Selgitus erimärgistatud diislikütuse aktsiisi tõusu hüvitamise kohta

Põllumajandusministeeriumile eraldati eelarvelised vahendid 2005. aastal ostetud erimärgistatud vedelkütuse aktsiisi suurenemise osaliseks hüvitamiseks põllumajandustootjatele 2005. aasta lisaeelarvega, mis hiljem kanti üle 2006. aasta eelarvesse. Käesoleval ajal rakendatava toetusskeemini jõuti konsensuslikult Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogus toimunud korduvate arutelude ning põllumajandustootjate esindajate ja toetuse menetlemisega seotud asutustega eraldi peetud kohtumise käigus. Läbirääkimiste lähtealusteks oli eraldatud vahendite suurus ning soov hüvitis põllumajandustootjateni viia vähima bürokraatia ja administratsiooni kuludega. Seega võeti aluseks juba olemasolevad ja kontrollitud riiklikus registris või andmekogus olevad andmed.

Toetuse taotlemise nõueteks on põllumajandusmaa heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras hoidmine ja eriotstarbelise diislikütuse ostmine 2005. aastal. Esimese nõude täitmist tõendab ühtse pindalatoetuse määramine 2005. aasta eest. Teise nõude täitmist tõendab teave Maksu- ja Tolliameti eriotstarbelise diislikütuse müügiaruannete andmestikust. Üldised lähtealused ja eraldatud vahendite suurus määrasid keskendumise vaid eriotstarbelisele diislikütusele (nn sinine kütus).

Esilekerkinud küsimused puudutavad peamiselt seda, miks ei hüvitata kütuse ostu juhul, kui põllumaa harimise ja rohumaa korrashoiuga seotud teenus on sisse ostetud. Toetusskeemi väljatöötamise käigus jõuti järeldusele, et peamiseks kasusaajaks peaks olema oma kasutuses olevat maad hariv põllumajandustootja. Teenuse osutamisel on tegu konkreetsel ajahetkel ja kehtivate kütuse ja teenuste osutamise hindadest lähtuva kahepoolse lepinguga. Seega on kütuse ostja oma kulud katnud teenuse eest saadud tasuga. Ühele või teisele poolele osalise hüvitise määramisega pigem tekitaksime uut ebavõrdsust.

Küsimusi on tekitanud ka juhused, kus kütuse ostja ei ole nimeliselt ühtse pindalatoetuse taotleja, kuigi väidetavalt on tegu samas ettevõttes kasutatud kütusega. Siinkohal tuleb lähtuda määruse määratlusest, et hüvitise taotlejaks saab olla vaid isik, kellele määrati ühtne pindalatoetus.

Diana Kõmmus,
Põllumajandusministeeriumi
avalike suhete osakonna pressiesindaja

blog comments powered by Disqus