Saare vallas peeti mõistlikuks haridusasutuste ühtset juhtimist

Saare vallavolikogu otsustas majanduslikel kaalutlustel Voore põhikooli ja Saare valla lasteaia Siilike ühtse juhtimise alla viia. Vallajuhid peavad oluliseks, et ka pärast haldusreformi oleks paikkonnas võimalus saada võimalikult kodulähedast alus- ja põhiharidust.

Saare vallavanema Hannes Soosaare sõnul oli majanduslikult otstarbekas Saare valla lasteaed ja Voore põhikool ümber korraldada üheks haridusasutuseks. “216 õpilasele projekteeritud Voore koolimajas õpib praegu 48 õpilast. Väljaspool valda asuvates põhikoolides õpib Saare valla lapsi 39. Lasteaias on kahes liitrühmas 42 last. Soovist optimeerida hariduskulusid õpilaste vähenemisel tellis Saare vallavalitsus 2015. aastal haridusvõrgu analüüsi haridusasutuste majanduslikust olukorrast, toomaks välja nii kitsaskohti kui võimalikke lahendusi. Hardusasutuste tuleviku osas arvamuse kujundamiseks küsitleti 2015/2016. aastal lasteaialaste ja kooliõpilaste vanemaid ja samuti lapsevanemaid, kelle lapsed õpivad teiste kohalike omavalitsuste koolides ning haridustöötajaid. Peeti mitmeid rahvakoosolekuid, tulemusi arutati vallavolikogu komisjonides ja vallavolikogu istungitel. Hariduselu tuleviku teemadel käis rääkimas haridus-ja teadusministeeriumi nõunik Piret Sapp,” märkis omavalitsusjuht. Tema sõnul analüüsiti haridusvaldkonna võimalikuks ümberkorraldamiseks erinevaid variante: kooli ja lasteaia juhtimise ühendamist, Voore põhikooli ümberkujundamist 6klassiliseks kooliks ning Kääpa algkooli loomise võimalusi. Saare valla õpilaste arvu arvestades on 9klassilise Voore põhikooli toimimine jätkusuutlik. Probleemiks osutub aga õpilaste ränne teistesse koolidesse. Nii osutus majanduslikult kõige mõistlikumaks ühe haridusasutuse moodustamine koolist ja lasteaiast.

“Loomulikult vaatasime ringi, kuidas teised omavalitsused on oma haridusasutusi reforminud. Lõpuks lähtusime kõige rohkem oma kogukonna vajadusest.

Ühtne juhtimine suurendab kooli ja lasteaia ühtekuuluvust ning tihedam koostöö õpetajate vahel soodustab lasteaialaste hariduse jätkamist oma koolis,” lisas Soosaar.

“Lähtusime sellest, et ka pärast haldusreformi saaks alusharidust lasteaias ja põhiharidust koolis omandada võimalikult kodu lähedal. Ühtlasi tagatakse tasuta transport valla koolidesse ja koju ning tasuta lõunasöök valla kooldes. Õpilastele, sealhulgas hariduslike erivajadustega lastele, pakutakse olemasolevate lasteaedade ja koolide baasil võimetekohaseid ja paindlikke õpitingimusi ja tugiteenuseid. Piirkonna haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, motiveeritud õpetajad ja head spetsialistid. Tunnustatakse paremaid õppureid ja pedagooge vastavalt omavalitsuses väljatöötatud korrale,” ütles Saare vallavanem Hannes Soosaar.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus