Rakenduvad uued nõuded loomade vedamisele

Uusi nõudeid, mille eesmärgiks on tagada loomade heaolu nende transportimisel, kohaldatakse kõikidele selgroogsete loomade Euroopa Liidu piirides ärilisel eesmärgil teostavatele vedudele. Osa nõudeid rakendatakse ainult hobuste, farmiloomade (veised, lambad, kitsed ja sead) ja lindude vedamisele.

Vedudele veterinaari juurde või loomakliinikusse loomaarsti järelevalve all määruse nõuded ei laiene.

Talunikud, kes veavad neile endile kuuluva veovahendiga mitte üle 50 km loomade pidamise kohast ning vedajad, kes veavad loomi mitte kaugemale kui 65 km, ei pea omama veoluba ja pädevustunnistust. Veo üldnõuded peavad siiski olema täidetud.

Ülejäänud vedajad, kes veavad loomi kaugemale kui 65 km, kuid teostavad alla 8 tunni kestvaid vedusid peavad lisaks eeltoodule omama veoluba, mis väljastatakse Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolt. Samuti peavad vedajad läbima koolituse (kui veetakse hobuseid, farmiloomi või linde) ning omama alates 5. jaanuarist 2008 VTA või tema poolt heakskiidetud asutuse poolt väljastatud pädevustunnistust. Vedajate käsutuses peab olema piisav nõuetele vastav personal, seadmed ja vahendid, mis võimaldavad täita määruse nõudeid.

Vedajad, kes teostavad üle 8 tunni kestvaid maanteevedusid, peavad lisaks eelpoolnimetatud nõuetele omama veovahendeid või konteinereid, mis on kontrollitud Veterinaar- ja Toiduameti poolt ning millele on väljastatud vastavussertifikaat. Selliste veovahendite või konteinerite ümberehitamisel, tuleb need esitada uuesti kontrollimiseks.

Nimetatud veovahendis peab olema piisavas koguses sööta, veoruumisisene jootmissüsteem ning ventilatsioonisüsteem, mis peab suutma töötada vähemalt neli tundi mootorist sõltumatult ja mis tagab veoruumis temperatuuri vahemikus 5-30° C, ning temperatuuri kontroll- ja registreerimissüsteem.

Lisaks peab alates 2007. aasta algusest uutes ning alates 2009. aasta algusest kõikides veovahendites, mida kasutatakse hobuslaste (v.a. registreeritud hobused) või farmiloomade üle kaheksa tunni kestvatel maanteevedudel olema satelliitnavigatsiooni süsteem, et oleks võimalik jälgida ajalimiitidest kinnipidamist.

Kristina Samra,
Veterinaar- ja Toiduameti pressiesindaja

blog comments powered by Disqus