Töötu õigus ravikindlustusele

Kui inimene töötab, ei muretse ta oma ravikindlustuse pärast. Tööandja maksab sotsiaalmaksu ja teeb kõik vajalikud toimingud ravikindlustuse vormistamiseks.

Kuid mis saab siis, kui inimene kaotab töö? 

Töö- või teenistussuhte lõppemisel jätkub ravikindlustus veel kaks kuud.

Et ravikindlustuskaitse kehtiks ka pärast garantiiperioodi lõppemist, on töötuks jäänul võimalus pöörduda Eesti Töötukassasse. 

Töötukassa kaudu tekib õigus ravikindlustuskaitsele

  • töötuskindlustushüvitise saajatel (päevast, mil tekib õigus hüvitisele)

  • töötutoetust saavatel inimestel (päevast, mil tekib õigus hüvitisele)

  • töötutel, kes ei saa töötutoetust (töötuna arvel oleku 31 päeval)

  • töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ning ei saa töötutoetust (osalemise esimesel päeval)

  • mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (avalduse esitamise päeval)

Töötuna arveloleku ajal peab isik täitma töötukassa poolt määratud kohustusi (otsima aktiivselt tööd, pöörduma määratud ajal vastuvõtule jne).

Ravikindlustus kehtib, kuni töötukassas arvel oleku tingimused on täidetud.  

Inimene ei pea ravikindlustuse saamiseks haigekassale dokumente esitama. Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Eesti Töötukassa ja kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemise päevast.

Kui töötukassas arvel oleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel. 

Infot töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning –hüvitiste ning avalduste ja vajalike blankettide kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt või esindustes. 

Kui inimene ei soovi end töötukassas arvele võtta, leiab ta  infot muude ravikindlustuse saamise võimaluste kohta haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

Näiteks on ravikindlustusele õigus lapse­ootel naistel, teatud juhtudel ülalpeetavatel abikaasadel, samuti on võimalik sõlmida vabatahtlik kindlustusleping ja nii edasi.

Kui aga inimene pole kindel, kas ta on kindlustatud või mitte, saab seda teada haigekassa infotelefonilt 16 363 või riigiportaalist www.eesti.ee.

i

ANU VALLI, Eesti Haigekassa Tartu osakond

blog comments powered by Disqus