Tervisekeskuse juurdeehituse projekteerimine on alanud

Põltsamaal renoveeriti juba palju aastaid tagasi Lossi tänaval asuv tervisekeskus. Nüüd kavandatakse tervisekeskusele juurdeehitust. Sellel eesmärgil oli Põltsamaa linnavolikogu juunikuu istungile kavandatud eelnõuna tervisekeskuse detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.


Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõuniku Kersti Viggori sõnul algatati seoses tervisekeskuse planeeritava laiendusega 2016. aasta 15. novembril detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering oli vaja koostada tulenevalt seadusest, kuna planeeritav juurdeehitus on suurem kui 33 protsenti olemasolevast hoonest.

Põltsamaa tervisekeskuse juurdeehituse rajamise ja Puurmani perearstikeskuse ruumide remontimise kogumaksumus on 1 650 356 eurot, millest toetussumma suuruseks 900 995 eurot. Projekti realiseerimise tähtaeg on 2019. aasta oktoober.

Puid võetakse maha nii vähe kui võimalik

Kersti Viggori sõnul on valminud põhilahendus kooskõlastatud selleks ette nähtud asutustes ning on tehtud koostööd ka planeeringuala piirinaabritega ning läheduses elavate inimestega. Ehitusnõuniku kinnitusel oli piirinaabrite ja läheduses elavate inimeste suhtumine kavandatavasse tervisekeskuse laiendusse väga positiivne. Inimesed tundsid planeeringu vastu tõsist huvi ning tehti ka üks ettepanek Hermanni tänavale plaanitavate väljasõiduteede kohta.

Täpsemalt tehti ettepanek jätta kahe Hermanni tänavale kavandatud väljasõidukoha asemele üks väljasõidukoht, sest kahest väljasõidukohast üks jääb planeeringu kohaselt teisel pool Hermanni tänavat asuva kinnistu omaniku väljasõidukohaga vastakuti, mis selle kinnistu omaniku arvates võib olla ohtlik.

Ehitusnõuniku sõnul on planeeringualale kindlasti tarvis mõlemat juurdepääsukohta, et tagada juurdeehituse kõrvale kavandatavas parklas sujuv liiklemine. Planeerimise põhimõtete kohaselt on soovituslik rajada juurdepääsukohad vastakuti. Selline lahendus hoopis vähendab liiklusohtlikkust, sest vastakuti juurdepääsukohtadest samaaegselt välja sõitvate sõidukite juhid näevad teineteist kohe. Nii vastati ka selle ettepaneku teinud inimesele.

Kersti Viggor tegi volikogule ettepaneku korraldada ajavahemikus 13. juuli kuni 27. juuli Põltsamaa tervisekeskuse laienduse avalik väljapanek.

Linnavolikogu liige Guido Pook soovis teada, kas seoses väljapääsude rajamisega Hermanni tänavale tuleb maha võtta mõni selle tänava äärse allee puudest. Ehitusnõuniku sõnul puude maha võtmisest täielikult ei pääse, kuid lubas, et puid võetakse maha nii vähe kui võimalik.

Põltsamaa tervisekeskuse filiaal Puurmanisse

Olulise liikluskorraldust puudutava muudatusena suletakse peale juurdeehituse valmimist tervisekeskuse ja päevakeskuse vahel olev Kooli tee sõidukitele liiklemiseks ja edaspidi jääb see vaid jalakäijate kasutusse. Ehitusnõunik märkis, et edaspidi peaks liiklus tervisekeskus ümbruses rahulikumaks muutuma, sest kui praegu pääseb tervisekeskuse juurde sõidukitega ainult Lossi tänavalt, siis peale juurdeehituse valmimist ka Hermanni tänavalt. Ka parkimiskohti tuleb Hermanni tänava poole rajatavale parkla näol juurde.

Mõned ettepanekud tegi linnavolikogu liige Mart Joosep. Ehitusnõuniku sõnul kaalusid nad kinnistu jagamist eraldi sihtotstarbega kruntideks, kuid planeerijatega aru pidades jõuti seisukohale, et nii väikese maa-ala jagamine väikesteks eraldi sihtotstarbega kruntideks ei ole mõistlik. Nii suurt sadevee hulka ei ole sellel alal ette näha, et seda peaks hakkama läheduses asuvasse jõkke juhtima, vaid piisab sadevee maasse immutamisest. Linnavolikogu liikmed otsustasid Põltsamaa tervisekeskuse laienduse detailplaneeringu vastu võtta ning suunata selle avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku ajal  ühtegi ettepanekut ega vastuvõidet enam ei lisandunud.

Tänaseks on Põltsamaa tervisekeskuse juurdeehituse rajamise kavandamisega nii kaugele jõutud, et projekteerimisleping arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ esindajatega on alla kirjutatud. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis juhatuse esimehe Merle Mölderi sõnul Põltsamaa tervisekeskuse laienduse ehitamiseni käesoleval aastal tõenõoliselt ei jõuta.

Koos Põltsamaa tervisekeskusele kavandatava juurdeehitusega taotleti raha ka Põltsamaa tervisekeskuse Puurmani filiaali perearstikeskuse ruumide remondiks, milleks kulub esialgse hinnangu kohaselt ca 125 000 eurot. Toetussumma saadi esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise meetmest. Puurmani perearstikeskus kolib peale uute ruumide valmimist ümber Puurmani vallavalitsuse hoonesse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus