Seitsme küla elanikud on dolokivikarjääri rajamise vastu

Külaelanikud ei ole rahul keskkonnamõju hindamise aruandega, mis pehmendab kaevandamisest tingitud ohte kohalike inimeste elukeskkonnale ja piirkonna loodusväärtustele, teatas Lustivere Külaseltsi esimees Riina Paluoja.

Kohalikud elanikud on seisukohal, et dolokivi kaevandamisega kujundatakse pöördumatult ümber nende koduümbruse maa-ala reljeef, pinnas ja taimestik, muudetakse piirkonna põhjavee taset ja vee keemilist koostist ning häiritakse karjääri läheduses pesitsevat I kategooria kaitsealust liiki väike-konnakotkast.

Seitsme küla elanikud ei nõustu keskkonnamõju hindamise aruandes toodud väitega, et müra karjääris, liikluskoormuse kasv ning dolokivi purustamise, laadimise ja veo käigus tekkiv tolm ei mõjuta oluliselt nende elukeskkonda. Killustiku väljavedu karjäärist planeeritakse läbi Pudivere, Tõrenurme ja Neanurme küla.

Täiskoormaga 15-tonniste veoautode sõidutiheduseks  on maksimaalse aastase toodangu korral kavandatud 15?20 autot tunnis ja karjääri tegutsemisajaks 15 aastat. Kohalikud elanikud ei saa sellise liikluskoormuse ja sellega kaasneva mürataseme tõusuga mingil juhul nõustuda. Samuti ei ole selge, kuidas mõjutab kaevandamine pikas perspektiivis ümbruskonna kaevude veetaset ja vee kvaliteeti.

MTÜ Kotkaklubi eksperdi Joosep Tuvi hinnangul vähendaks planeeritav karjäär Pudivere konnakotka pesalähedast toitumisala kuni kolmandiku võrra. Negatiivset mõju avaldaksid ka inimeste sagedasem sattumine pesa lähedusse ning toitumisalale, lõhkamine, killustiku tootmisega seotud veokite liikumine ja müra, sest konnakotka püsielupaik asub vaid 360 m kaugusel planeeritava karjääri piirist.

AS Kiirkandur taotleb maavara kaevandamise luba ehitusdolokivi kaevandamiseks Põltsamaa vallas Pudivere külas Lambasaare maaüksusel. Kaevandatava aktiivse tarbevaru maht on 2811 tuh. m3 ja praktiliselt kogu kaevandatav varu (95%) jääb põhjaveetasemest madalamale. Dolokivi kobestamisel plaanitakse kasutada vibropiiki, puur- ja lõhketöid. Keskkonnamõju hindas keskkonnaekspert Ain Põldvere OÜ Eesti Geoloogiakeskusest.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub esmaspäeval, 18. veebruaril kell 14 Põltsamaa Vallavalitsuses.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus