Töötukassa toetab töötavate inimeste õpinguid ja koolitusi

Alates maist toetab töötukassa nende töötavate inimeste õppimist, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

Eeskätt toetatakse inimesi, kellel on risk tulevikus töö kaotada kas tööks nõutava kutse puudumise või ebapiisava eesti keele oskuse tõttu.

Taotleda saab tasemeõppes osalemise toetust või töötamiseks vajalike oskuste ja teadmiste omandamist täiendus- ja ümberõppes koolituskaardiga nendel erialadel ja ametil, kus tulevikus on suur tööjõu vajadus.

Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetust saate, kui olete töötu või töötate ja vastate vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

Teil ei ole eri- või kutsealast haridust ning olete põhi- või keskkooli (gümnaasiumi) lõpetanud või pooleli jätnud vähemalt viis aastat tagasi;

Teil küll on eri- või kutsealane haridus (kaasa arvatud kõrgharidus), kuid selle omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;

Te ei saa oma senist tööd tervise tõttu jätkata (vajalik tõendada, näiteks töötervishoiuarsti otsusega).Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetust makstakse kogu õppimisaja kestel. Toetuse suurus sõltub sellest, kas te töötate ning kas teil on muid sissetulekuid. Toetuse suurus sõltub sellest, kas te töötate ning kas teil on muid sissetulekuid. Kui sissetulekuid ei ole, on toetuse suurus 260 eurot kuus. Kui te töötate ja/või saate muid sissetulekuid, on toetuse suurus 130 eurot kuus. Toetuselt peetakse kinni tulumaks.

Töötamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi saab omandada ka täienduskoolitustel ning seda on võimalik teha koolituskaardiga.

Koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui

olete tööealine (vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga) ja

töötate töölepingu alusel või avalikus teenistuses ja

olete eelmise kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötanud.

Lisaks peate vastama ühele järgnevatest tingimustest:

te ei saa tervise tõttu oma senisel töökohal jätkata (vajalik tõendada, näiteks töötervishoiuarsti otsusega);

teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 731 euro) ja

olete vanem kui 50aastane või

Teil ei ole eri- või kutsealast haridust või

Teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav.

Töötukassa tasub koolituste eest kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul. Koolitus võib kesta maksimaalselt ühe aasta.Töötukassa tasub koolituste eest kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul. Koolitus võib kesta maksimaalselt ühe aasta.

Koolitusel osalemiseks ning toetuse saamiseks tulge töötukassa karjäärinõustaja juurde. Nõustamisaja saab broneerida töötukassas kohapeal, telefoni teel või e-töötukassas. Koos karjäärinõustajaga hinnatakse õppimisvajadust ja toetuse saamise tingimustele vastavust.

Töötukassasse on oodatud toetuse saamist uurima ka tööandjad, kel on võimalik koolitustoetust taotleda uute töötajate värbamiseks ning töötajate koolitamiseks muutuste olukorras.

MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA, ESF karjäärinõustaja

blog comments powered by Disqus