Redelil kõõlumine osutub ehitusplatsil eluohtlikuks

Nii on toimunud mõnigi raske tööõnnetus meie maakonnas. 2003. aastal toimus raske tööõnnetus Põltsamaa vallas. Töötaja rihtis 2-2,5 meetri kõrgusel redelilt, mis toetus maapinnast 3 meetri kõrgusel olevale metallist tuulesidemele, eterniitplaati õigele kohale. Samal ajal libises redel vihmamärjal metallist tuulesidemel vastu sarikat.

Redeli libisemise ajal tõukas tööline end redelist eemale, kukkus maapinnale vasakule küljele ja sai raske kehavigastuse. Tööõnnetuse põhjustas redeli toetamine vihmamärjale libedale tuulesidemele.

Redel pannakse valele alusele

Töö tegemiseks kasutati najaredelit, mille alumistes otstes puudus metallist teravik.

Õnnetusjuhtumite põhjuseks ongi suurel määral redelite paigutamine valele, näiteks pehmele või libedale alusele, redeli vale kaldenurk või see, et redelilt tehakse töid, mida tuleks tegelikult teha tellingutelt, liftilt või muult kindlalt tööplatvormilt.

Ehitusettevõtja peab tagama tööohutuse plaani koostamise enne töö alustamist. Tööohutuse plaanis peavad olema kindlasti kajastatud kõik konkreetsed töötingimustest tulenevad või tulla võivaid riskid. Objektil tööd korraldavad töödejuhid ei peaks muretsema ainult ehitise tähtaegse valmimise pärast, vaid hoolitsema ka selle eest, et töötajad ei saaks vigastada ning oleksid võimelised tööd jätkama ka järgnevatel objektidel.

Ehitusobjektide kontrollimisel pöörame erilist tähelepanu asjaoludele, mis põhjustavad enamiku ehitustel toimunud tööõnnetustest.

Töökeskkond peab olema ohutu, seal toimivad ohutegurid ei tohi ohustada töötajate ega teiste seal viibivate isikute elu ja tervist. Selleks peab tööandja tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ning töötaja peab temale antud ohutusjuhistest kinni pidama.

Ehitus on üks ohtlikematest tegevusvaldkondadest, kus kergekäeline suhtumine ohutusnõuete täitmisse võib lõppeda raske tööõnnetuse või surmaga.

Valitsus kehtestas oma määrusega töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Neid nõudeid kohaldatakse maa peal, maa all või vees teostatavatel ehitustöödel, mullatöödel, ehitusremondi- ja lammutustöödel, renoveerimisel, valmisdetailide monteerimis-demonteerimistöödel, lammutus- ja planeerimistöödel (edaspidi ehitustööd).

Töö alustamisest peab teatama kolm päeva ette

Ehitustööde alustamisest peab ehitise tellija teatama ehitustööde alustamisest Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne tööde algust juhul, kui tööde planeeritud kestus ületab 30 päeva või kui objektil töötab samaaegselt vähemalt 20 töötajat.

Ehitustööde tegemise ajal vastutavad ehitise tellija, projekteerija ja ehitusettevõtja koos ning eraldi selle eest, et töö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega selle mõjupiirkonnas olevaid isikuid.

Kui töökohal töötavad samal ajal vähemalt kahe tööandja töötajad, sõlmivad tööandjad kirjaliku kokkuleppe töötervishoiu ja tööohutuse alase ühistegevuse ning iga tööandja vastutuse kohta.

Eriti oluline on, et ühistegevuse kokkuleppes on kindlaks määratud ohutsoonid, kuhu töötajad siseneda ei tohi. Samas ei tohi unustada ohutute liikumisteede vajadust.

VALLI SOONE,
tööinspektor

blog comments powered by Disqus