Tähelepanuta jäänud olulised muudatused

Käesoleva aasta 1. juulist hakkasid kehtima mitmed muudatused töötervishoiu ja tööohutuse nõuete osas ehitusvaldkonnas.

Valitsuse määrus reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ehituses, mis kehtivad maa peal, maa all või vees tehtavatel ehitustöödel, kaevamis- ja muudel pinnasetöödel, ehituse remondi-, hooldus- või rekonstrueerimistöödel, valmisdetailide monteerimis-demonteerimistöödel ja lammutustöödel (edaspidi ehitustööd).

Kui varem teatas ehitustööde alustamisest tellija, st omanik, siis nüüd teavitab Tööinspektsiooni kohalikku asutust ehitusettevõtja, kes esitab Tööinspektsioonile vähemalt kolm päeva enne ehitustööde alustamist määruse lisas leiduvale vormile vastava eelteate.

Eelteadet on vaja juhul, kui tööd kestavad eeldatavasti üle 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut (kusjuures need 20 isikut võivad töötada ehitusplatsil mitte kogu ehituse vältel, vaid ka mingi lühema ajavahemiku jooksul) või eeldatav töömaht ületab 500 inimtööpäeva (näiteks 25 päeva tehakse tööd 21 inimesega). Mainitud info peab olema paigutatud ka ehitusplatsil töötavatele isikutele nähtavale kohale.

Selleks sobib näiteks ehitusobjekti soojak, kuid võimalusel võib kasutada ka teisi kohti —  peaasi, et info oleks nähtaval ja kõigile töötajatele ligipääsetaval kohal.

Ehitustööde korraldatus

Ehitustöid võib korraldada töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator, kes on määruse nõuete järgi läbinud vähemalt kaheksatunnise ehitustööde ohutuse alase väljaõppe.  Ehitustööde ohutuse teemalisi koolitusi viivad läbi koolitusasutused, mis peavad olema sotsiaalministeeriumi poolt selleks tööks registreeritud.

Ohutus ja vastutus

Ehitustööde tegemise ajal vastutavad ehitise omanik ja ettevõtja selle eest, et töö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega seal muul otstarbel viibivaid isikuid. Eesmärk on kõigil ühine: tagada paremini ja efektiivsemalt töötajate ja ehitusplatsil viibivate kõrvaliste isikute ohutus.

Objektil peab olema tööohutuse plaan, mille koostab peatöövõtja, saades vajadusel infot alltöövõtjatelt. Kui tegemist ei ole ehitusplatsiga, siis koostab tööohutuse plaani  ehitusettevõte.

Koordinaatoril on kohustus tagada tööohutuse plaani tutvustamine kõigile ehitusobjektil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) ja teistele isikutele. Tööohutuse plaani ei pea koostama, kui ei tehta ohtlikke töid või kui ehitustööde maht ei nõua eelteate esitamist Tööinspektsioonile.

Kasutusluba

Pärast ehitustööde lõppemist on vaja taotleda kohalikult omavalitsuselt objekti kasutusluba. Samuti on tööandjal kohustus teavitada tegevuse alustamisest või selle muutmisest Tööinspektsiooni kohalikku asutust, milleks Jõgeva maakonnas on Lõuna inspektsioon.

Meile laekunud teatise alusel on tööinspektor kohustatud kontrollima vajadusel uue või rekonstrueeritud ehitise töötingimuste vastavust kehtestatud nõuetele.

See tähendab, et enne tegevuse alustamist uutes või rekonstrueeritud ehitistes, kus inimesed tööle asuvad, peavad töötingimused vastama kehtestatud nõuetele ning seepärast ongi oluline teavitada Tööinspektsiooni, et inspektor saaks töötingimused üle vaadata ning kinnitada nende vastamist nõuetele.

On kahetsusväärne, et tänavu on mitmel juhul Jõgeva maakonnas mõni juurdeehitis või rekonstrueeritud objekt valminud ja saanud omavalitsuselt kasutusloa, ilma et ettevõtja oleks pidanud vajalikuks Tööinspektsiooni tegevuse alustamisest teavitada.

Vajalik info on kõigile kättesaadav Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee ning inimeste elu, tervise, ohutuse ja heaolu huvides tuleb sellest juhindudes kinni pidada nii ehitusvaldkonna kui ka muude tegevusalade tarbeks sätestatud nõuetest.

iii

VALENTINA SOONE, Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor

blog comments powered by Disqus