Tabivere valla laste ja noorte huvihariduse võimalused kaardistatud

Laste ja noorte huviharidusel on mitmekülgsete huvide ja võimetega, loova inimese kujunemisel oluline roll, seda enam praegusel ajal, mil meie täiskasvanud kipuvad suure töökoormuse tõttu senisest enam peredest eemal olema ning aega lastega tegelemiseks on aina vähem. Meie külade ja valdade elujõud sõltub aga just neist inimestest, kes siin elavad, kes siit teele lähevad ja siia kunagi naasevad – oma lapsi kasvatama ja elukohta kujundama. Panustamine laste huviharidusse on igal juhul tark investeering tulevikku.

Koostöös viidi läbi uuring

Neist mõtetest lähtuvalt viis mittetulundusühing Juula Küla Heaks 1. detsembrist 2013 kuni 28. veebruarini 2014 läbi uuringu selgitamaks välja, millises olukorras on Tabivere vallas laste ja noorte huviharidus. Uuringu ettevalmistamisse, läbiviimisse ja järelduste tegemisse olid kaasatud  Kersti Kurvits Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest ning  Terje Paalits, Kadi Kesa, Liia Koorts, Toomas Rosenberg, Kristi Jaanus, Kersti Kont, Riina Jääger, Inna Vesi ja  August Retsä Tabivere vallast.

Meie külaseltsist kuulusid uuringumeeskonda Eneli Kaasik, Katrin Kaalep, Kalvo Kaasik, Indrik Unt, Veikko Soikonen ja  Virgylia Soosaar. Uuringu läbiviimiseks kasutati regionaalministri valitsemisalas Kohaliku omaalgatuse programmi vahendeid. 

Palju täitumata unistusi           

Uuringus osales 26 leibkonda, kus kokku 62 last, ja 81 last-noort.

Uuringuga tahtsime välja selgitada:

·         Missuguseid kodulähedasi huvitegevusi Tabivere vallas on, milliseid tahetakse oma lastele võimaldada

·         Millised on laste endi soovid

·         Kui sageli oleks ringitegevus vajalik

·         Kus oleksid huvihariduse pakkumiseks sobivad kohad

·         Kui palju ollakse võimelised selle eest tasuma

<span style=”mso-list: Ignore”>·         Huviringide kohta käiva info kättesaadavus

ja hinnang Jaan Tatika Nimelise Konstrueerimisbüroo tegevusele

Küsimustele sai vastata nii paberkandjal kui läbi internetikeskkonna. Lastele ja noortele viidi  uuring läbi Maarja põhikooli ja  Tabivere gümnaasiumi IV-VII klassis. Täiskasvanutele sai jagatud küsimustikke nii käest kätte, elektronkirjadena kui FacebookŽi kaudu.

Kõigepealt kogusime infot praegu vallas olevate huviharidusvõimaluste kohta.

Meil tegelevad lastele ja noortele huvihariduse pakkumisega Tabivere Rahvaspordiklubi, Tabivere huvikool, Tabivere vabaajakeskus, kodutütarde ja noorkotkaste liikumine ning  Jaan Tatika Nimeline Konstrueerimisbüroo Juulal, samuti tegutsevad huviringid   Maarja põhikooli juures.

Olukord Tabivere valla laste ja noorte huvitegevusega on uuringu läbiviijate ja selle tulemuste analüüsijate hinnangul praegu madalseisus. Uuringu tulemuste järgi käib huviringis 53-73 protsenti valla lastest, samas peab seda oluliseks 69-88 protsenti vastanutest. Märkimist väärib fakt, et 15 last ei käi üheski huviringis, aga peab seal käimist enda jaoks oluliseks. See näitab  päris suurt hulka täitumata unistusi ja realiseerimata arengupotentsiaali…  

Populaarne näitering lõpetas tegevuse

Uuringust jäi ka silma, et kõige levinum oli Tabivere alevikus näitering, kus osales 16 noort. Kurb on aga tõdeda, et teatriring lõpetas tegevuse ning seetõttu ei osale vähemalt kaheksa Tabivere noort enam üheski huviringis.

