Saavutati esimesed kokkulepped Peipsi turismikeskkonna arendamiseks

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Peipsi Koostöö Keskus korraldasid teisipäeval, 28. märtsil Avinurmes Peipsi piirkonna avalikule, era- ja kolmandale sektorile suunatud seminari “Peipsi turismikeskkond 2007-2013”. Seminari eesmärk oli alustada keskustelu Peipsi piirkonna turismikeskkonna ühiste arenguvisioonide, eesmärkide ja tegevuste üle mõeldes järgmisele EL Struktuurifondide perioodile.

Tänasel Eesti turismisihtkohtade kaardil on Peipsi eraldiseisev regioon, mida turismi üldised arengud on seni vaid riivamisi puudutanud. Ometi on tegemist Euroopa suuruselt neljanda järvega, mis peale Euroopa Liidu ja Venemaa piirijärveks olemist ühendab Eestis kahte turismiregiooni (põhja- ja lõunaregiooni) ning nelja maakonda. Vahetult järvega piirnevad 17 omavalitsust on Eesti mastaapides juba omaette maakonna mõõtu regionaalpoliitiline kooslus.

Päeva esimese poole ettekanded andsid ülevaate avaliku, kolmanda ja erasektori senisest tegevusest Peipsi turismikeskkonna arendamisel. Seminaril esinesid ettekannetega Peipsi Koostöö Keskuse, SA Lõuna-Eesti Turism, SA Põhja-Eesti Turism, RMK Põhja-Peipsi puhkeala, Võrtsjärve SA ja AS Tartu Sadam/Siseveeteede SA esindajad.

Pärastlõunal toimunud avaliku ja kolmanda sektori töötoas lepiti kokku, et Peipsi turismikeskkonna 2007-2013 arengukokkuleppe saavutamise võtmevaldkonnad on keskkond ja infrastruktuur: planeeringute koostamine, keskkonna kandevõime hindamine, puhkealade ettevalmistus, heakorra tagamine ja kontrollimine ning osapoolte pidev koostöö. Nende teemade edendamiseks otsustati huvigrupi kohtumised regulaarseks muuta (nt Peipsi Nõukogu käepikendusena) ning hakata kord aastas korraldama Peipsi Turismifoorumit. Töögrupis kõneldi ka Põhja- ja Lõuna-Eesti turismiregioonide Peipsiga seotud koostööst, ni?ituristide Peipsi äärde toomisest ja piirkonna sotsiaalsest kandevõimest turismiarengu kontekstis.

Erasektori töötoas keskenduti tootearenduse teemadele. Jõuti kokkuleppele, et Peipsi turismitoote arengu seisukohalt on oluline panna senisest suuremat rõhku (turismi)teabe liikumisele ettevõtjateni, tootearendusele madalhooajal, konverentsiturismile ja ürituskalendrite kooskõlastamisele. Pakuti välja ka uus tunnuslause idee: “Piiripealne Peipsi!”.

Järgmine Peipsi turismiarendusest huvitatud osapoolte kokkusaamine toimub 2006. a. mais.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ülesanne on maakonna ühtlase ja tasakaalustatud arengu toetamine, demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, oma liikmete koostöö arendamine, koolitamine ja kogemuste vahetamine, ühishuvide esindamine ja õiguste kaitsmine. Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mille eesmärk on piiriregioonide tasakaalustatud arengule kaasa aitamine eelkõige Peipsi järve piirkonnas.

PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS

blog comments powered by Disqus