Töötukassa mobiilne nõustamine jõudis Jõgevamaale

15. märtsil alustas Jõgevamaalt teist korda tegevust Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine ehk MOBI. Inimestega kohtumistest on selgunud, et enamik tööpakkumisi liigub n-ö suust-suhu-meetodil. Paljud pakutavad töökohad on lühiajalised ning hooajalised. Töövahendusportaalides, meediaväljaannetes on maapiirkondadesse pakutavate töökohtade arv praktiliselt olematu. Töövahendusportaalidest töökohtade otsimisel on takistuseks oskamatus kasutada arvutit, samuti arvuti ja interneti puudumine kodus.

Kõigis MOBI toimumise kohtades selgus kohaletulnute jutust, et suurimateks probleemideks töölesaamisel on tööpakkumiste vähesus lähipiirkonnas, kui aga kaugemale tööle minna, ei kata pakutav töötasu transpordikulusid. Samuti on kaugemale tööleminekul takistuseks transpordi puudumine —  kas puudub ühistransport kodukoha ja töökoha vahel üldse või ei klapi busside-rongide sõidugraafikud tööpäeva alguse ja lõpu kellaaegadega.

Üsna vähesed MOBI-l osalenutest oleksid valmis tööd otsima teistest maakondadest, suurematest linnadest, välismaalt. Peamiseks põhjuseks on juba soetatud eluase, millest ei soovita loobuda.

Jõgevamaal külastasime kahe nädala jooksul kokku kuut omavalitsust: Palamuse, Põltsamaa, Pala, Tabivere ja Torma valda ning Mustvee linna.

Kokku osales Jõgeva maakonnas MOBI-l 194 inimest. Kokkutulnud olid väga erineva taustaga. Enamik olid registreeritud töötud, kuid oli ka selliseid inimesi, kes ei olnud ennast erinevatel põhjustel töötuks registreerinud, kuid otsisid tööd. Osad olid tööd otsinud alla aasta, kuid päris suur hulk inimesi oli ilma tööta olnud juba üle viie aasta.

Vestlesime kohaletulnutega erinevatel teemadel, rääkisime tööturu olukorrast maakonnas ning mujal Eestis, tööle kandideerimisest, kandideerimisdokumentidest ja sellest, kuidas neid koostada.  Andsime soovitusi selle kohta, kuidas käituda tööintervjuul. Inimesed jagasid oma muljeid tööle kandideerimistest, osalemistest tööintervjuudel, tagasiside saamisest tööandjatelt.

Tutvustasime ka Töötukassa pakutavaid teenuseid, toetusi. Mitmed olid huvitatud oma ettevõtte rajamisest ning iseendale tööandjaks hakkamisest. Peamised küsimused, mida teenuste kohta esitati, puudutasid just ettevõtluse alustamise toetust: mis valdkonnas, missugustel tingimustel on toetust võimalik taotleda, kes võivad taotleda ja kui suures summas on võimalik toetust saada.

Pala vallas viis karjäärinõustaja Ave Palm kohaletulnutega läbi eneseanalüüsiharjutuse, Palamuse vallas said osalejad teha isiksusetesti personaalse tagasisidega. Samuti jagas Ave mõtteid  ja ideid, kuidas kasutada töölt eemaloleku aega enesetäiendamiseks, harimiseks.

Mustvees pidas väga huvitava ettekande teemal “Maksmata maksud jätavad jälje” Lõuna Maksu- ja tollikeskuse juhtivspetsialist Anu Kaste. Talle esitati palju küsimusi.

Tabiverre olime kaasa kutsunud ühe tööandja, kes rääkis, kuidas tema, 37-aastane keskharidusega kolme lapse ema, tööta jäi.  Kuna sobivad tööpakkumised puudusid, alustas ta ettevõtlusega just vastava toetuse abiga.  Tänaseks on ta oma ettevõtte kõrvalt omandanud kõrghariduse ja nõutab juba magistrikraadi.

Kevadel külastatakse kokku kümmet maakonda: Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võru-, Tartu-, Saare-, Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Järvamaad. Kevadine MOBI kestab mai lõpuni.

iii

LIINA VÕSASTE, Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus