Tõlkebüroo tõdeb, et kvaliteet ei sünni niisama

SISUTURUNDUS

Tõlget tellides võib sul tekkida küsimus, miks üht tõlkebürood teisele eelistada. On olukordi, kus tegelikult suurt vahet ei pruugi ollagi. Samas on paljude tõlgete puhul toimiva kvaliteediprotseduuriga tõlkebüroo kasutamine enam kui põhjendatud. Teemast kirjutab lähemalt tõlkebüroo.

Kvaliteedi puhul võid mõelda kui tegevustest ja protsessidest, mida soovitud kvaliteedikriteeriumitele vastava projekti teostamiseks rakendatakse. Seega juhindutakse rangelt järgitavast protseduurist ning selle keskmes on teenuse osutamine. Kuidas kvaliteeti siiski täpsemalt tagatakse?

Tõlkebüroo 1 versus tõlkebüroo 2

Tõlkebürood on reeglina keskendunud kvaliteedi pakkumisele. Ning selleks on üks põhjus – alati on konkurente, kes müüvad oma teenust soodsamalt kui teised. Seetõttu on kvaliteet (ja ka tõlkekiirus) esmatähtis. Ning seda põhjusega, sest tõlkekvaliteedist võib ju sõltuda nii

  • inimeste elu – näiteks meditsiiniline tõlge,
  • uuendusliku toote väljatöötamine – näiteks tehniline tõlge
  • ning oluliste otsuste langetamine – näiteks juriidiline tõlge.

Heas tõlkebüroos järgitakse tõlketeenuse osutamisel üsna rangeid kvaliteediprotseduure. Peatumegi neil nüüd lühidalt.

  • Projekti detailid

Kui klient on tellimuse kinnitanud, kontrollitakse veelkord üle kõik sellega seotud üksikasjad: keelekombinatsioon, tõlgitavate sõnade ja korduste arv, alg- ja sihtkeele faili tüüp, CAT-tööriista eelistus, terminibaasi olemasolu, abimaterjalid jne. Kokku lepitakse ka töö teostamise tähtaeg, võttes seejuures arvesse ka võimalike probleemide ilmnemist.

  • Ressursside tagamine

Kui eelnevalt märgitud detailide osas on kliendiga lõplikult kokku lepitud, määratakse projektile tõlkija. See spetsialist peab valdama nii tõlgitava teksti algkeelt kui ka emakeelena lõppkeelt. Lisaks on ta eelistatavalt spetsialiseerunud või antud valdkonnas (finants, meditsiin, turundus, tehnika vmt) suure tõlkekogemusega.

Sõltuvalt tähtajast ja töö mahust võidakse rakendada mitu tõlkijat. Kogu projektiga seonduv info edastatakse valitud tõlkija(te)le.

  • Täpsustuste tegemine

Kui  tõlkijal peaks projekti algetapis tekkima küsimusi tõlgitava teksti sisu, konteksti või terminite kohta, võetakse kliendiga või mõne valdkonnaeksperdiga abi saamiseks ühendust.

  • Teksti toimetamine

Tõlke toimetamine on mistahes projekti puhul vältimatu. Paraku on tõlkebüroosid, mis selle etapi tõlkeprotsessis vahele jätavad. Enamasti sünnib hea tõlge aga just läbi toimetaja töö, kes valdab kõrgtasemel nii alg- kui ka sihtkeelt kui ka konkreetse tõlke valdkonda.

Toimetamise käigus kontrollib toimetaja nii tõlke sisulist kui ka vorminduslikku poolt. Tema tähelepanu pälvivad stiil, ühtse ja õige terminoloogia kasutus, ortograafia jne. Toimetamise käigus võidakse kasutada ka kvaliteedi kontrollimise tööriistu nagu SDL Studio Trados jmt.

  • Väljastusülevaatus

Selles etapis kontrollib projektijuht või mõni teine vastutav töötaja, kas alg- ja lõppfaili vorming on identsed, tõlkes kasutatud numbrid on samad, mis algtekstis jpm. Kui siin avastatakse mõni sisuline viga, liigub tõlge tagasi eelmisesse etappi – toimetaja töölauale. Kui ei, siis saadab projektijuht tõlke kliendile ning julgustab sellele sisulist tagasisidet andma. Kui muudatused on vajalikud, hinnatakse neid esmalt toimetaja ja tõlkija koostöös ning toimetatakse tõlge veelkord üle ja/või põhjendatakse kliendile asjasse puutuva termini / väljendi kasutamist just sellisel kujul nagu seda kasutati.

Kvaliteedikontroll vs kvaliteediprotseduur

Mõnikord aetakse neid kaht mõistet omavahel segamini.

Tegelikult on asi lihtne – tõlkebüroo rakendab tõlke teostamiseks mitmetasandilist, eelpool kirjeldatud kvaliteediprotseduuri. Kvaliteedikontroll on aga eraldi tegevus – selle käigus hinnatakse tõlke teostamise järel seda, kas see vastab kvaliteedinõuetele. Kvaliteedikontrolli funktsioon on teha vajadusel ettepanekuid kvaliteediprotseduuris muudatuste tegemiseks.

Tõlketööstuses reguleerivad kvaliteedijuhtimist väga tõhusalt ka spetsiaalsed ISO-standardid, mis on osaliselt isegi põhjalikumad kui eelnevalt kirjeldatud protseduur. Siiski ei taga kvaliteeti kunagi protseduur, vaid sellest kinnipidamine.

blog comments powered by Disqus