Seitse minutit, mis kaitsesid Mustvee valla elanike huve

Artiklit ajendas kirjutama ajalehe Vooremaa esiküljelugu tänavu 6. septembril. Seal ütleb Mustvee vallavanem, et volikogu liige esitab valeväiteid ning kõikides teistes punktides, mis ette heidetakse, kumab soov minna Mustvees tagasi aega, kus jagati raha vasakule ja paremale, millega siis ennast positsioneeriti ja võimu hoiti.


Tuleb siiski märkida, et umbusalduseni jõutakse ikka vastupidisel põhjusel, kui oodatakse uut, aga saadakse jätkuvalt „vana“. Moodustunud Mustvee vallas tuleb seista vastamisi väljakutsetega alates ettevõtlike inimeste vähesusest, elanikkonna vananemisest ja sündivuse vähenemisest, tööealiste elanike lahkumisest kuni kõrgete tööjõumaksude ning palgaootusteni välja.

Vallas on puudu nii inimesi kui ka ettevõtlust. Siin ei piisa enam lihtsalt võimul olemisest, nagu oldi varem harjutud. Kui rääkida soojamajandusest, siis vallavalitsus ei informeerinud volikogu aprilli, mai ega ka juuni istungitel, et plaanitakse soojamajanduse küsimust lahendada.

Info soojamajanduse üleandmise kohta ilmus volikogu liikmete meilidele alles 10.08.2018 arengu- ja eelarvekomisjoni istungi toimumise teates, milles märgiti päevakorrapunktina muu hulgas läbirääkimiste alustamist Mustvee valla soojamajanduse võimaliku rendilevõtjaga.

Selleks ajaks oli rendilevõtja juba valitud. 13.08.2018 saadetud majanduskomisjoni teates volinikele oli ka lisatud vallavalitsuse seletuskiri. Seletuskirjas oli märgitud kokkuvõtlikult: „… vallal ei ole rahalisi vahendeid ca 1,5 miljonit eurot, investeeringuteks on võimalik taotleda toetust SA KIK, vallavalitsus on kooskõlastanud konkurentsiametis ja kuulutanud välja soojusenergia ostukonkursi, kuhu laekus üks sooviavaldus.

Sellisel juhul on võimalus pidada ainsa sooviavalduse esitajaga läbirääkimised. Sooviavalduse esitanud ettevõte on ka Voore katlamaja rajaja ja operaator. Seega tegemist on tuntud ja kindla pakkujaga ja nende huvi on ka loogiline. Ainus huviline on pakkunud koostöövormiks rendisuhet, kus vallale jääb kontroll vallas toimuva üle ja Mustvee vald ei pea ise investeerima kaugküttesse, kuid alati jääb selline võimalus alles.

Seega on vastu võetud otsus (enne 24.08.2018 volikogu otsuseta) anda rendile 12 aastaks katlamajad ja kaugküttetrassid tingimusega, et operaator taotleb investeeringute toetust katlamajade rekonstrueerimiseks; täita muud arengukavas ette nähtud investeeringud (soojustrasside rekonstrueerimine) ning täita kõik muud kaugkütteseadusest tulenevad kohustused.“

Kokkuvõtvalt oli vallavalitsus otsuse ära teinud ja soovis 24.08.2018 volikogu istungil saada heakskiitu rendilepingu läbirääkimisteks. 24.08.2018 volikogu aga ei aktsepteerinud vallavalitsuse tegevust ning võttis vastu otsuse, et vallavalitsus peab kokku kutsuma töögrupi ja valmistama ette analüüsi soojamajanduse osas.

Analüüsi tulemusena otsustatakse septembri volikogus, kas vald tegeleb ise soojamajandusega või kuulutatakse välja avalik konkurss operaatori leidmiseks.

Seega enne 24.08.2018 tegi vallavalitsus selge katse anda soojamajandus üle valitud soojatootjale, kuid pärast 24.08.2018 volikogu istungit tuli moodustada komisjon, analüüsida ja esitada ettepanekud volikogule. Õigustatud on küsimus, kus olid valeväited ja kas tõesti peavad Mustvee valla elanikud aktsepteerima autoritaarse sisuga vallavalitsuse „uuenduslikku“ juhtimisstiili – enne tegu ja hiljem mõtlemine.

Teenuskeskustel tuleb iga kulutus kooskõlastada

Valdade ühinemisega alustasid endiste valdade territooriumidel teenusekeskused, mille haldusjuhid on vallavalitsuse liikmed. Mustvee vallas on kujunenud olukord, kus Saare teenusekeskuses tegutsevad hoopis sihtasutused aasta eelarvega kokku ligi 200 tuhat eurot, lisaks palgata teenusekeskuse juht ja sekretär.

Teistes teenusekeskustes on kaks kuni kolm palgalist töötajat ilma eelarveta ja vähimgi kulutus tuleb vallavanemaga kooskõlastada. Mustvee linna eraldi teenusekeskusena ei käsitleta, Mustvee linna tegevust korraldab vallavalitsus ja on nimetatud linna esindaja teenusekeskuseta vallavalitsuses. Esiteks on kirjeldatu reaalne seisund ja kindlasti ei ole see mõistlik valla teenusekeskuste töökorralduse struktuur, mõistetavalt ei ole Mustvee elanikud selle järjekordse „uuendusliku“ juhtimisstiiliga rahul.

Märgitud juunikuisel volikogu istungil ei informeeritud soojamajanduse ümberkorraldustest, kuid päevakorras oli uue ametisõiduki kasutusrent. Uus ametisõiduk pidi tõstma vallavanema töö efektiivsust ja ökonoomsust. Antud juhul on õigustatud küsimus, millisel arenguetapil Eestis oli ametisõiduk töö efektiivsuse ja ökonoomsuse tõstmise vahendiks. Kaasajal on selleks tehnoloogia võimaluste kasutamine eesmärgiga hoida kokku aega ja raha.

Kas tõesti on Mustvee elanikud jätkuvalt eksinud „uuenduslike“ juhtimisvõtete ja stiimulite osas? Või kui vallavalitsus plaanib lisaeelarvega laste ja vähekindlustud perede arvelt suurendada vallavalitsuse tööruumide remondi kulusid, kas ka see on „uuenduslik raha jagamine“ ja peaks olema heaks kiidetud või tuleks kaaluda muid variante?

Kui rääkida uuenduslikkusest, siis tõesti, 10.09.2018 lõppesid Mustvee valla arenguplaaniga seotud arutelud. Vähemalt arutatakse tehnoloogia mõju üle valla ettevõtlikkusele. Nagu teistes valdades, nii ka Mustvee valla territooriumil tegutsevale ettevõttele avab tehnoloogia oskuslik kasutamine turu sisuliselt piiramata arvule klientidele.

Mustvees ei olda vastu arengule, mille kohaselt ettevõtluse olemasolu, jätkusuutlikkus ja arenemine vallas on seotud ettevõtlike inimestega, sõltumata rahvusest, isiklikest või usulistest veendumustest. Mustvee valla ettevõtlus- ja arengukeskus on praegu Avinurme, kuid aktiviseeruda saavad ka teised piirkonnad. Mustvee valla elanikud on kindlasti seda meelt ja toetavad suunda, mille kohaselt pikaajalise perspektiiviga ettevõtluse areng on vallas oluline.

Seitse minutit oli küll mõne volikogu liikme jaoks aja raiskamine (lausa varastamine), kuid valla 14.09.2018 toimuva eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku päevakorrapunktideks on näiteks soojamajanduse analüüs ja ka teenusekeskuste toimimine. Seega, keegi kaotas seitse minutit, kuid Mustvee valla elanikud võitsid oluliste küsimuste töösse võtmise.

URMAS TROSS, Mustvee valla elanik, vallavolikogu liige

blog comments powered by Disqus