Siiani toimunud avalikud arutelud Mustvee vallas

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise esimene avalik arutelu toimus Mustvee koolis.
Koosolekule olid oodatud hoolekogude, õpilasesinduste ja Mustvee valla noortevolikogu liikmed, lapsevanemad, õpetajad, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed ja kõik huvilised, kes soovisid teemal kaasa mõelda.
Arvamused olid erinevad – toetati koolivõrgu ümberkorraldamist ja hea õpikeskkonna loomist ning seniste haridusasutuste säilimist.
Kõlas ka arvamus, et Mustvee kahe kooli liitmisega ei tohiks venitada ning koolide sulgemisel peaks see osa rahast jääma eelarves haridusele.
Kokku osales arutelul Mustvee koolis 35 inimest.

Teine avalik arutelu toimus Avinurme gümnaasiumis 6. veebruaril. Koosoleku avasõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki haridusküsimustes kaasa mõtlema.
Kohaletulnud esitasid rohkesti küsimusi ja tegid järgmised ettepanekud.
Lükata Avinurme gümnaasiumiosa sulgemine 1–2 aastat edasi, et oleks rohkem nn puhveraega, mitte teha seda aastal 2020, nagu eelnõus märgitud.
Gümnaasiumi sulgemisega tagada kohalikul omavalitsusel (KOV) tasuta transport – maksta kompensatsiooni või vaadata üle bussiliinid, et lastel oleks võimalus omandada gümnaasiumiharidus väljaspool Avinurmet, näiteks Rakveres.
Gümnaasiumi sulgemisega tagada KOVil vajaduse korral majutuskulude hüvitamine.
Avinurme kool soovib edaspidi jätkata iseseisva koolina.
Kaaluda võimalust luua Jõgevamaa riigigümnaasiumi filiaal Avinurmele.
Avinurme kogukonnakogu ettepanek oli seda eelnõud mitte edasi menetleda.
Kokku osales koosolekul Avinurme gümnaasiumis 78 inimest.

Kolmas avalik arutelu koolivõrgu ümberkorraldamise teemal toimus Lohusuu koolis 7. veebruaril.
Lohusuu kooli iseloomustab see, et pärast eestikeelset lasteaeda jätkatakse koolis õppetööd nii eesti kui ka vene keeles. Uuest õppeaastast väheneb õpilaste arv veelgi, ühe töötaja kohta jääb kooli vähem kui kaks õpilast ja õpilaskoha maksumuseks kujuneb ligi 12 000 eurot.
Kooli hoolekogu liikmete arvates kolivad kooli sulgemisega pered Lohusuust ära, õpetajad kaotavad töö ning valdade ühinemislepingut ei täideta. Õpetajate ja lapsevanemate arvates peaks Lohusuu kool jätkama kakskeelse üheksaklassilise koolina.
Kokku osales koosolekul Lohusuu koolis 74 inimest.

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise neljas avalik arutelu toimus Peipsi gümnaasiumis 10. veebruaril.

Osavõtjad osalesid sõnavõttudega. Koosolekul osalejate arvates gümnaasiumi sulgemisega lahkuvad paljud pered piirkonnast, rikutakse ühinemislepingut. Vald peaks toetama ettevõtlust, et inimesed tuleks Mustveesse tagasi. Peipsi gümnaasium peab jääma ja suurenema. Vallavalitsusele tehti ettepanek pöörduda vabariigi valitsuse poole, et suurendada rahalist toetust haridusele.
Kokku osales koosolekul 104 inimest.

Allikas: Mustvee valla veebileht

blog comments powered by Disqus