Suudeti saavutada kompromisse

15.-19. juunini peeti Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni XXVIII istung, kus arutati  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikorraldust käesoleva aasta teisel poolel.    

Eesti delegatsiooni juhtis keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome,  Vene delegatsiooni aga esimest korda Venemaa kalavarude kaitse-, järelvalve- ja taastootmise ameti juhataja Mihhail Kumantsov. Delegatsioonides olid esindatud mõlema poole kalateadlased, keskkonna- ja põllumajandusministeeriumide esindajad, keskkonnainspektsiooni ja kalurite esindajad.  Istung toimus Venemaal Pushkinskie Gorõs.

Esimese poolaastal välja püütud kalakogused olid riikidel väga erinevad. Sellest tingitult kujunes  läbirääkimiste käik keerukaks. Et saavutada mõlemaid pooli rahuldav püügirezhiim, tuli esmalt Eestil ahvenakvooti juurde saada. Juuni alguseks oli meie kaluritel  peaaegu pool lubatud ahvenakogusest välja püütud. Samas tuli põhjalikult  arutada  Vene poole soovi püüda kuni kvoodi täitumiseni mutnikega. Vene poolel on kõigil püüdjatel individuaalsed  kvoodid, mis statistika järgi  täituvad tavaliselt  alles aasta lõpuks.  Arutelu käigus soostus Vene delegatsioon andma  eestlastele  oma ahvenakvoodist 100 tonni juurde, mis andis võimaluse   läbirääkimiste käigus ühtne püügirežiim kokku leppida.

Läbirääkimistel otsustati:

          alustada võrgupüüki alates 1 . septembrist võrgusilma suurusega 110 ( 55 ) mm.

          alustada põhjanoodaga ( mutnikuga ) püüki alates 1. septembrist ja püüda kuni 31.oktoobrini. Mutniku pära silmasuurus ei tohi alla väiksem kui  24 mm.

          lubada mõrdadega   püüda kuni 31. oktoobrini.

          kehtestada 2009. a II poolaastaks koha tööstuslikuks alammõõduks 33 cm.

          püüki teostada kuni mingi kalaliigi rahvusliku kvoodi täitumiseni.

Pärast läbirääkimisi Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu korraldatud koosolekul otsustati  ülepüügi vältimiseks  teha ettepanek  riigiasutustele tõhustada andmete esitamise korda. Sellekohase   määruse paranduse jõustumisest alates tuleb ka mõrrapüügil analoogselt mutnikupüügiga hakata  kalakoguseid ette teatama. Samuti tehti ettepanek tihendada püügiandmete esitamise sagedust. Need meetmed aitavad   vajadusel õigeaegselt  püügi sulgeda .

Viimasel paaril aastal on kaluritel küll rahvusliku kvoodiga lubatud kogused välja püüdmata jäänud,  aga varasematel aastatel on esinenud ka  kvootide ületamist.  

Loodame, et sellel aastal saavad kalurid neile  lubatud kalakvoodid välja püüda ja et inimesed saavad tööd ja leiba.  

iii

URMAS PIRK, Eesti – Vene kalapüügikomisjoni delegatsiooni liige

blog comments powered by Disqus