Küsitletute seas oli aga 16 niisugust last (19 protsenti), kes osalevad mitmes ringis. Need on andekad ja tublid lapsed, kes tavaliselt on edukad ka õppetöös. Neil on sageli ka hoolivad ja aktiivsed vanemad, kes kulutavad palju aega ja energiat oma laste kasvatamiseks ning sõidutavad neid vajadusel treeningutele ja huviringidesse. Mis aga saab ülejäänutest?  Kas oleme rahul sellega, et Tabivere vallast tõuseb n-ö laineharjale vaid käputäis edasipüüdlikke ja andekaid inimesi, teiste toimetulek tulevikus jääb aga saatuse hooleks? Või peaksime ikkagi tagama võimalused mitmekülgselt areneda paljudele lastele? Kas individuaalalade asemel ei oleks veelgi olulisem arendada meeskonnatööd, mis annaks ka noortele võimaluse senisest enam üksteisega vahetult suhelda, eemalduda virtuaalmaailma pinnapealsetest suhetest? Arvame, et senisest enam võiks panustada ka loovtegevustesse, mis innustaksid lapsi uute huvipakkuvate teemadega tutvuma ja tegelema. Ei pea panema liialt rõhku aladele, mis eeldavad lapselt juba eelnevalt teatavaid andeid  (sport, muusika). Küsitlusele vastanud lapsevanemad nägid sobivate aladena  käsitööd ja loodusringi, laste ja noorte endi hinnangul pakuks rohkem huvi kunst ( kindlasti ei ole mõeldud siin ainult joonistamist, vaid paljusid kunstivaldkondi), näitlemine ja kokandus.

Tabivere vallas elab mitmeid andekaid kunsti ja käsitööga tegelejaid. Kuidas saaks neid motiveerida meie noortega tegelema? Kuidas toetada neid, kes praegu laste huvitegevust juhendavad, kuidas inspireerida neid oma tegevust laiendama? Arvame, et üks võtmetegur oleks märkamine, huvi ilmutamine, abistamine ruumide leidmisel, inventari soetamisel, transpordi kompenseerimisel, aga  miks ka mitte näiteks ideereiside ja õppepäevade, seminaride ja mõttetalgute korraldamisel. Lastega tegelejate leidmine ja toetamine on  uuringu läbi viinute meelest üks olulisemaid ülesandeid laste- ja noorsootöö tuleviku planeerimisel Tabivere vallas. 

Mõtteid tekitas ka Tabivere koolis  sisustatud uus ja mitmekülgsete võimalustega koduloo-klassiruum. Seda annaks senisest rohkem piirkonna jaoks ära kasutada ja kindlasti oleks vajalik sellesse ka edaspidi investeerida.

Lapsevanemad on hinnatundlikud

Küsimusele, kas huviharidus peaks olema tasuta, vastas enamik peresid jaatavalt. Summa suuruse osas juhul, kui huviringi eest maksta tuleb, jaguneti kolme rühma. Kolmandik leidis, et sobiv summa on 1-3 eurot tunni eest, kolmandiku arvates on jõukohane 3-6 eurot ja ülejäänud pered on seisukohal, et hind pole oluline või see võib olla ka  6-10 eurot.  Seega on peresid, kes on valmis laste huvihariduse eest ka maksma, kuid üldiselt on meie pered siiski hinnatundlikud. Murettekitav  on laste ja noorte küsitlemisel ilmnenud tõsiasi, et huviringis käimisest on loobutud ka rahanappuse tõttu. Seda oli tunnistatud 12 korral,  kusjuures 9 last on selle nimetanud esimese, üks laps ka ainukese põhjusena.

Tabivere valla huviharidusvõimaluste kaardistamisel tuli uuringu koostajail kogeda, et infot on raske kätte saada.  Kõige paremini toimisid isiklikud kontaktid, kuid ühtset infoallikat, kust võõram inimene huvitegevuse kohta infot leiaks, ei ole.  Valla koduleheküljel leiduv info polnud täielik,  samas ilmnes uuringust, et just sealt loodavad nii täiskasvanud kui lapsed vastavasisulist teavet saada. Koolide kodulehtedel huvitegevuse alane info puudub. Lasteaial ei olegi kodulehte. Tabivere vabaajakeskuse huviringide info oli lakooniline,  huvikoolil aegunud.  Pakume välja, et valla koolides, lasteaedades, lastevanemate koosolekutel võiksid toimuda vastavasisulised infotunnid. Miks mitte ka suuremalt ette võtta ja korraldada üks ülevallaline huvitegevusmess, mille eesmärk  õhutada tegutsema, äratada lastes huvi, anda häid mõtteid lapsevanematele oma laste igapäevaelu rikastamiseks.

Täname uuringu kaasautoreid ja küsimustikele vastanuid.  

Uuringu tulemused on täies mahus kättesaadavad Juula küla kodulehel www.juula.ee

i

ENELI KAASIK, Juula külavanem

blog comments powered by Disqus