Tallinna-Tartu maantee uus 2+1 lõik Neanurme ja Pikknurme vahel valmib aasta lõpus

SISUTURUNDUS

PÕHIMAANTEE 2 (E263) TALLINNA-TARTU-VÕRU-LUHAMAA KM 130,2 – 136,7 ASUVALE NEANURME-PIKKNURME LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE EHITUS

Ehitustööde tellija: Transpordiamet, ehitustööde teostaja, peatöövõtja: Tariston AS
Ehitustööd, Kristjan Toome, Tariston ASi projektijuht

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee on Eesti üks olulisemaid üleeuroopalisse transpordivõrgustikku kuuluvaid siseriiklikke teid. On raske ülehinnata selle maantee liiklussujuvuse ja ohutuse tõstmise tähendust. Neanurme-Pikknurme ehitustööde käigus ehitatakse välja 2+1 maantee, mis muudab liikluse ohutumaks ning võimaldab tavaolukorras 90 km/h asemel liigelda 100 km/h.

Ehitatavad teelõigud
ja bussipeatused

Neanurme 2+1 maantee ehitustööd kestavad kaheksa kuud 2023. aasta aprilli algusest kuni detsembri alguseni. Teede ehitustööde käigus ehitatakse välja kummaski suunas üks möödasõiduala. Tallinna-Tartu suunalise möödasõiduala pikkuseks on 2,1 km ning Tartu-Tallinn suunalise möödasõidu ala pikkuseks 2 km. 2+1 ristlõikega alas on sõidusuunad eraldatud keskpiirdega. Lõigu keskele (km 133,4–133,6) ehitatakse tagasipöördevõimalusega ringristmikud.
Lõigule jääb mõlemas sõidusuunas neli bussipeatust: Neanurme, Laanessaare, Puraviku ja Pikknurme. Bussipeatuse juurde ehitatakse jalgteed, mis ühendavad peatuse lähima teeotsaga. Projekteeritud jalgteede laius on 2,5 m.

Keskkonnakaitse ja
loomade ohutus

Ehitustööde käigus rajatakse müratõkkeseinad Savikurve kinnistule (kogupikkusega 83 m) ja Karli kinnistule (kogupikkusega 108 m).
Ohutuse tõstmiseks 2+1 teelõigul ehitatakse kummalegi poole maanteed ulukitarad, et tõkestada loomade sattumist teele ning tagada liiklusohutus. Ulukitara otstesse ja katkestuse piirkonda on keskkonnamõjude leevendusmeetmetena ette nähtud loomade tagasihüppekohad. Väikeulukite läbipääsuks ehitatakse ulukitruup. 1+1 ristlõikega teelõigu keskele on ette nähtud 200 m pikkune loomade ulukitara katkestus, kust loomad pääsevad maantee.

Ülevaade plaanitud
töödest

Ohutuse parandamiseks on ehitataval Neanurme-Pikknurme 2+1 teelõigul ette nähtud järgmised tööd:
• põhimaantee trassi plaanikõverate korrigeerimine;
• möödasõidualade rajamine;
• kogujateede rajamine;
• ristmike või ristmikeharude nihutamine;
• osade mahasõitude sulgemine põhimaanteele;
• mahasõitude ristumisnurga korrigeerimine;
• kiiruspiirangu pikendamine lõigu algusosas vasakul pool;
• ohutussaarte rajamine;
• bussipeatuste nihutamine ja kergliiklusteede rajamine (sh teeületuskohad);
• pinnavee ärajuhtimise parandamine;
• kraavide ja nõlvade kindlustamine erosiooni tõkestamiseks;
• teelõigu tarastamine loomatõkketaradega;
• ulukirestide ning auto- ja jalgväravate paigaldamine mahasõitudele;
• väikeulukitruubi uue välisvalgustuse rajamine;
• elektri- ning sidetrasside kaitsmine/ümbertõstmine.

Ajutine liikluskorraldus tee-ehituse ajal

Esmajärjekorras rajab ehitaja ajutise laienduse kogu ehitatava lõigu ulatuses, millest tingituna jääb kogu lõigu ulatuses kehtima kiiruse piirang 50 km/h. Ajutise laienduse ehitamiseks kitsendatakse olemasolevat teelaiust selliselt, et ehitatava laienduse pool on sõidurida kitsendatud 3,25 m. Põhiline ehitustegevus ning suurem ajutine liikluskorraldus kehtestatakse siis, kui alustatakse uue sõidurea ehitamist – orienteeruvalt aprilli kuus. Vastavalt projektis toodule suletakse selleks pool teed ning liiklus suunatakse ajutisele laiendusele. Ajutisele laiendusele suunamisel tagatakse liiklejatele 1+1 liiklemine kogulaiuses 6,5 m. Kui esimene poole sõiduteest on valmis ehitatud, tõstetakse ajutine liikluskorraldus ümber juba valmis ehitatud lõigule ning algab teise sõidutee poole ehitus.

Kokkuvõtvalt tekib ehitusel kolm suuremat ehitusetappi:

• I etapp – Ehitatakse ajutine laiendus, et oleks võimalik alustada maantee poole tee ehitust, orienteeruvalt aprillikuus
• II etapp – Alustatakse uue sõidurea ehitust, mille käigus suletakse pool teed ja liiklussuunatakse ajutisele laiendusele.
• III etapp – Liiklus suunatakse uue valminud poolele teele ning alustatakse teise poole ehitust, orienteeruvalt augustikuus.

Kogu objektile on kehtestatud liikluse piirkiirus 50 km/h. Töö-tsoonides on ehitaja ja liiklejate ohutuse tagamiseks kiirust piiratud 30 km/h. Palume liiklejatel olla ehitustsoonis tähelepanelikud ja pidada kinni ajutisest liikluskorraldusest.
Kui ajutises liikluskorralduses peaks tekkima vajadus teha suuremaid liikluskorraldusmuudatusi või sulgemisi, anname sellest teada Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse ja meediakanalite kaudu.

FAKTID

• Ehitustöid teostatakse põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa km 135,5–141,9. Projekteeritav lõik asub Jõgevamaal.
• Projekti eesmärk on liiklusohutuse taseme parandamine nii läbiva kui ka kohaliku liikluse jaoks.
• Olemasolev põhimaantee ehitatakse ligi 6,5 kilomeetri ulatuses ümber 2+1 maanteeks.
• Ehitatakse välja uued truubid, rajatakse tänavavalgustus ning elektri- ja sideliinid.
• Lepingu sõlminud töövõtjaks on Tariston AS, tellijaks Transpordiamet. Objekti on projekteerinud Skepast&Puhkim OÜ ning omanikujärelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus.
•Projekti rahastatakse Transpordiameti maanteetaristu arendamise investeeringute perioodi 2021–2027 raames ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusega.

Põhimaantee 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa kuulub üleeuroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. Uus ehitatav Tartu maantee 2+1 trass võimaldab tõsta liikluse ohutust, vältides keskpiirde tõttu ohtlikke möödasõite ning kiirust, tõstes keskmist kiirust 90 km/h asemel 100 km/h.

Neanurme-Pikknurme 2+1 projekti eesmärk on põhimaantee 2 (E263) Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa km 130,2–136,7 asuvale Neanurme-Pikknurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehitusega liiklusohutuse taseme tõstmine.

Lõigule jääb kaks suuremat ristmikku:
• T-kujuline ristmik, ristumine riigiteega nr 14191;
• Septicum OÜ lähedal 4-haruline ristmik, ristumine riigiteedega nr 14175 ja 14178.

 

blog comments powered by Disqus