Revisjonikomisjoni tööstiil tekitas küsimusi

 

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli  päevakorras volikogu 2015. aasta tööplaani kinnitamine. Revisjonikomisjoni esimehe Sigrid Saare sõnul on komisjonil olemas tööplaan 2015. aastaks nii linnavalitsuse kui ka linna hallatavate asutuste osas.

Volikogu istungil osalenud Põltsamaa linnasekretär Tiia Vahter avaldas soovi rääkida Põltsamaa linnavalitsuse teenistujate esindajana probleemidest, mis on kerkinud üles seoses nende töödistsipliini kontrollimisega. Vahteri sõnul ei toeta ta kindlasti rikkumisi seoses tööle tulemise, töötamise ja töölt lahkumisega. Linnasekretär ütles, et tema ja linnavalitsuse õigusnõunik  saavad linnavalitsuse teenistujate rollist aru nii, et nende ja ka linna hallatavate asutuste juhtide tööandjaks on linnapea. Tööandja pädevuses on kehtestada töökorralduse reeglid, millega reguleeritakse töö- ja puhkeaega ning töölt puudumise korda. Linnapea tööandjaks on linnavolikogu. Kui linnavolikogu ei ole linnapea tööga rahul, siis on volikogul võimalik talle umbusaldust avaldada.

Kui linnavalitsuse teenistujate tööaja kontrolli viiakse läbi selliselt, et linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmed istuvad linnavalitsuse ees autos ning jälgivad seal linnavalitsuse teenistujate töölkäimist, siis ei ole selline käitumine Vahteri sõnul meeldiv ning on linnavalitsuse sisekliima täiesti ära rikkunud. Vahter palus volikogu liikmeid, et nad niisuguse kontrollimise meetodite üle tõsiselt järele mõtleksid ning linnavalitsuse teenistujaid taolistest probleemidest säästaksid.

Linnavolikogu esimees Andres Vään luges ette ühe seadusse kirja pandud antud teemat puudutava punkti, mis on ühest küljest selge, teisalt aga võib seda mõista mitmeti.  Linnavolikogu esimehe sõnul on samamoodi revisjonikomisjoni tegevusega, mida ei ole võimalik selgelt piiritleda. Linnavolikogu liige Anti Orav kinnitas, et mõistab linnavalitsuse teenistujate pahameelt ja suhtub revisjonikomisjoni töömeetoditesse kriitiliselt. Samas möönis ta, et revisjonikomisjon püüab astuda reaalseid samme selleks, et linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste töö oleks tõhusam. Linnavolikogu kinnitas revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus