Täiskasvanuõpe on meie maakonnas edukas

Eile alanud Täiskasvanud Õppija Nädala raames pälvivad tunnustuse ka mitmed Jõgevamaa inimesed, kes osalevad elukestvas õppeprotsessis nii õppijate, koolitajate kui nende valdkondade edendajatena. Autasustatavate hulgas on legendaarne pedagoog ja kultuuritegelane Asta Paeveer, populaarne loodusemees Vahur Sepp, lähemal ja kaugemal tuntud Laiuse õlemeistrid, Jõgevamaa Majandusühistu ja veel paljud.


Aasta õppija on täiskasvanud inimene, kelle elus on õppimine kaasa toonud mõne kvalitatiivse muutuse töös, perekonnaelus, ühiskondlikus tegevuses või tervisekäitumises.

Nii tunnistatakse tänavuseks Jõgevamaa aasta õppijaks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli cum laude lõpetanud meditsiiniõde Inga Veri, kes töötab sihtasutuse Tartu Kiirabi Jõgeva osakonnas ja jätkab samas kõrgkoolis vaimse tervise õe erialal õpinguid. Meditsiiniga on Inga Veri seotud alates 2002. aastast. Uuel nädalal kirjutame Inga Verist Vooremaas ka pikemalt.

Jõgevamaa tulemusliku aasta õppija 2018 tiitli saaja Kapar Raud on lõpetanud Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma põhikooli ning asus 2015. aastal õppima Jõgevamaa täiskasvanute keskkooli. 25aastase mehe nominendiks esitanud klassijuhataja Heili Miku-Kuusk märgib, et elus endale kindlad eesmärgid seadnud Kaspar on liitunud Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras algatatud õpilassaadiku projektiga ja kuulub kooli õpilasesindusse. Nii maakondlikel kui ka üle-eestilistel olümpiaadidel on Kaspar Raud kõige edukam olnud inglise keeles ja ajaloos.

Pere soosis õppimist

Toetava perega maakonna aasta õppijaks valis komisjon kaks hariduslembelist daami. Üks neist, ennekõike Põltsamaal, aga ka kaugemal tuntud noorsootöötaja Heidi Paabort on käivitanud projekti Tugila noortele, kes hetkel ei õpi ega tööta, kuid soovivad leida kohta oma elus. Tundes vajadust avardada oma silmaringi, asus Heidi ise Tartu Ülikooli magistriõppes sotsioloogiat õppima.

Sama tunnustuse saab ka Jõgeva täiskasvanute keskkooli 12. klassi juhataja Heili Miku – Kuusk. Tema nominendiks esitanud sama kooli teeneka õpetaja Maie Peda sõnul peab 12. klassi juhataja Heili õppimist oluliseks nii enda kui ka õpilaste jaoks.

Jõgeva ühisgümnaasiumi vilistlane Heili Miku-Kuusk alustas õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis. Tänavu kevadel lõpetas ta Lääne-Virumaa rakenduskõrgkoolis sotsiaaltöö eriala. Kolleegide sõnul on Heili Miku-Kuuse edukale õppimisele palju kaasa aidanud tema abikaasa toetav ja hooliv suhtumine.

Tunnustus Jõgevamaa aasta õpitegu omistatakse Laiuse mittetulundusühingule Kuldne Õlg, kus mitme põlvkonna ja mitme kogukonna huvilised õpivad meisterdamist õlgedest ja teistestki looduslikest materjalidest. Tunnustuse saamisel mängis olulist rolli tänavu suvel korraldatud õlelaager. Laiusel valmistatud ehted ja kaunistused on tuntud Jõgevamaal, Eestis ja samuti ka välismaal. Kuldse Õle eestvedajaks on Leina Kreek, teenekaks õpetajaks käsitöömeister Sirje Hansing.

Looduskoolitaja Vahur Sepp

Maakonna aasta koolitajaks valis komisjon loodusretkede ja looduskoolituste pikaajaliste kogemustega ja tunnustatud korraldaja, osaühingu VS Kanarbik juhatuse liikme Vahur Sepa. Arvesse võeti tegevust, mis toob välja tema pühendumise nii laste kui ka täiskasvanute koolitamisse, silmaringi avardamisse, õppetöö korraldamisse looduses.

Lümati külas elav Vahur Sepp on oodatud looduskoolitaja mitmel pool nii Jõgevamaal kui kaugemal

Esimest korda kuulutatakse välja maakonna aasta seeniorkoolitaja. Selle väärika aunimetuse pälvib aktiivne pedagoog ja kultuuritegelane Asta Paeveer, kes asutas seitseteist aastat tagasi Jõgevamaa pensionäride huviringi, mis 2011. aastast kannab nime Arukate Akadeemia.

Paeveer on selle ühenduse liikmetele korraldanud koolitusi kodumaakonna ajaloost, rahvapärimusest, tervishoiust, toimetulekust ja teistelgi teemadel.

Asta Paeveer oli 2017. aasta lõpuni Arukate Akadeemia esimees, praegu jätkab aktiivse liikmena.

Jõgevamaa aasta õppimissõbralikumaks tööandjaks kuulutatakse Jõgeva Majandusühistu.

Nominendiks esitamisel rõhutati, et ettevõttel on pikaajaline kogemus oma töötajate koolitamise valdkonnas, kogu süsteem toetab töötaja arengut.

Firmas toimub professionaalsuse tagamiseks koolitussüsteemi arendamine, juhtkond on seadnud eesmärgiks kaasajastatud töökeskkonna loomise ja töötajasõbraliku mikrokliima kindlustamise. Koostööpartneriteks koolituse korraldamisel on tarbijad, omavalitsused, töötukassa, põllumajandusamet ja mitmed teised asutused.

TÕN raames Jõgevamaal tunnustuse saajad valis välja komisjon, kuhu kuuluvad Jõgeva täiskasvanute keskkooli direktor Reet Kikkas, Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esimees ja maapiirkonna kogukondade esindaja Liia Lust, Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht, Jõgevamaa Aasta Õppija 2009 tiitli omanik Aive Tamm, Jõgevamaa koolitussõbralikuma organisatsiooni 2017 esindaja Leina Kreek ja Jõgevamaa Täiskasvanud Õppija Nädala koordinaator, Rahvakultuuri Keskuserahvakultuurispetsialist Jõgeva maakonnas Pille Tutt.

Valiku kriteeriumid

Tunnustamise eesmärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris.

Aasta õppija tiitlile oli esitatud üheksa ja aasta koolitaja tiitlile neli kandidaati, aasta organisatsiooni tiitlile ja aasta õpiteole esitati kummalegi üks kandidaat. Aasta õppija on täiskasvanud inimene, kelle elus on õppimine kaasa toonud mõne kvalitatiivse muutuse töös, perekonnaelus, ühiskondlikus tegevuses, tervisekäitumises.

Aasta koolitaja on isik, kes on täiskasvanute koolitajana tegev avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris, kes toetab täiskasvanud inimeste enesearendamist, kes tegeleb süstemaatiliselt enesetäiendamisega, kes omab täiskasvanute koolitaja kutset (soovituslik).

Aasta õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu, mille käigus on julgustatud täiskasvanuid õpinguid alustama ja/või jätkama ning lõpetama, mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna.

Aasta koolitussõbralik organisatsioon on selline, kus toimub järjepidev ja süstemaatiline personali arengu toetamine ja koolitamine, kus töötajate enesetäiendamine (sh tasemehariduse omandamine, vabahariduslikul koolitustel osalemine) on oodatud ja õppimist toetatakse näiteks õppepuhkuse võimaldamisega vastavalt „Täiskasvanute koolituse seadusele”, osaajaga töötamise võimaluse leidmisega ja muul moel. Selline, kus ettevõtte prioriteetide hulgas on töötajate arengu toetamine ning ettevõtte tegevuses (juhtimises) arvestatakse ning hinnatakse töötajate soove ja hoiakut õppida midagi uut, kus on välja töötatud ja rakendatud personalipoliitika, sh. töötajate väljaõppe, täiendõppe või uute töötajate juhendamise põhimõtted. Kus organisatsioon näitab üles sotsiaalset vastutust õpikeskkonna loomisel piirkonnas, tehes koostööd teiste ettevõtete ja sotsiaalsete partneritega.

Maakondlik Täiskasvanud Õppija Nädala tunnustus- ja tänusündmus toimub 23. oktoobril Õuna puhketalus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus