Raieloa väljastamist reguleeriv määrus võeti vastu

Vastavalt looduskaitseseadusele tohib tiheasustusalal puid, mille mahavõtmist ei reguleeri metsaseadus ja mis pole koduaedades kasvavad viljapuud, raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loaga.  Sellise loa andmise tingimused ja korra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on nende vallal selliste puude raiumist reguleeriv määrus olemas, kuid kohaliku omavalitsuse määrused tuleb avaldada ka Riigi Teatajas. Sellest tulenevalt oli õige aeg vaadata kõnealune määrus üle ja viia see vastavusse reaalsete vajadustega.

Põltsamaa vallavanema sõnul peaks igat sellist raieluba välja andma vallavalitsus oma korraldusega, mis reaalselt tähendaks mõttetut ajakulu. Enamasti tuleb selliste raielubade väljastamine kiiresti otsustada, mistõttu tegeleb Põltsamaa vallas sellega maa- ja keskkonnanõunik. Tõnson toonitas, et see kord reguleerib puude raiumist avalikus ruumis, mitte viljapuude mahavõtmist või viljapuude ja põõsaste lõikamist koduaedades.

Põltsamaa vallavolikogu liige Ats Vassiljev küsis, mis saab juhul, kui kahe kinnistu piirile kasvanud puu vaidluse tekitab, näiteks üks kinnistuomanik tahab seda kasvama jätta, teine aga maha võtta. Toivo Tõnson lausus, et vastavalt asjaõigusseadusele kuulub puu selle kinnistu omanikule, kelle krundil see kasvab. Kui aga võra ulatub naaberkinnistule, siis sinna langevad viljad, kui muidugi on tegemist viljapuuga, kuuluvad selle kinnistu omanikule. Kui aga puu kasvamajätmise või mahavõtmise osas kokkuleppele ei jõuta, langetab otsuse kohus.

Vallavanem ütles, et enne raieloa andmist vaatab Põltsamaa vallas maha raiuda soovitava puu üle maa- ja keskkonnanõunik. Ka korteriühistu puhul võib tekkida vaidlusi, kus üks korteriomanik näiteks soovib tema akna taga kasvava puu maha raiuda, teised majaelanikud tahavad aga, et see kasvama jääks. Kui on tegemist looduskaitsealal kasvava puuga, tuleb selle langetamiseks taotleda luba vastava valdkonna spetsialistilt. Toivo Tõnson lausus, et selliseid erijuhtusid on teisigi. Põltsamaa vallavolikogu istungit juhtinud vallavolikogu aseesimees Mati Kivi lausus vastuseks Ats Vassiljevile, et kuna ta diskussiooni põhjustanud eelnõule parandusettepanekut pole esitanud, tuleb volikogul otsustada selle üle, kas volikogu on eelnõu määruse kujul valmis vastu võtma või mitte. Põltsamaa vallavolikogu otsustas kehtestada raieloa andmise tingimused ja korra eelnõus esitatud kujul.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus