia territooriumilt 26.02.2012. Õpetaja Ly Zavatski ülevaade antud juhtumist ja vestlusest lapse vanematega; olukorra selgitus ja analüüs. Õpetaja Ly Zavatski ja õpetaja Mare Simsoni suulised ja kirjalikud selgitused. Osalejad arutasid, kuidas personali tööd veelgi tõhusamaks muuta, et taolised asjad ei juhtuks.

17.10.2011 pedagoogide arenduskoosolek eripedagoog Maire Mällo osavõtul. Eripedagoog viibis rühmades ja vaatles lapsi. Hiljem vestles pedagoogidega, andis tagasisidet ja erialast nõu, andis lapsevanematele informatsiooni lastega erispetsialistide poole pöördumise võimalustest. .Konsultatsioonil käis ka käesoleva looga seotud lapse ema.

12.05.2011 juhtkonna koosolek. Laste ohutuse tagamine maja soojustamise ajal, laste mänguala piiramine ohutuslintidega, õpetajate instrueerimine seoses hoone remondiga.

Lastele on võimaldatud mitmesugust tegevust

Nimetatud kaks juhtumit lasteaiast ära jooksnud poisiga (jaanuaris ja augustis) on lasteaias tõepoolest aset leidnud, juhtunut on mõlemal korral personaliga põhjalikult analüüsitud. Õpetajad pole juhtunut eitanud ega õigustusi otsinud. Kogenud pedagoogid Ly, Heli ja Eda on ennast juhtunu eest vastutavateks tunnistanud. Õpetaja Ly oli jaanuari juhtumi puhul õuealal oma rühma kaheksa lapsega ja aitas neil kordamööda suuski jalga panna, enda sõnul kaotas tõenäoliselt kükakil olles ja suusasidemeid kinnitades mõneks hetkeks tähelepanu. Augustis olid Eda ja Heli õues kümne lapsega, kellest kaheksa soovisid turnida ja liugu lasta ronimislinnakus ning teha tasakaaluharjutusi poomil, kaks last aga soovisid olla liivakastis. Tagantjärele tarkusena on mõlemad tunnistanud, et tõenäoliselt oleks olnud vaja resoluutselt kõik lapsed enda kõrvale ronimisalale kutsuda. Loomulikult pole see kõik õigustuseks, vaid mingikski selgituseks.

Direktor Kaja Ivask, õpetajad Ly Zavatski, Heli Keiv ja Eda Vasenko on lapsevanemate ees vabandanud. Vanemad on vabandused vastu võtnud. Olen isiklikult lapse emaga arutanud pere ja lasteaia plaane uueks õppeaastaks valmistumisel. Poiss on ka iga päev rõõmsalt lasteaias kaaslastega mängimas. Mureliku lapsevanema kirja lõpus olevat lausekatket “tean ka lapsevanemaid, kes tunnevad hirmu…” ei saa kahjuks ajalehetoimetuse vahendusel analüüsida. Igale hirmule või juhtumile saab lahendusi leida siiski vaid koos konkreetse inimesega konkreetse juhtumi ja pöördumise põhjal.

Riivide paigaldamise kiirus lasteaia väravatele ei sõltunud otseselt lasteaia tahtest. Tellimus edastati OÜ Rauduks meistrimeestele kohe pärast esimest vahejuhtumit, riivide valmistamise ja paigaldamise kiirus sõltus firma tööjärjest.

Inimene õpib kogu elu, nii ka meie lasteaia personal. Paraku tegijal juhtub ja väga inimlik on õppida iseenda vigadest. Hädad ja õnnetused käivad ikka mööda inimesi, mitte mööda kive ja kände. Kõik, mis on olnud, seda enam olematuks ei tee. Direktorina ei saa ma isiklikult olla igal ajahetkel iga lapse ja töötaja kõrval. Suur osa juhi ajast kulubki kirja alguses loetletud juhendmaterjalide väljatöötamisele, informeerimistele, instrueerimistele, planeerimistele, ärakuulamistele, selgitamistele, esindamistele, osalemistele, arvestamistele, arvutamistele, aruandmistele, innustamistele, tunnustamistele ja vajadusel ka noomimistele. Unustada ei saa, et vahel jääbki lõplik tõde välja selgitamata ja et ka vigu teinud kolleegid vajavad juhilt mõistmist ja tuge. Juhi vastutus muidugi jääb.

Suverühma aeg on augustikuuga lõppemas. Peagi tulevad kõik lapsed jälle lasteaeda ja saavad kokku uute ja seniste rühmakaaslastega. Häid ja ilusaid asju on meil kindlasti palju rohkem kui tõrvatilku meepotis.

i

Vabandusi ei saa kunagi liiga palju, seepärast vabandan asjaga seotud pedagoogide ja iseenda nimel veel kord kõikide ees, kellele toimunud vahejuhtumid ebamugavusi põhjustasid.

i

KAJA IVASK, Torma lasteaia “Linnutaja” direktor

blog comments powered by Disqus