Taas on võimalik taotleda infrastruktuuri arendamise toetust

Taotlejateks saavad olla väljaspool Tallinna tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, milles riigil või kohalikul omavalitsusel ei ole rohkem kui 25-protsendilist osalust.

Minimaalselt kaetakse ettevõtete infrastruktuuri parandamise kulud 100 000, maksimaalselt 2,5 miljoni krooni ulatuses. Eelistatud on projektid, mis aitavad kaasa ettevõtte käibe kasvule väljaspool Eestit või uuenduslikul tehnoloogial põhinevale tootmisele.

Toetuse abiga on võimalik katta järgmiste tegevustega seotud kulutusi:

ettevõtjale vajaliku elektritarbimisvõimsuse saamiseks vajalike seadmete ja rajatiste soetamine, ehitamine ja paigaldamine kuni hoone jaotuskilbini, kaasa arvatud jaotuskilbile paigaldatavad seadeldised

projektiga seotud ühisveevärgi, kanalisatsiooni-, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga ühinemise liitumistasud

veevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning ettevõtjale vajalike mahutite ja veepuhastusrajatiste ehitamine

veevärgi ja kanalisatsiooni ning nendega kaasnevate ehitiste, sealhulgas pumplate, ehitamine ning projektiga otseselt seotud seadmete (pumbad, filtrid, survepaagid, elektri- ja juhtimissüsteemid) soetamine ja paigaldamine

ettevõttele vajalike gaasi- ja soojustrasside ning katlamajade rekonstrueerimine ja ehitamine juhul, kui gaasi- või soojusenergiat kasutatakse ettevõtte tootmisprotsessis

ettevõtte majandustegevuseks vajalike ühendusteede ja sildade teeosade ehitamine

ettevõtte territooriumit üldkasutatavate teedega ühendavate ja ettevõtte territooriumil paiknevate ühendusteede ning nendega piirnevate laadimisplatside, parklate ja laoplatside ehitamine

Tänavu toimub taotlemine kahes voorus. Esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober ja eelarve 25 miljonit, teise vooru taotluste tähtaeg on 15. detsember ja eelarve 35 miljonit krooni.

2004. aastal toetas EAS sama programmi raames 45 projekti kokku 60 miljoni krooniga. Taotlusi esitati väga aktiivselt – kokku laekus 279 taotlust mahus 330 miljonit krooni. 2006. aastaks jääb ettevõtluse infrastruktuuri arendamiseks 81,6 miljonit krooni.

Lisainformatsiooni infrastruktuuri toetuse kohta saab kodulehelt www.eas.ee või Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest.

KATRIN RAJAMÄE

blog comments powered by Disqus