Rohelised on algatanud Eesti Energia- ja kliimaagentuuri loomise

Viimasel ajal on olnud mitmel pool põgusalt juttu Roheliste poolt loodavast Energia- ja kliimaagentuurist. Energia- ja kliimapoliitika jätkusuutlikkuse tagamisel on oluline tihe koostöö Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ministeeriumidega seotud ametkondade ja erasektoriga. Energia- ja kliimaagentuur on oluliseks sõlmpunktiks koostöö tagamisel ning tugevama siseriikliku sidususe tekitamisel.

Agentuur koondab tulevikus parimad kaasaegsed praktikad ja oskused teiste riikide kogemustest ning suudab luua koostöös ametkondade ja erasektoriga parima Eestile sobiva energia- ja kliimaarengumudeli. Uus agentuur aitab poliitikategijaid ja otsustajaid strateegiliste suundade valimisel, pakkudes selleks vajalikku ja laiapõhjalist analüütilist informatsiooni energeetika- ja kliimavaldkonnast. Teisest küljest aitab agentuur informeerides ja riiklikke toetusmeetmeid kujundades elanikkonda pikaajaliste eluasemeinvesteeringute tegemisel.

Riigikogu võttis juunikuus otsusena vastu Erakonna Eestimaa Rohelised (EER) fraktsiooni eelnõu, millega tagatakse 12 miljardi krooni ulatuses laene, mis on suunatud nii kodude energiasäästlikuks muutmiseks kui ka väikekatlamajade taastuvkütustele üleviimiseks.

Selline otsus on suunatud energiasäästliku ehitamise ja renoveerimise, sh projekteerimise, auditeerimise ja ehitusjärelvalve riigipoolseks toetamiseks. Ehk teisisõnu, riik on Roheliste ettepanekul otsustanud suunata märkimisväärsed ressursid erasektorisse, toetades koduomanikke energiasäästlikul renoveerimisel või ehitamisel. Võttes eeskujuks Lääne-Euroopa pikaajalise kogemuse ja tehnoloogiad hoonete energiasäästlikuks ehitamiseks, on võimalik saavutada küttekuludelt kuni 50-protsendiline kokkuhoid.  

Küttekulude vähendamiseks ja toa soojana hoidmiseks ka kõige karmimatel talvekuudel on Euroopas viimase kahe aastakümne jooksul välja arendatud parimad praktikad ja tehnoloogiad nii vana elamu renoveerimisel kui uue ehitamisel. Eesti riik on otsustanud toetada elanikkonda suurema energiasäästu saavutamisel ning agentuuri ülesandeks on luua selleks vajalikud tingimused. Lisaks on agentuuri ülesandeks olla partner energeetika- ja kliimavaldkonna ettevõtjatele, soodustades kaasaegsete tehnoloogiate laialdasemat levikut ja kasutuselevõttu, ning toetada innovatsiooni.

Paralleelselt agentuuri loomisega korraldatakse käesoleva aasta 10. ja 11. detsembril Eestis kahepäevane infoseminar, kus esinevad Austria ja Saksamaa tippspetsialistid energiatõhususe alal ning kus pannakse alus Eestile sobiva pikaajalise arengumudeli koostamisele. Eelnevalt, 19. – 22. oktoobrini viibisid meie spetsialistid Stockholmis rahvusvahelisel energeetikateemalisel konverentsil, kus tutvuti teistes riikides samas valdkonnas tehtuga ning uute arengusuundadega. Samas  hangiti ka vajalikke teadmisi Eesti Energia- ja Kliimaagentuuri pikaajaliste tegevussuundade kujundamiseks.

Energiasäästlik ehitamine ja renoveerimine aitab lisaks küttekulude olulisele vähendamisele luua ka suurel hulgal uusi töökohti. Roheliste plaanide käivitumisel hakkab energiasäästu kava toel tööjõuvajadus ehituse ja ehitusmaterjalide sektoris jõuliselt kasvama. Rohelise kodukava abil on võimalik luua tuhandeid uusi töökohti ehituses ja ehitusmaterjalitööstuses. Lisaks ehitamisele ja renoveerimisele nähakse ette ulatuslikku väikekatlamajade üleviimist bioküttele, eelkõige puitkütustele, mis looks sadu lisatöökohti metsanduses ja kütuste valmistamisel.  Laias laastus räägime umbes 8000 uuest töökohast. See on majanduse reaalne päästerõngas.

iii

KRISTIINA REBANE, EER Õigusloomekeskuse nõunik

blog comments powered by Disqus