Töötute arv suurenes märtsis 54 võrra

29. veebruari seisuga oli Tööturuameti Jõgevamaa osakonnas töötuna arvel 401 isikut, 31. märtsi seisuga oli selleks arvuks juba 455. Tööotsijana on 31. märtsi seisuga registreeritud 13 isikut.

 

Kui 29. veebruari seisuga oli vabu töökohti 123, siis 31. märtsil oli neid 119. Märtsikuu jooksul lisandus 50 uue töökoha pakkumist ja möödunud kuul rakendus tööle 58 isikut.

Palgatoetusega rakendus märtsis tööle üks inimene. 

Palgatoetus on riigiabi

Palgatoetus on  töötu inimese töölerakendamiseks makstav toetus tööandjale. Teenuse osutamise aluseks on tööturuteenuste ja -toetuste seadus. Palgatoetuse osutamine on riigiabi, mida antakse kooskõlas Euroopa komisjoni määrusega ja mille üle teostab järelvalvet Euroopa Komisjon.

Toetuse suurus on 50 protsenti töötaja või teenistuja palgast, kuid mitte rohkem kui valitsuse kehtestatud palga alammäär, mis tänavu on 4350 krooni.

Palgatoetust makstakse palgatoetuse sihtrühma kuuluva töötu tähtajatu töölepinguga tööle või teenistusse võtmise korral.

Toetus kantakse tööandja arvele üle esitatud palgatõendi alusel kord kuus kuue kuu vältel, aga mitte pikema aja jooksul kui üks aasta halduslepingu sõlmimisest.

Palgatoetusega saab rakendada tööle inimese, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vabanenud vanglast või on olnud töötuna arvel järjest üle 12 kuu või on 16-24-aastane ja on töötuna arvel järjest üle kuue kuu. Palgatoetuse eesmärgiks on toetada töötu töölesaamist, seetõttu maksab tööturuamet palgatoetust ainult töötuna registreeritud isiku töölevõtmisel. Juhul, kui vanglast vabanenu juba töötab, siis tema jaoks palgatoetust enam taotleda ei saa. Palgatoetuse saaja võib olla eraõiguslik juriidiline isik, füüsiline isik, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. 

Toetust saab tööturuameti kaudu

Palgatoetuse taotlemiseks tööturuameti kaudu tuleb isiklikult pöörduda tööturuametisse. Veel saab toetusetaotluse täita internetis tööturuameti kodulehel.

Kui tööandja soovib tööle võtta palgatoetusega töötu, peab ta tööturuameti konsultanti sellest informeerima. Tööturuameti konsultant tutvustab tööandjale palgatoetuse tingimusi.

Pärast tingimustega tutvumist  leitakse tööturuametis arvel olevate ja palgatoetuse tingimustele vastavate töötute seast tööandjale sobiv kandidaat. 

Tööturuameti konsultant edastab töötule tööandja kontaktandmed ning informeerib  sobivast kandidaadist ka tööandjat. Mitme sobiva kandidaadi olemasolul võib tööturuamet korraldada eelvaliku või edastada kandidaatide andmed  tööandjale  eelnevalt kokku lepitud tingimustel.  

Kui tööandja on oma valiku teinud, informeerib ta oma otsusest tööturuametit.

Tööturuamet ja tööandja esindaja vormistavad palgatoetuselepingu kahes eksemplaris. Lepingus määratakse kindlaks andmed palgatoetusega tööle rakendatava töötu kohta, palgatoetuse suurus, palgatoetuse maksmise aeg, tööandja kohustused, lepingu lõppemine.

Palgatoetust ei maksta töölepingu või teenistussuhte peatumise aja eest.  

Palgatoetus tuleb tagastada:

*Kui asjakohane töö- või teenistussuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või töötaja ametisse nimetamisest,

välja arvatud juhul, kui:

* vabastamise põhjuseks on töötaja või teenistuja poolne töö- või teenistuskohustuste rikkumine,

*usalduse kaotus töötaja või teenistuja suhtes

* töötaja või teenistuja vääritu või korruptiivne tegu

*töötaja või teenistuja ei vasta ametikohale või tehtavale tööle oma tööoskuste või tervisliku seisundi poolest.

LIINA VÕSASTE,

TTA Jõgevamaa osakonna juhataja kt

blog comments powered by Disqus