Raha maaettevõtluse

RAK meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas? toetuse kavandatud eelarve on 57 miljonit krooni, sellest on praeguseks esitatud taotlusi ainult 30 miljoni ulatuses. Meetme raames toetatakse selliseid mittepõllumajanduslikke tegevusi nagu turism, käsitöö, teeninduslik ettevõtlus ja teatud toiduainete töötlemine. Taotlusi saavad esitada ettevõtjad, kes on tegutsenud rohkem kui ühe aasta, kellel on alla 10 töötaja ning kelle müügitulu taotluse esitamisele eelnenud aastal on üle 50 000 krooni.

Turismiettevõtjad saavad korrastada turistide teenindamiseks vajalikke hooneid ning ehitada või rekonstrueerida matkaradu, laagriplatse, õngitsemistiike, spordiväljakuid, paadisildu, randumiskohti ning soetada majutus- ja toitlustusettevõttele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmeid.

Teenindusliku ettevõtluse alal saab korrastada vajalikke hooneid ning soetada uusi seadmeid. See puudutab muu hulgas põllumajandus- ja metsa- ning kodutehnika remondiettevõtteid, pesumaju, juuksureid, kauplusi ning kingsepatöökodasid, samuti võimaldab soetada seadmeid laste või eakate hoolekandeasutustele.

Käsitööndusliku ettevõtluse raames toetatakse selliseid valdkondi nagu kudumine, tekstiilitööstus, puusepatöö, keraamika, kivitöötlemine ning sepatöö. Toetust saab taotleda hoonete rekonstrueerimiseks ning eelpool nimetatud valdkondades seadmete soetamiseks.

Toidu töötlemise alal saab korrastada vajalikke hooneid, osta toidu töötlemise ja pakendamise seadmeid ja tehnoloogilisi liine ning külmutusseadmeid.

Taotlusi hinnatakse paremusjärjestuse alusel. Muu hulgas hinnatakse kohaliku ressursi kasutamist (kui tegemist on käsitöö või toiduainete töötlemisega) ning projekti mõju elukeskkonnale. Lisapunke saavad vähemsoodsatel aladel ning maakonnakeskustest eemal paiknevad taotlejad ning need, kes pakuvad tööd või teenuseid puuetega inimestele. Toetust võib saada kuni 50% investeeringu maksumusest. Toetuse maksimumsumma käsitöönduse ja toiduainete töötlemise puhul on 600 000 krooni, turismi ja teenindusega seotud tegevuste puhul 400 000 krooni aastas, kusjuures toetust saab taotleda ainult ühele eelpool nimetatud neljast valdkonnast. Aastatel 2004-2006 on taotlejal võimalik selle meetme raames saada kokku kuni 1 564 660 krooni toetusraha.

Taotlusvoor jääb avatuks 20. novembrini. Kuna seekord on toetuse andmisel aluseks koht paremusjärjestuses, siis ei ole taotlejatel vaja karta, et viimasel päeval esitatud taotlus võib toetusrahast ilma jääda. Täpsemat infot projektide vormistamiseks saab PRIA koduleheküljelt.

Maido Pajo,
Põllumajandusministri nõunik

blog comments powered by Disqus