Puurmani vallavolikogu nõustus dolokivikaevanduse rajamise vastastega

Neljapäeval  rahuldas Puurmani vallavolikogu Saduküla, Pikknurme ja Pööra küla elanike vaide, mille esitajad nõudsid, et  tühistataks  18. septembril toimunud vallavolikogu istungil aktsiaseltsile Talter antud luba geoloogiliste uuringute tegemiseks dolokivi kaevandamise eesmärgil. Ettevõtte plaani kohaselt pidi kaevandus rajatama Pööra küla lähedale.

Seitsekümmend kolm Puurmani valla elanikku esitasid 16. oktoobril Puurmani vallavolikogule nõudmise tunnistada kehtestuks volikogu otsus, millega AS Talter sai loa geoloogiliste uuringute läbiviimiseks. Vaide algatajad on seisukohal, et uuringute lubamisega on Puurmani vallavolikogu sisuliselt dolokivi kaevandamise heaks kiitnud.

Elukeskkond halveneb

Üleeilsel volikogu istungil võetigi vaie arutlusele. Kaevanduse rajamise vastastest võttis sõna üks nende eestkõnelejaid Katrin Joost. “Kaevanduse rajamine tooks kaasa tugeva põhjavee alanemise ning ümberkaudsele rahvale tekitaksid ebameeldivaid olukordi ka lõhkamistööd ja liikluse tihenemine kohalikel teedel. Kokkuvõttes oleks kaevandamise tulemuseks senise elukeskkonna kadumine. Saduküla ja Pikknurme piirkonnas on hajaasustus, seetõttu meeldibki paljudel seal elada. Kaevanduse rajamine kahjustaks aga oluliselt siinset elukvaliteeti ja ühtlasi väheneks Puurmani vallas asuvate kinnistute väärtus, ” rääkis ta.

Vallavolikogu liige, talunik Toivo Põlts tsiteeris Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Mark Soorsaare artiklit “Kus metsa raiutakse, seal inimesed lendavad”, milles on öeldud, et keskkonnaõiguse üks olulisi kitsaskohti on keskkonnamõjude hindamise praegune  regulatsioon, mille järgi ehitiste ja karjääride rajamise keskkonnamõjude hindamise korraldajaks on vastavalt seadusele arendaja.

Kes maksab, tellib ka muusika

“Artikli autor Soosaar ei tea ühtegi juhtumit, kus arendaja oleks palganud keskkonnamõjusid uurima spetsialistid, kes teinuksid tema huvidele mittevastavad järeldused Niisiis    kes maksab, see tellib muusika,” lausus Põlts. Tema hinnangul lahkuksid Pööra küla lähedale kaevanduse rajamise korral praegustest kodudest 15-20 peret, kus enamasti ka lapsed.

Talteri seisukohti ja eesmärke tutvustas volikogu istungil ettevõtte mäetööde juht Heini Viilup.

“Dolokivikaevanduse rajamise kavatsusel Saduküla regiooni oli kõige olulisem selle paiga lähedus meie firma lõunapiirkonnale. Teine oluline fakt on kõnealuse ala hõre asustus. Kolmandaks võtsime arvesse materjalide kvaliteeti ja maardla sügavust,” rääkis Viilup.

Vallavolikogu liige Mart Tooming tundis huvi, mida võidaksid kaevanduse rajamisest kohalikud elanikud. “Kindlasti tekiks juurde uusi töökohti, ” vastas Heini Viilup.

 Katrin Joosti küsimusele, mitu neid töökohti oleks, vastas Viilup: “Täpset arvu ei tea, sest kõik oleneb sellest, mida plaanitakse tootma hakata. Pärast keskkonnamõjude hindamist tuleb projekteerimine, siis selguvad ka võimalused töökohtade loomiseks.” Tema sõnul lepitakse kokku selleski, kuidas ettevõte hakkaks leevendama keskkonnaohtusid.

Üleeilsel istungil rahuldas Puurmani vallavolikogu külaelanike vaide viie poolthäälega. Sellise otsuse vastu hääletas kolm ja erapooletuks jäi kaks saadikut.

Talter kohtusse ei lähe

Talteril on vastavalt seadusele õigus esitada 30 päeva vältel  volikogu otsuse peale Tartu Halduskohtusse kaebus. “Kohtusse pöörduda meil plaanis pole. Küll aga arvan, et otsus oli tehtud emotsionaalsel tasandil. Minu hinnangul pidanuks siiski tellima arvamuse erapooletult eksperdilt. Küll aga ootame vastust Jõgevamaa Keskkonnateenistuselt, kuhu oleme saatnud kirja arvamuse saamiseks keskkonnamõjude hindamise läbiviimisest,  lausus Talteri esindaja Heini Viilup. 

“On hea meel, et Puurmani vallavolikogu otsustas piirkonna elanikke kaitsta,” ütles Katrin Joost.

“Volikogus poliitilisi kokkuleppeid polnud ja iga liige hääletas oma südametunnistuse järgi. Täidesaatva võimu esindajana ma ise volikogus hääleõigust ei oma. Isiklikult leian aga, et kaevandust meie valda vaja pole, sest piirkonnas on kümne-kahekümne kilomeetri ümbruses juba maardlad olemas. Uuringu vastu poleks mul aga iseenesest midagi olnud, sest see oleks võimaldanud saada infot meie omavalitsuse territooriumil paiknevate maavarade kohta,” rääkis Puurmani vallavanem Rauno Kuus.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus