Toompea Haridusseminari kolm ettepanekut kultuuriminister Urve Tiidusele

Kirjavahetus kultuuriministriga  rahvastiku teemal algas kaks kuud tagasi, kui läkitasin talle vabadusvõitleja Jüri Kuke aulakonverentsil peetud ettekande “Rahvastik, ajaloosündmused ja rahvastikupoliitika Eestis 95 aasta vältel” teksti. See  päädis  siinkirjutaja tunniajalise kohtumisega kultuuriminister Urve Tiidusega. Läksin  kohtumisele üsna suurte lootustega. Kümne aasta jooksul polnud ükski tippametnik ega  -poliitik minu sõnumit rahvastikukriisist sügavamalt arutada soovinud. Kaasas olid  aastatega kogunenud seisukohad ja memo jutuajamiseks. Et aga minister ei kasutanud nõupidamistelaua taga ühtki paberit, siis jätsin minagi oma memo taskusse. Seda enam, et  ette valmistatud soovid olid ju peas.

Hakatuseks rõhutasin oma viit positsiooni suhetes kultuurivaldkonnaga läbi sugulussidemete, ent nendega ministrit ei üllatanud. Lähenesin teemale, sõnades, et kultuuriinimesed ei taju alati oma panuse suurust ja võimalikkust  rahvastikuprotsessides. Tuginesin oma kogemusele ristiisa Veljo Tormisega, kellele andsin 1995. aastal Viru tänava otsas lendlehe andmetega rahva tervise allakäigust.  Ta laiutas käsi, et mida tema siin teha saab. Aga kaks aastat tagasi Suure-Jaanis rahvale esinedes ta tunnistas, et tsüklit “Unustatud rahvad” kokku seades, mis ju kestis aastaid, oli tal kogu aeg silme ees  eesti rahva saatus.

See  asjaolu kõlab kui üleskutse kunsti, kirjanduse ja teaduse viljelejatele – silme ees peaks seisma loomingu ülim eesmärk, et maa tühjaks ei jääks ja me ise tsükli rahvaste hulka ei satuks. Praegune trend  riikliku statistika andmetel on, et  taasiseseisvumise järel on rahvaarv vähenenud veerand miljoni võrra, sealhulgas eestlaste oma seitsmekümne tuhande võrra. Möödunud aastal Toompea Haridusseminari üleskutse loomeliitudele, kes oma 25 aastat tagasi peetud pleenumil nii kuulsaks said,  jäi vastuseta või olid vastused poolikud.

Esimene ettepanek – kutsuda ellu rahvastikuprotsesside rubriik kultuurilehes Sirp

 See tähendaks tellimustöid, tõlkeid, pädevate isikute artikleid, intervjuusid, ülevaateid ümarlaudadest, sümpoosionidest, seminaridest-konverentsidest jne. Vajame teavet ja rahvaarutelu rahvastikukriisist üle saamiseks. Vajame ka kompetentsemaid ajakirjanikke, kes valdaksid teemat. Tänane ajakirjanik on  orienteeritud uudisele. 

Probleemide sõnastamine, analüüsi  süsteemsus, käsituse sügavus ebakohtade põhjuste tuvastamisel, nõudlikkus  saadikute ja ametnike hoolimatuse avalikustamisel on jäänud unarusse. Neljakümne aasta tagune kogemus – ajalehe Edasi vestlusring “Iive, iive, iive” – andis mitu tuhat lisasündi. Tänane eraõiguslik Postimees ei allu seaduse järgi   kultuuriministrile  ja  paistab, et sel ajalehel ei  ole tahet või   selle ajalehe  juhtkonnas ei ole enam  inimesi, keda juhiksid aated ja kes tunneksid rahva ees kohustust  käsitada rahvastikuhoidu  olulisena.

 

Teine ettepanek – rahvuse, keele ja kultuuri püsimajäämise seminar kultuuriministeeriumis

Just nimelt ministeeriumis selle autoriteedis ja pädevuses, toetudes selle institutsiooni õiguste, kohustuste ja vastutuse ühtsusele. Selles ettepanekus kumab läbi põhiseaduse preambula fraas. Rahvuse kahanemine, ümberpaiknemine linnadesse ja väljaränne puudutavad kultuuriministeeriumi, kes ei tohiks kujunenud olukorras endist viisi jätkata. Mida ette võtta, pole selge ju kellelgi (või kui on, siis miks ta vaikib!).

Seminaris on võimalik sõnastada probleemid ja korraldada nende analüüs (probleemide tekke, püsimise, laienemise-süvenemise otseste ja kaudsete põhjuste analüüs)  ja lahendusteede otsimine ning seostamine.  Muidugi on sellistel arutlustel mõtet vaid asjatundjate osavõtul.  Toompea Haridusseminaril on pakkuda 18-aastane töökogemus.  Tundub, et üks selle tööprintsiipe – seminarilauas on kõik võrdsed – on kaasa tulnud Inglismaalt kuningas Arthuri ümarlauast. Meie  seminar rakendab oma tegevuses kahe tuhande viiesaja aasta tagust Sokratese võtet tänapäevases kuues – probleem ja selle põhjused,  küsimused ja  ettepanekud, märgukirjad tippametnikele nende vastutusalas. 

Kolmas ettepanek – Tartu rahu  kultuuridiplomaatia keskuse loomine

Eestlaste ajalugu on võitude poolest vaene. See on pigem allaheitmise ja kaotuste ajalugu. Siiski on meil üks väga suur  ja rahvusvahelise tähtsusega, sõna tõsises  mõttes Euroopat kujundanud  võit –   Vabadussõja lõpetanud Tartu rahu.  Tuleb pidada julguseks  väikeriigi sammu alustada rahukõnelusi üksi ja ilma selge toetuseta läänest. Ja need lõppesid edukalt. On kummastav, et  tänini on Tartu rahu maja avalikkusele suletud. Toompea Haridusseminar tegeles selle mõttega  aastail 2011 ja 2012.  Pidasime koosolekuid, tegime päringuid riigiasutustele ja selgitasime, et Tartu rahu maja avamist avalikkusele ei ole kavas ei lähemas ega kaugemas perspektiivis.

 Siiski  andsid vestlused ametnike ja aateühingutega  teise tulemuse – sündis  idee rajada kultuuridiplomaatia keskus  kui elav mälestusmärk Tartu rahule. See oleks suunatud Tartu rahu pärandi põlistamisele ja oleks rahumeelne diplomaatiline, kultuuriline ja pedagoogiline projekt, mis kasutab ära praegu Tartu rahu majas Vanemuise 35 töötavat Jaan Poska gümnaasiumi potentsiaali.

Järgnevad read on võetud Forseliuse Sõnumite  kahekümnendast vihikust. “Reedel, 17. veebruaril 2012 võõrustas Tartu Jaan Poska Gümnaasium  Riigikogu kultuurikomisjoni ja maaelukomisjoni liikmeid ning Toompea Haridusseminari. Koos arutati Toompea Haridusseminari initsiatiivi  Tartu rahulepingu maja laiemaks avamiseks rahvale ja võimalusi kultuuridiplomaatia keskuse loomiseks. Arendades edasi kultuuridiplomaatia keskuse ideed, arvas Jaan Poska Gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, et kultuuridiplomaatia võiks kindlasti olla üheks võtmemõisteks gümnaasiumi ühiskonnahariduse suuna väljakujundamisel. Selline suunitlus kooli õppekavas annaks parema tähenduse koolimaja ajaloole.”

Paraku  ei ole kahel järgneval aastal suudetud kultuuridiplomaatia keskust rajada.  Õnneks on selle idee elluviimise  eeldused   läinud veelgi soodsamaks: kunagine idee toetaja Urmas Klaas on nüüd Tartu linnapea, seminaril esinenud  Aadu Must on Tartu linnavolikogu esimees, seminaril osalenud Tõnis Lukas on jälle Tartu mees, pealegi ERM-i direktor. Kokku on vaja häälestada ka kultuuri-, haridus ja välisministeerium. Selleks vajame Urve Tiiduse abi.

Mõttevahetus oli üsna energiline ja arenes vahel ettekavatsemata suunas. Minister Urve Tiidus ei mõjunud ministrina võimukuse mõttes ja see oli hea. Ühest varjatud liigutusest tajusin, et minister vaatas vist kella. Ühtki minu kolmest  ettepanekust minister tagasi ei lükanud. Aga ta ei haaranud  ka kinni stiilis “teeme ära”.   Minister teatas lihtsalt, et päevasel ajal on ta hõivatud ministrikohustustega, aga õhtuti mõtleb ta kõigi ettepanekute üle sügavalt järele.

JAAK UIBU

blog comments powered by Disqus