Tabivere koolis korraldati töökogemusseminar

Tabivere põhikoolis korraldati koolivaheajal Jõgeva maakonna õpetajate töökogemusseminar „Üldpädevused ja lõimumine“.

Idee niisuguse seminari korraldamiseks saime Võrumaalt, kus see toimus tänavu juba kaheksandat korda.

Et seminari korraldamist toetas kooli taotluse alusel  Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, andsime juba augustis ainesektsioonide kaudu teada, et ootame Jõgevamaa õpetajaid Tabiverre oma väärt kogemusi kolleegidega jagama.

Töökogemusseminari põhieesmärk oli õpetajate professionaalsuse toetamine. Seda tehti eeskätt kolleegide väärtusliku metoodilise töö kogemustega tutvudes.

Samuti on õpetajal võimalik end professionaalselt arendada,  esinedes ettekandega kogu maakonna pedagoogide ees.

12 töötoas sai sõna seitse õpetajat kolmest koolist. Põltsamaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Marika Viks andis ülevaate eTwinningu võimalustest ja projektidest, Esku-Kamari kooli klassiõpetaja Aili Lomp tutvustas erinevaid õpikeskkondi tundide interaktiivsemaks muutmisel, Tabivere põhikooli klassiõpetaja Ave Oras viis läbi praktilise tunni  iPadide kasutamisest loodusõpetuse ja emakeele lõimimisel.

Tabivere kooli klassiõpetaja Kadi Kesa rääkis ainetevahelisest lõimumisest Lotte õppekomplekti kasutades. Samuti juhendas Kadi omapärast multifilmi tegemist iPadi rakenduse KOMA KOMA abil. Selleks vooliti elektrit juhtivast tainast kujukesed.  

Tabivere kooli õpetajad Ive Eddor ja Ave Oras viisid läbi töötoa, kus taaskasutatavast materjalist valmisid ehted,  haridustehnoloog Lembe Lõhmus juhendas koomiksite koostamist arvutis toondoo.com abil ning filmi loomist iPadil  rakendusega iMovie. Kooli direktor Piret Siivelt rääkis kooli väärtuskasvatuse kava aluseks võttes, kuidas saab siduda kooli õppekava läbivaid teemasid, kaasates ka kultuuri- ja väärtuspädevusi. Lembe Lõhmus ja Piret Siivelt jagasid ka oma kogemusi ainetevahelisest lõimumisest ühiskonnaõpetuse ja arvutiõpetuse näitel.

Loodetavasti said pedagoogid seminarilt uusi ideid, kuidas planeerida ja teostada oma tööd nii, et õpilased ainet paremini omandaksid. Heade näidete toel osatakse läbivatest teemadest lähtudes tuua aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid. Loodame, et õpetajatel on soovi ja loovust  viia koos läbi rohkem aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte.

Kuigi osavõtt esimesest töökogemusseminarist oli maakonna teistest koolidest kesine, on meil plaanis seda järgmisel õppeaastal korrata. Siis ootame arvukalt osalejaid ja ka esinejaid kõikjalt üle maakonna.

PIRET SIIVELT, Tabivere põhikooli direktor

blog comments powered by Disqus