Taluliidu juhatus veab ühendust uuele elule

Juhatuse koosoleku esimeses päevakorrapunktis täpsustati liidu liikmelisust. 19 seni nimekirjas olnut arvati ühendusest välja. Tegemist polnud siiski kellegi karistamise, vaid inimeste endi sooviga.

Põhikiri sätestab liikmelisuse lõpetamise, kui liige pole ilma mõjuva põhjuseta kahe järjestikuse aasta jooksul osa võtnud organisatsiooni tegevusest ega maksnud liikmemaksu.

Enamik väljaarvatutest olid eakad, kes talutootmise lõpetanud või lõpetamas, ent oli ka liidu tarbetuses veendunud tegevtalunikke.

Volinikke pole vaja

Arvuliselt ulatub liikmeskond nüüd 150 talupidajani. Seni konsulent-raamatupidajana töötanud Aire Sinivälja sõnul võib liidu tegevusest kõrvalejääjaid olla veel umbes 30, kel varasemast perioodist liikmemaks tasumata.

Et ühenduse ainsa reaalse sissetulekuna saab arvestada liikmemaksu, mõeldi ka selle tõstmise peale. Kui praegu on põhimaks 200 krooni ja lisaks 10 krooni PRIA toetusealuse haritava maa hektari kohta, siis uuteks numbriteks, mis ettepanekuna järgmise üldkoosoleku ette jõuavad, pandi ette 300 krooni põhimaksuks ja 20 krooni hektari kohta. Samas võiks maksimaalseks piirsummaks kehtestada 2000 krooni.

Kui üldkoosolek ettepaneku kinnitab, tõuseb liikmemaks 2007. aastal. 2005. aasta 1. märtsil tõstsid toonased otsustajad maksu kohe järgmisest päevast (põhimaks 150-lt 200 kroonile ja hektarimaks 1-lt 10 kroonile). See polnud aga korrektne tegutsemine, samuti tekitas segadust kaks erinevat maksusuurust jooksval aastal.

Juhatuse koosolekul kõneldi ka liidu laenudest. Mõned liikmed, kes pole liidult saadud laene ja intresse lepingute järgi tasunud, on liidule praegu võlgu kokku 72 000 krooni. Juhatuse liige Tarmo Link lubas hakata tegelema võlgade tagasinõudmise probleemiga.

Kõik koosolekust osavõtjad olid ühel meelel, et volinikke liit oma struktuuris ja organisatsioonilises töös tegelikult enam ei vaja.

Kuna varem kuulus liitu peaaegu 200 liiget, nähti põhikirjas üldkoosoleku ja juhatuse vahelise puhvrina ette volinike koosolek. Igast osakonnast pidi valitama üks volinik 10 liikme kohta, samuti üks volinik 10 üksikliikme kohta. Idee seisnes selles, et kui suure liikmeskonna tõttu on üldkoosoleku kokkukutsumine keeruline, siis volinike kokkusaamine on märksa lihtsam. Volinike koosoleku pädevusse kuulus juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, eelarve ja aastaaruande kinnitamine, samuti liikmemaksude suuruse ja tähtaegade kinnitamine.

Liikmeskonna praegune kahanemine kaotab ka vajaduse volinike järele. Sellekohase põhikirja muudatusettepanekuga tullakse välja märtsis taas kokkukutsutaval üldkoosolekul.

Otsitakse tegevjuhti

Tõenäoliselt tulevad üldkoosolekul päevakorda teisedki muudatus- ja parandusettepanekud, mida juhatus ette valmistab. Avaldati koguni arvamust, et uuenev talupidajate liit vajaks hoopis uut ajakohasemat põhikirja.

Otsustati otsida liidule aktiivne tegevjuht. Praegused juhatuse liikmed tegutsevad liidu heaks oma põhitöö kõrvalt ning selle eest tasu ei saa. Aire Siniväli, kes veel raamatupidamise ja asjaajamisega ühiskondlikus korras tegeleb, ootab inimest, kellele saaks töö üle anda.

Tegevjuht ei pea olema otseselt tegelenud talutootmisega, küll aga eeldatakse temalt suhtlemisoskust, projektide kirjutamise ja läbiviimise kogemust ning teisi kaasajal hinnatud omadusi, ütles juhatuse esimehe kohusetäitja Rita Kivisaar. Elulookirjeldust ja motivatsioonikirja oodatakse 10. veebruariks Jõgevamaa Talupidajate Liidu aadressil Aia 2, Jõgeva või e-posti aadressil jtaluliit@merit.ee. Lisateavet saab küsida telefonil 772 2389 või 5805 1658.

Olukorras, kus liidul sissetulekuid napib, tuleb tegevjuhil suuresti projektitööle orienteeruda.

Mittetulundusühing Jõgevamaa Talupidajate Liit kaitseb oma liikmete majanduslikke, sotsiaalseid ja erialaseid huve ning õigusi, samuti edendab talumetsandust ja -tootmist, sätestab praegune põhikiri.

Talupidajatele vajalike teenuste osutamisel tuleb jõgevamaalastele appi Ida-Virumaa Talupidajate Liit (IVTL). Peagi ilmutab IVTL oma infolehena Jõgevamaa eriväljaande, kus tutvustatakse lähemalt pakutavaid teenuseid, nende kasutamise tingimusi ja hindu.

Väljendatud on ka mõtet korraldada talupidajate liidus väikestviisi seltsielu: see pakuks maatööle vahelduseks meeldivat lõõgastust ning aitaks liidu liikmeid ühendada.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus