Sotsiaaltöötaja Marika Kalm ulatab abivajajale õnge

Torma valla auraha üks tänavusi laureaate vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Kalm märkis, et põlvkondade sidususe nõrgenemise tõttu on vajadus mitmete sotsiaalteenuste järele kasvanud, kuid abivajaja saab tema hinnangul ikka õnge.


Kalmu sõnul on eesmärk sotsiaalhooldusvaldkonda mitmekülgsemaks muuta ja tema hinnangul võib sellele kaasa aidata suurema omavalitsuse loomine haldusreformi käigus.

Sotsiaaltööni jõudis Marika meditsiiniõpingute kaudu. Marika Kalm on alates lapseeast huvi tundnud meditsiini vastu. “Selle pisiku olen kindlasti pärinud oma emalt ja tädilt. Kolm aastat õppisin Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ravi erialal ja töötasin samal ajal Maarjamõisas. Sotsiaaltöö on sarnane meditsiiniga – humaanne, igati inimest abistav, toetav ja julgustav. Sotsiaaltööd on võimalik õppida ka pere kõrvalt, kaugõppes, aga arstiametit mitte. Nii jätkasin pärast laste sündi oma haridusteed Lääne-Virumaa kutsekõrgkoolis sotsiaaltöö erialal.”

Kalm töötab Torma vallavalitsuses sotsiaaltöö valdkonnas 2004. aasta aprillist. “Enne seda olin volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige. Tööd alustades oli suurem rõhuasetus sotsiaaltoetustel, taotlejaid oli palju. Nüüd pigem erinevatel sotsiaalteenustel. Kokkuvõtvalt võib öelda, et abivajaja saab ikka õnge oma olukorra parandamiseks, mitte kala.”

Töö eeldab positiivust

Marika Kalmu sõnul on sotsiaaltöö väga avar valdkond ja eriti seda maapiirkondades. “Meie poole pöörduvad inimesed kõikide probleemide ja muredega, mis jäävad sünni ja surma vahele.”

Kalm märkis, et tänapäeva inimesed on julged ja pöörduvad oma muredega sotsiaaltöötaja poole. “Kui avatuks inimesed oma probleemide rääkimisel muutuvad, sõltub ikka abistajast, tema oskustest ja teadmistest. Sotsiaaltöötajaks olemine eeldab kindlasti positiivsust, enesekindlust ja avatust.”

Selle kohta, kas sotsiaaltöötajat võiks mõnes mõttes ka pihiemaks nimetada, märkis Marika Kalm: “Pihiemaks saab sotsiaaltöötajat nimetada üksnes kaudses mõttes. Nii nagu meditsiinis, on ka sotsiaaltöös oma eetika. Sotsiaaltöötaja eetikakoodeksi alusel on abistaja kohustatud raskemate juhtumite puhul kolleegide ja võrgustikuliikmetega nõu pidama.”

Marika Kalm tõdes, et sotsiaaltööd ei tasuks vaadata eraldi Torma, Sadala ja Vaiatu piirkonnas, vaid valla sotsiaaltöö keskkonda tuleks vaadata vallas tervikuna. “Pikema ajavahemiku jooksul on Torma valla rahvastik, sarnaselt Eesti teiste maapiirkondade omaga, vähenenud. Samas suureneb pensionile minevate ja puuetega inimeste arv, mis näitab omakorda sotsiaalabi vajaduse kasvu. Kohaliku omavalitsuse ülesanne sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine. Sotsiaalhoolekannet Torma vallas korraldab Torma vallavalitsuse sotsiaalteenistus. Sotsiaalteenistuses töötavad kaks sotsiaaltöötajat, lastekaitsetöötaja, hooldustöötajad ja lapsehoidjad.

Torma vallas osutame erinevaid sotsiaalteenuseid. Sotsiaalkorterid asuvad Torma ja Sadala alevikus ja Tõikvere külas. Plaanis on käivitada toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus, samuti ka võlanõustamisteenus, viipekeele tõlketeenus, häirenupu teenus, perelepitus, turvakodu- ja varjupaigateenus. On hea meel tõdeda, et oleme väikses vallas suutnud arendada küllalt palju sotsiaalteenuseid. Nende korraldamisel lähtume kliendi vajadustest, et kindlustada konkreetsele inimesele just niisugune valik teenuseid, mis tema seisundile ja toimetulekuvõimele kõige paremini vastab. Kahjuks takistab sotsiaalteenuste arendamist rahanappus ja teenuste pakkujate vähesus,” lausus sotsiaaltöö peaspetsialist.

Mõnda konkreetset rõõmsat päeva sotsiaaltöö valdkonnas Marika Kalm välja tooma ei hakanud. “Kõik see, mis on jõudnud positiivse tulemuseni, olgu see suur või väike, teeb meele rõõmsaks. Hetked, kus saad rõõmustada koos teistega ühiste ettevõtmiste kordamineku üle, annavad jõudu ja tegutsemistahet.

Sotsiaaltöö korraldamisel on Marika Kalmul ja tema kolleegidel mitmeid abilisi ja koostööpartnereid, näiteks toidupank, Eesti Punane Rist, Eckard Klug ja Luule Väin. Kalm kiitis ka head koostööd EELK Torma koguduse ja baptistide kogudusega Sadalast.

Lootused paremale ennetustööle

Marika Kalm usub, et tänase Torma valla kuulumine tulevasse Jõgeva vald toob sotsiaaltöösse uut hingamist. “Loodan, et ühinemine annab erinevatele tegevustele jõudu juurde. Ühinemise otsese kasuna sotsiaaltöös, näen eelkõige töötajate spetsialiseerumist. Praegu jõuame tegeleda pakiliste probleemidega, järjepideva ennetustöö jaoks aega ei jätku.”

“Ma ei ennustaks midagi, vaid vaatame, mida tulevik toob. Sotsiaaltöö meeldib mulle väga ja on hingelähedane,” rääkis Marika Kalm enda võimalikest plaanidest pärast haldusreformi.

“Sotsiaaltoetuste süsteem toimib korralikult, aga sotsiaalteenuste osas on riik andnud ja annab omavalitsusele kohustuse, aga kuhu jääb raha,” arutles Kalm sotsiaaltöö üleriigilise tasandi üle.

Marika Kalm elab Torma vallas 1990. aastast. Maakodus meeldib tragil naisel tegeleda aianduse ja hobipõllumajandusega. “Laulan ka Torma kammerkooris, meeldib lugeda ja kui aega jagub siis tegelen käsitöö ja õmblemisega.”

“Minu abikaasa tegeleb põllumajandusega. Meil on kolm täisealist last ja kaks imelist lapselast,” teatas koduvalla auraha vastne laureaat.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus