Rahuloluküsitluse põhjal on Jõgeva vallas hea elada

Aasta alguses korraldati Jõgeva valla elanike seas rahuloluküsitlus, millele oli võimalik vastata 13. jaanuarist 1. märtsini nii paberil kui veebis. Küsitluse tulemustest selgus, et 69 protsenti vastanutest hindab Jõgeva valda hea või väga hea elukohana.
Küsitluse eesmärk oli välja selgitada, kuivõrd ollakse rahul valla pakutavate teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega.


Praegu toimub ka Jõgeva valla arengukava ülevaatamine ning arengukava tulemuslikkuse hindamise üks näitaja on elanikkonna rahulolu pakutavate teenustega.
Uuringu valimisse kuulusid kõik Jõgeva valla elanikud, keda oli 1. jaanuari 2020. aasta seisuga 13 444. Küsitlusele vastas 529 inimest ehk ligikaudu neli protsenti valla elanikest.
Ettevõtluse valdkonnas on peamine probleem töökohtade kättesaadavus. Enam kui pooled vastanutest ei ole rahul ühistranspordi sõidugraafikuga, mis ei võimalda mujal töötamist. Samuti leidsid inimesed, et piirkonna töötasud on liiga madalad ning madalapalgalistele töökohtadele on kandideerimisnõuded liiga kõrged.
Tervishoiuteenuste kättesaadavusega ollakse enamasti rahul. Vastanutest enam kui pooled ei oska anda tagasisidet hoolekandeasutuste kohta, kuna kokkupuude puudub.
Sama olukord on ka sotsiaalteenuste ja valla makstavate toetustega. Sotsiaalteenuste ja -toetuste vallas annab parema ülevaate kliendipõhine rahulolu-uuring.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus