Tihedal avati neljapäeval uus veetöötlusjaam

Piiriülese koostööprojekti raames valmis Kasepää vallas Tiheda külas uus veetöötlusjaam, mis läks maksma 86 796 eurot ja mis puhastab 8 m3 joogivett tunnis. Jaam varustab puhta joogiveega lasteaeda, lasteaia sööklat ja kaht individuaalelamut, samuti vallamaja ja rahvamaja.

Uue veetöötlusjaama ehituseks sõlmis Kasepää vallavalitsus mullu 1. novembril lepingu aktsiaseltsiga Viimsi Keevitus. Veepuhastusjaam pidi valmima kaheksa kuuga, kuid ettevõte sai selle valmis poole lühema ajaga. Väljundvee laboratoorsed tulemused kinnitasid, et vesi vastab joogiveele kehtestatud normidele.

Üks suviti Kasepääl elav inimene rääkis, et nemad tõid joogivett vallamaja juurest või naabrite puurkaevust. Nende oma kaevu vesi on kollane ning sisaldab liiga palju rauda. See sobib vaid pesemiseks. 

Puhast joogivett napib

Kasepää vallavanem Jüri Vooder ütles, et veetöötlusjaama oli Tihedale väga vaja. “Järve kaldal peaks küll vett jätkuma, kuid tegelikult napib kvaliteetset joogivett. Vallamaja- ja sööklamaja küljes on veevõtukraanid, kust ümberkaudsetel elanikel on võimalik võtta puhast joogivett.

Üks põhjus on, et krundid on väga väikesed. Kui ühel pool maja on kuivkäimla ja teisel pool kaev, siis pole ime, et vee kvaliteet jätab soovida ning toidu valmistamiseks see ei kõlba. Meie eesmärgiks on, et kvaliteetne joogivesi jõuaks ükskord iga koduni,” rääkis vallavanem.

Riigikogu liige Aivar Kokk tuletas meelde, et kui Tihedal hakati Peipsi kaldale laululava ehitama, sai vallavanem trahvi, et ehitus käib puurkaevule liiga lähedal. Kompromissina laoti kaevu ümber suured kivid. Nüüd on lähedal õnneks ka veetöötlusjaam valmis saanud.

Maavanem Viktor Svjatõšev parafraseeris Ameerika astronaudi sõnu, tunnistades, et Kasepää valla jaoks võib uue veetöötlusjaama valmimisega olla tegemist väikese sammuga, kuid Peipsi ääres elava rahva jaoks, kes hakkavad aina puhtamat vett tarbima, on see tegelikult suur samm edasi. “Kui tehakse ka järgmised sammud, siis saab kogu Peipsi kant puhta vee ja puhastusseadmed,” lisas ta.

Töid rahastati Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007 – 2013 toetuslepingu raames. 

Rekonstrueeritakse ka Kükita veetöötlusjaam

Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojektis on kavas rekonstrueerida ka Kükita küla veetöötlusjaam ning uuendada Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, viia läbi teostatavusuuring koos keskkonnamõjude eelhindamisega ja projekteerida ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ühendamine Mustvee linna ühisveevärgiga.

Projekti koostööpartnerid on Emajõe Veevärk, Mustvee linnavalitsus, Kasepää vallavalitsus, Lohusuu vallavalitsus ning Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projektiga alustati 2010. aastal, positiivne vastus saabus 2011. aasta 9. juulil, 2012. aasta esimeses kvartalis kirjutati alla rahastusotsus. Projekt kestab 24 kuud, kogumaksumus on üle 1,8 miljoni euro. Projekti kogumaksumus on orienteeruvalt 1,87 miljonit eurot, millest ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm rahastab 90 protsendi ulatuses. Sellest projektist kasu saajate arv ulatub ligi 200 000-ni.  

Koostöö Mustvee linnaga

Mustvee abilinnapea Pavel Kostromin rõõmustas naaberomavalitsuse uue veetöötlusjaama üle. Tema sõnul ei suuda Mustvee linna ning Kasepää valda ükski haldusreform kokku panna, kuid ühise projekti raames rajatavad vee- ja kanalisatsioonitrassid seovad kaks naabrit kindlalt.

Kostromin tõdes, et Mustvee linn on teinud Kasepää vallale ettepaneku osta joogivett Mustvee linnast seni, kuni nad ehitavad oma veetöötlusjaama. Samuti tuleks anda Mustveesse ka Kasepää valla solgivesi. Koostöölepingut senini sõlmitud pole, ümarlauad ja koosolekud jätkuvad. Kasepää vallale on pakutud ka võimalust, et kui nad liituvad Mustvee reoveepuhastusjaamaga ning hakkavad esialgu tarbima Mustvee linna vett, võiksid nad delegeerida trasside haldamise Mustvee Linnavarale. Mõistlik oleks, et trassidega poleks vahepiire ning teenindataks ka vallaelanikke. Pavel Kostromini sõnul on koostöö perspektiivikas. 

Rekonstrueeritakse ka Mustvee reoveepuhastusjaam

Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimise hange on praegu käsil, ümbrikud avatakse 14. aprillil. Ilmselt saab Mustvee reoveepuhasti suvekuude jooksul nüüdisaegselt renoveeritud.

Mustvees tehakse praegu linna põhjaosas geodeetilisi töid ning järgmisena hakatakse seal trasse projekteerima.

Vilusi küla kanaliseeritakse sama projekti raames. Mustvee linn saab neile müüa nii joogivett kui võtta vastu reovett. Lepingut pole seni sõlmitud.

Mustvee lõunapoolne linnaosa on enamasti kanaliseeritud, samuti on rajatud uued veetrassid. Nendel tänavatel, kus praegu vett ja kanalisatsiooni pole, on olemas projektid. Projekti pole vaid järveäärse Pihkva tänava jaoks. Selle tänava kanaliseerimist käesoleval aastal projekteeritakse. Pihkva tänava reovesi suunatakse Aia tänava kanalisatsiooni. Ka Kasepää vallale on tehtud ettepanek vahetada välja viis Mustvee linna territooriumil asuvad pumplat ning ühendada oma solgivetorustik endise Marati tehasehoone juures asuvasse pumplasse. Linna territooriumil projekteerib ja ehitab Kasepää vald torustikke, mida on seal 300-400 meetrit, oma rahaga.

Mida projekti abiga Peipsi ääres tehakse

Mustvee

*Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimine

*Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Kasepää vald

*Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimine

*Kasepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava tellimine

*Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää asulas

Lohusuu vald

*Vilusi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd

Eelarve

*Kogueelarve 1 869 912,45 eurot

*Programmi kaasrahastus 1 682 921, 21 eurot

*Projekti partnerite kaasrahastus 186 991,25 eurot

*Mustvee vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks 58 338,00 eurot

*Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 311 724,00 eurot

*Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimiseks 124 740,00 eurot

*Kasepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava tellimiseks, vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd  Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää asulas 71 442,00 eurot

Allikas: “Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekti” avaseminar Mustvees

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus