Riigihanked on jätkuvalt tähelepanu all

Euroopa Liidu eelmise rahastusperioodi lõpus, 2013. aasta detsembris andis Euroopa Komisjon välja juhendi, mis sätestab sanktsioonid juhuks, kui on rikutud riigihangete läbiviimise nõudeid. PRIA tahab oma riigihankekohuslastest taotlejatele südamele panna: selleks, et ei tuleks karta hilisemat toetuste tagasinõudmist, tuleb riigihangete seadust enne toetusega seotud hanke korraldamist teadlikult ja mõttega lugeda ning seejärel ka järgida. Nii ei pea kontrolle kartma taotlejad ega ka Eesti riik. 

Riigihankeid peavad tegema kõik

Riigihankeid peavad läbi viima kõik avaliku sektori asutused. PRIA toetuste kontekstis võivad sellisteks toetusi taotlevateks ja saavateks avaliku sektori esindajateks olla näiteks kohalikud omavalitsused või ka Eesti Maaelu Arengukava Leader-programmi toetuste jaotamises osalevad kohalikud tegevusgrupid.   Riigihangete seaduse paragrahv üks sätestab riigihanke eesmärgi, milleks on hankija rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise tagamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine. Nende eesmärkide elluviimine eeldab, et kõik hankija tegevused ja otsused hankemenetluses oleksid kontrollitavad. Selle tagamiseks on ka RHSis kehtestatud detailsed hankemenetluste läbiviimise reeglid. 

Oluline punkt, mida toetustega seoses jälgida, on see, et  riigihankeseaduse paragrahv 22 järgi peab hankelepingu eeldatava maksumuse arvestamisel arvesse võtma ühel ehitisel või erinevatel omavahel funktsionaalselt seotud ehitistel tehtavate ehitustööde eeldatava maksumuse.  Riigihankeseaduse paragrahv 23 kohaselt ei või hankija jaotada riigihanget osadeks RHSis riigihanke läbiviimiseks kehtestatud korra eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeiks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd. Riigihanke osadeks jagamine eraldi hankemenetlusteks ei ole küll riigihankeseaduse mõistes otseselt keelatud, kuid sel juhul tuleb iga osa kohta kohaldada kõigi osade summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingule kohaldatavat korda. Viimane tähendab lihtsamalt öelduna seda, et ühe objektiga seoses tohib hankija korraldada küll mitu erinevat hanget, kuid kui erinevate hangete tulemusel valmib üks funktsionaalselt koos toimiv objekt, peavad kõik hanked olema korraldatud vastavalt sellistele reeglitele, nagu terve objekt oleks hangitud korraga. 

Rikkumisi ei saa jätta tähelepanuta

Hanke osadeks jagamine ja seetõttu vale hankemenetluse liigi kasutamine on Euroopa Komisjoni juhendi “Suunised selliste finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks, mida tuleb teha ühisjuhtimise raames rahastatavate liidu kulutuste suhtes, kui ei ole järgitud riigihanke-eeskirju” kohaselt üks raskemaid rikkumisi. Sellepärast on PRIA sellise rikkumise tuvastamise korral olnud sunnitud saatma mitmele vallale toetuste osalise tagasinõudmise otsuseid.

Oleme sellistel puhkudel saanud taotlejatelt tagasisidet, et õigusvastase käitumise on tinginud seadusandlus, mis ei võimaldavat rahastada projekte kogu mahus ühe toetustaotluse raames. Tahame juhtida tähelepanu, et see asjaolu ei anna siiski alust mitte käsitleda ehitusprojekti funktsionaalselt koostoimivana. Samuti ei saa eelarvelised põhjused vabandada asjaolu, miks ei arvestanud  taotleja hangete läbiviimisel ehituse kõigi osade eeldatavate kogumaksumustega. Riigihangete seadus annab mitmeid võimalusi, korraldamaks hankeid seaduse kohaselt ka juhul, kui ühe ehitusprojekti tarbeks taotletakse rahastust mitmes osas. 

Euroopa Komisjoni juhend sätestab hanke osadeks jagamise ja seetõttu vale hankemenetluse liigi valimise korral tagasinõude määraks kuni 100 protsenti toetusest, samas lubab vähendada korrektsiooni 25 protsendini juhul, kui hankija on järginud õigesti muid hankemenetluse reegleid ning avalikustanud hanke toimumise siseriiklikul tasandil. Kuivõrd juhend kohaldub rahvusvahelist piirmäära ületavatele hangetele, on väiksemate summade puhul PRIA-l seadusest tulenev kaalutlusõigus ka väiksema tagasinõude kohaldamiseks. Oluline on, et tagasinõude suurus ei oleks ebaproportsionaalne ega ebamõistlik, võrreldes rikkumise olulisuse ja selle tagajärgedega. Samuti arvestame kaalutlemisel seda, kas projektitaotluses sätestatud eesmärk on siiski täidetud.

Olenemata sellest, kas eesmärk on täidetud, pole PRIAl Euroopa Komisjoni juhenditest ega riigihangete seadusest tulenevalt võimalik jätta rikkumist tähelepanuta ega vähendada tagasinõude määra nullini. 

Euroliidu uue 2014-2020 rahastusperioodi taotlusvoorud on käesoleva aasta kevadel aktiivselt käima läinud. Loodame, et PRIA kaudu toetusi taotlevad riigihangete kohuslased on alanud perioodil tööde ja teenuste hankimisel hoolikad. Soovitame hilisemate probleemide vältimiseks kaasata hangete planeerimisse ja läbiviimisse vajadusel ka selle ala asjatundjad.

JAANUS HÄMMAL, PRIA peadirektori asetäitja

blog comments powered by Disqus