Seadust järgida on igaühele kasulik

Käes on aprillikuu ? majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise aeg. 30. aprill on viimane tärmin, millal veel deklaratsioone esitada võib. Tuletan meelde, et tänavu on 30. aprill laupäev, seega on deklaratsiooni täitmiseks jäänud ainult paar nädalat. Heameelt teeb see, et paljud ongi oma deklaratsiooni juba Riigikogu erikomisjonile esitanud.

Deklareerimise eesmärk on saada ülevaade ametiisiku majanduslikest huvidest. Majanduslike huvide deklaratsioonis esitab ametiisik andmed temale kuuluva vara, varaliste kohustuste ja muude asjaolude kohta. Me võime ju vaielda selle üle, kas deklaratsiooni esitamisel on üldse mõtet ? need pole ju sisuliste korruptsioonijuhtumite tuvastamisel määravad. Kuid majanduslike huvide esitamisel on distsiplineeriv mõju ja nende avalikustamine annab üldsusele kontrollivõimaluse.

Deklaratsiooni vorm on kõikidel käes

Korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt esitatakse majandushuvid erinevatele deklaratsioonihoidjatele. President, valitsuse liikmed ja Riigikogu liikmed esitavad deklaratsiooni Riigikogu erikomisjonile; valla- ja linnavolikogu esimees, vallavanem ja linnapea ning osavalla ja linnaosavanem siseministrile; kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla või linna ametiasutuse juht volikogu määratud komisjonile jne.

Tänaseks on kõik deklarandid saanud oma deklaratsioonihoidjalt kätte deklaratsiooni vormi. Siinkohal palve ? enne kui deklaratsiooni täitma hakkate, lugege läbi korruptsioonivastane seadus ja ka majanduslike huvide deklaratsioon täitmise juhend. Siis oskate deklaratsiooni korrektselt täita.

Peatumata deklaratsiooni üksikute andmeväljade täitmisel, tahaksin mõningatele asjadele siiski tähelepanu juhtida.

Peale üks kord aastas 30. aprilliks esitatava deklaratsiooni on ametiisik kohustatud esitama oma majandushuvid veel kahel juhul: ametikohale asumisel ühe kuu jooksul arvates ametikohale asumise päevast; või juhul, kui deklareeritud vara või selle struktuur on oluliselt muutunud. Oluliseks loetakse vara muutumist vähemalt 30 protsenti või üle 100 000 krooni.

Andmed ei tohi olla vanemad kui kuu

Kui on vaja esitada mitu deklaratsiooni, siis esitab ametiisik deklaratsiooni oma põhitöökoha deklaratsioonihoidjale, teine deklaratsioonihoidja saab koopia, mille võib deklarandi soovil saata adressaadile põhitöökohajärgne deklaratsioonihoidja. Andmed esitatakse deklaratsiooni koostamise kuupäeva seisuga, üldjuhul ei tohi need olla vanemad kui üks kuu. Deklaratsioon antakse deklaratsioonihoidjale isiklikult üle allkirja vastu või saadetakse tähtsaadetisena.

Kolm nädalat tagasi esitas korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon Riigikogule ülevaate majanduslike huvide deklaratsioonide täitmisest 2004. aastal. Aruande järgi esitati 29 667 deklaratsiooni. Erakordselt palju tuvastas komisjon kõikvõimalikke rikkumisi ? deklaratsiooni esitamisega jäädi hiljaks, see oli täidetud puudulikult või keelduti üldse deklaratsiooni esitamast. Sel moel seadusega pahuksisse minek võib kaasa tuua karistuse: avalikustamisele mittekuuluva deklaratsiooni puhul kuni 200 trahviühikut ja avalikustamisele kuuluva deklaratsiooni puhul kuni 300 trahviühikut ehk 18 000 krooni.

Vastavalt seadusele avaldab minister, asutuse juht või kohaliku omavalitsuse volikogu esimees deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise korral selle kohta ametliku teate Riigi Teataja lisas ühe kuu jooksul. 2004. aastal avalikustati korruptsioonivastase seaduse rikkumisi ainult 15 juhul. Paneb mõtlema, miks seadust ei täideta.

Korruptsioonivastase seaduse järgi on kõik deklaratsioonihoidjad ? asutuse juhid, komisjonid ja ametiisikud ? kohustatud deklaratsioonide arvandmetest informeerima Riigikogu erikomisjoni kahe kuu jooksul, s.o 1. juuliks. Möödunud aastal esitas andmed määratud tähtajaks vaid veerand deklaratsioonihoidjaid.

Et hilisemaid tülikaid sekeldusi ära hoida, soovitan deklaratsiooni tingimata esitada nõutud tähtajaks. Tahan loota, et sel aastal on nii deklarandid kui ka deklaratsioonihoidjad seadusekuulekad ning keegi ei riku seadust.

MARGI EIN,
Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus