Taimekasvatuse instituudi rendimaad on päästetud sordiaretusele

Jõgeva vallavolikogu otsustas taimekasvatuse instituudi kasutada olevad maad müüa otsustuskorras Maaelu Edendamise Sihtasutusele.


Neljapäevasel vallavolikogu istungil otsustas Jõgeva valla volikogu 19 poolthäälega tunnistada kehtetuks oma 2016. aasta 30. novembri istungi otsuse punkti, millega tuli Eesti Taimekasvatuse Instituudile renditud Sirgu maaüksus müüa avalikul enampakkumisel. Nüüd otsustati see müüa otsustuskorras Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) hinnaga 425 000 eurot

Rendileping oleks kehtinud 2023. aastani

Jutt on kinnistust, mis läks valla omandusse pärast Kuremaa sovhoostehnikumi tegevuse lõppemist. Taimekasvatuse instituut jäi seda Jõgeva vallalt seemnekasvatuse otstarbel rentima. Viimatine rendileping kehtib 2023. aastani. Niikaua oleks maa uus omanik ka oksjonilt maa ostmise korral pidanud lubama ETKI-il seal edasi tegutseda. Sellest oleks aga teadusasutuse turvaliseks edasitegutsemiseks vähe olnud. Teema oli vallavalitsuse istungil ning maa- ja majanduskomisjonis tänu vallaelanike pöördumisele veelkord arutusel.

Maaeluminister Tarmo Tamm külastas oma Jõgevamaa visiidil 10. märtsil ka ETKI-it ja kohtus nii instituudi juhtkonna kui vallajuhtidega.

Kohtumise tulemusena tellis vallavalitsus maa hindamise, kinnisvarabüroo hindas maa väärtuseks 420 000 eurot

Maaelu Edendamise Sihtasutus esitas Jõgeva vallale tänavu 16. juunil avalduse Sirgu kinnistu ostmiseks, pakkudes ostuhinnaks 425 000 eurot.

Oli vaja ka maavanema luba

Põhjuseks, et asjaajamine niikaua aega on võtnud, on asjaolu, et seaduse järgi ei saa omavalitsus otsustuskorras müüa maad asutusele, mis pole kolme aasta jooksul maaharimisega tegelenud, ilma maavanema loata.

Sihtasutus MES ei tegele maaharimisega, tema eesmärgiks on põhikirja järgi toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet.

Volikogu istungiks olid vastavad toimingud juba tehtud.

Oma neljapäevases otsuses leiab Jõgeva vallavolikogu, et võõrandades Sirgu kinnistu MES-ile, on võimalik tagada Sirgu kinnistu püsiv maakasutus ning jätkusuutlik sordiaretus Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt ka pärast kehtiva rendilepingu lõppemist.

Tehing veel toimunud ei ole. Ees on 30päevane vaidlustamisõiguse periood. Vallavanema Enn Kure sõnul jõuaks raha valla arvele kolme pangapäeva jooksul pärast kinnistusraamatu kande tegemist.

ETKI direktor Mati Koppel kinnitas, et instituut on tulemusega rahul. “See pole küll ideaalne lahendus, kuid siiski kõiki osapooli kõige paremini rahuldav olukord. ETKI-l vallaga sõlmitud maakasutusleping on kohustuslik ka uuele omanikule ja kui instituut omalt poolt tingimust täidab, on ta eelistatud olukorras uue lepingu sõlmimisel. Kindlust lisab asjaolu, et nii MES kui taimekasvatusinstituut on mõlemad riigi ettevõtted ja mõlemad maaeluministri alluvuses. Seega peaks teineteisemõitmine olema lihtsam. Kogu instituudi pere on väga tänulik vallaelanikele, kelle aktiivsus aitas kaasa sobiva lahenduse saabumisele.ˮ

Vallavanem Enn Kurg lubas võtta ühendust maaelu edendamise sihtasutusega. “Sõltub neist, kas nad tahavad oodata 30 päeva, mil on õigus otsust vaidlustada. Vald on nõus kohe notari juurde minema. Saadud raha on kavas investeerida. Üht kohta välja tuua ei saa, aga suurema osa saavad Kuremaa spordikompleks ja teed.ˮ

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus